Home / Tag Archives: redafact

Tag Archives: redafact

Ik vind: Vragenlijst duurzame energie

Wat blijkt, de gemeente heeft een Vragenlijst Duurzame Energie op haar site gezet. Ik ben hier op gewezen door een derde, ik wist van niks, dus hoeveel mensen deze lijst in gaan vullen zal mij benieuwen. Maar goed, dat terzijde, verzot op vragenlijsten ging ik direct aan de slag. Tot mijn verbazing bleek deze enquête er een van een ouderwetse soort te zijn: eentje die trechtert en mensen een kant opstuurt.
Het begint met de vraag of je het eens/oneens bent met het aanpakken van het klimaatvraagstuk, het enige logische antwoord is uiteraard ja. Toevallig schreef Ronald Plassterk recent een column over hoe enquêtes van de overheid werken. Hier zit de dikke pech voor de gemeente. Na lezing van de column snap je hoe het werkt.
De valkuil zit bij de net aangehaalde eerste vraag al, de meerderheid zal aangeven voor aanpak van klimaatverandering te zijn, dit is al munitie genoeg voor de gemeente om een vrijbrief te krijgen voor het plaatsen van windmolens etc. Na de eerste volgen er nog wat, niet ter zake doende vragen, aan het einde volgt een keuzemogelijkheid waar de windmolens moeten komen. Oftewel: ze komen er. Kortom, het is een heel doorzichtige fuik waar je als deelnemer in wordt gezogen.
Dat de vragenlijst bestaat was mij onbekend, kennelijk wil men dit niet aan de grote klok hangen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gemeente ook nog eens kan schermen met het gegeven dat er blijkbaar weinig mensen een mening hebben over het windmolenprobleem, zodat zij zich gerechtvaardigd kan voelen zelf te handelen.
Conclusie: houd een enquête, liever een referendum, onder alle inwoners met één vraag: voor of tegen plaatsing. Dan kan ook het T-woord vallen, Transparantie! Dat is waar de overheid voor wil staan anno 2021.

Jeroen de Rijk,
Rheden

Online lezing Anna van den Dool

BRUMMEN – Tekstschrijver, auteur en cultureel journalist Anne van den Dool verzorgt donderdag 11 maart een online lezing voor de Bibliotheek Brummen|Voorst. Via Zoom vertelt zij over haar boek Vluchthaven.

Anne van den Dool (1993) is tekstschrijver, auteur en cultureel journalist. Ze schrijft onder meer voor NRC Handelsblad, Vrij Nederland en HP/De Tijd. Haar debuutroman Achterland verscheen in 2014 en haar tweede boek Vluchthaven verscheen in augustus 2020. Vluchthaven draait om Hannah, die, wanneer de Indonesische echtgenoot van haar grootmoeder overlijdt, afreist naar zijn geboorteland. Niet alleen om zijn as uit te strooien, maar ook om beter te begrijpen wie deze getraumatiseerde man was. Zo onderneemt Hannah een eenzame zoektocht naar geluk, die vele vormen aanneemt, en die laat zien dat we elkaar soms pas na de dood beter begrijpen. Vluchthaven toont de fragiele kunst van het achterblijven, en laat zien hoe ver de schaduw van de geschiedenis kan reiken.
Deze roman gaat over de Indonesische stiefopa van Anna van den Doool zelf, die zijn jeugd doorbracht in een jappenkamp. Na zijn overlijden rees de vraag: hoe gelukkig was deze zwijgende man? Tijdens deze lezing vertelt Anne over het schrijfproces, waarin ze op zoek ging naar het antwoord op deze en andere vragen. Na het verhaal van Anna is ook gelegenheid voor het stellen van vragen. De lezing duurt van 20.00 tot 21.00 uur en kan gevolgd worden via Zoom. Deelname is gratis en aanmelden kan via de agenda op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. De zoomlink wordt één dag vooraf aan de lezing aan de deelnemers verzonden.

De Boekenweek 2021 wordt in verband met corona verschoven naar de zomer. In plaats daarvan is er van 6 tot en met 14 maart een Week vol Boeken en in dat kader verzorgt Anne van den Dool deze lezing.

Een Stief Kwartiertje: Erfgoed

Dat vroeger alles beter was, wordt over het algemeen als een dooddoener beschouwd. In de meeste gevallen klopt het, de dooddoeners zijn er het levende bewijs van. Echter, vroeger leefden de mensen meer met en bij de natuur, omdat mens en natuur sterker op elkaar aangewezen waren dan in de huidige tijd, waarin de natuur een min of meer kunstmatige manier van landontwikkeling is. Inmiddels moeten we erkennen dat we de natuur niet naar onze hand kunnen zetten en is natuurherstel een armlastige samenvoeging van goedbedoelde reparatie en natuurlijke creatie.

Vroeger hadden de bewoners van een bepaald gebied echter wel een structuur ontwikkeld om de omgeving van hun woon- en leefgebied met elkaar te regelen. Zo kenden veel dorpen een vereniging van geërfden of er was sprake van een mark en de betrokkenen moesten met elkaar bepalen wat er met de omliggende woeste gronden moest gebeuren. Bewoners hadden allen een belang of bezit, oftewel een erf. Verenigingen van geërfden en buurtschappen bestaan nog steeds. Eigen belang speelden toen uiteraard ook een rol, maar het ging vooral om het gemeenschappelijke belang. De gemeenschap moest immers voortbestaan. Dat speelt vandaag de dag nog steeds.

Onze ‘woeste gronden’ staan onder grote druk. Men wil in de komende jaren in ons landje op 37.000 hectare bomen aanplanten; in Gelderland, dat al behoorlijk bomenrijk is, moet er 4.000 à 5000 hectare aan bomen bijkomen. Bij voorkeur moeten met die aanplant bestaande natuurgebieden verbonden worden, want dat is belangrijk voor de instandhouding van allerlei soorten planten en dieren. Daarnaast moeten er zonneparken komen ter grootte duizenden voetbalvelden; daaromheen of in de buurt moeten nog eens 3.000 windmolens geplaatst worden en niet in de laatste plaats hebben we inmiddels vastgesteld dat er nog een miljoen nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Daarbij willen we graag afspreken dat we zo weinig mogelijk druk leggen op de natuur, hetgeen voor u en mij betekent dat we in een vorm van permanente lockdown zullen leven, want we zullen op basis van inschrijving op een bepaalde dag en op bepaalde uren de Posbank of de Loenermark mogen beklimmen. Zo erg zal het niet worden hoor ik u verzuchten; ik hoop het.

Eerdaags zullen er veldslagen gaan plaatsvinden over de laatste resten ‘woeste gronden’, ook in onze regio. Het zal er woest aantoegaan, is de verwachting. Het aantal ingezonden brieven verleden week in deze krant is een voorbode voor de regio; het geeft aan dat de betrokkenheid van inwoners en de bewustwording van alle gevolgen voor het landschap een steeds prominentere rol spelen in de samenleving. Worden in ons landje alle steden en dorpen met elkaar verbonden als waren het asfaltwegen met daar tussendoor aaneengesloten linten van natuur en de resterende gronden worden opgevuld met zonnepanelen en windmolens? Wordt dat ons erfgoed?

Het gaat niet om de vraag of dat allemaal gaat gebeuren, maar wanneer en hoe. Dat werd al heel duidelijk bij de informatieavonden van de Regionale Energiestrategie, waar iedereen wordt uitgenodigd mee te praten over de plek waar die windmolens en zonneparken moeten komen, niet óf ze er moeten komen óf over alternatieve energiebronnen op middellange termijn. Er is een wezenlijk verschil met de vroegere gang van zaken bij de geërfden en marken; daar werden destijds de besluiten genomen dóór de gemeenschap en niet óver de gemeenschap. Bij de geërfden in Dieren en Velp blijkt het nu nog steeds zo te gaan, dus vroeger was er toch iets beter.

Desiderius Antidotum

Ik vind: Rheden Spreekt, met gesnoerde mond

Met verbazing hebben wij kennis genomen van een recente enquête van de Gemeente Rheden via het platform Rheden Spreekt. Via dit platform wordt over allerlei onderwerpen de mening van de inwoners gemeten. Prima idee natuurlijk, maar deze enquête lijkt vooral bedoeld om antwoorden te krijgen waar men op hoopt: steun voor grote en veel windmolens.
Kort gezegd gaat deze enquête over Duurzaamheid, maar de vragen zijn op zijn minst sturend. Zo wordt er gevraagd wat je liever wil: een paar grote windmolens (250 meter hoog) of honderden ‘kleine’ windmolens (25 meter hoog). Geen windmolens? Die optie is er niet. Dan de vraag of u liever zonneparken ziet of windmolens. Wilt u een ander alternatief, zoals door mijn fractiegenoot Magda Rook eerder aangedragen, watermolens? Ook geen optie. Dan de drie zoekgebieden: wilt u windmolens bij het Soerense Broek, de Havikerwaard of de Velper Uiterwaarden? Had u een ander idee? Pech, geen optie. De vraag overslaan kan natuurlijk ook niet.
Bezorgde inwoners hebben al contact met ons opgenomen. Het voelt alsof je geen keuze meer hebt. U wordt bij wijze van spreken neergestoken door een onbekende. Mag u alleen nog kiezen of u in het gezicht, in de torso of in het kruis gestoken wil worden. Wilt u niet gestoken worden? Sorry, die keuze heeft u niet.
Net zo erg is dat de rol van de gemeenteraad verkeerd wordt voorgesteld. Zo worden op gegeven moment minder antwoordcategorieën getoond, omdat de gemeenteraad ‘deze opties ook niet heeft’. Dat is onzin, de gemeenteraad beslist zelf. Zij kan ook het hele voorstel straks van tafel gooien. Dat kan inderdaad betekenen dat er van hogerhand (Provincie, Rijk) alsnog iets doorgedrukt wordt, maar dat wil toch niet zeggen dat de raad verplicht is te tekenen bij het kruisje.

U begrijpt, ook wij zijn met stomheid geslagen. We hebben ook vragen gesteld. We hopen dat ook de stem van de bezorgde burger meegenomen wordt.

Thomas Eskes, GPR/Burgerbelangen, Dieren

Business & Shopping: Gratis WOZ-check via Grotenhuis Makelaardij

DIEREN – In de eerste weken van dit jaar krijgt iedereen die op 1 januari huiseigenaar was de aanslag onroerendezaakbelasting door de bus. Onderdeel van deze aanslag is de waardebeschikking, waarin de gemeente de waarde van de woning vermeldt zoals zij die hebben vastgesteld; de WOZ-waarde. Erg belangrijk, want de WOZ-waarde wordt door verschillende instanties gebruikt om belastingen of heffingen op te leggen. Denk hierbij aan de ozb, de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor de erfbelasting, de bepaling van de maximaal redelijke huur en voor de waarde van woningen in box 3. Een onjuiste WOZ-waarde kan dus grote financiële gevolgen hebben en bezwaar maken heeft vaak zin.

Inwoners van de gemeenten Rheden, Brummen of Doesburg die van mening zijn dat hun woning een onjuiste WOZ-waarde toegekend heeft gekregen, kan dit onder de aandacht brengen van Grotenhuis Makelaardij. Fabian Grotenhuis, gediplomeerd WOZ-taxateur en beëdigd NVM makelaar, zegt: “Wanneer wij na een bezoek aan uw woning ook van mening zijn dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, dan kunnen wij dit namens u aan de gemeente kenbaar maken middels een bezwaarschrift. In praktisch alle gevallen wordt het beoogde resultaat bereikt en zal de WOZ-waarde aangepast worden. Wacht niet te lang; binnen zes weken na dagtekening van de waardebeschikking dient het bezwaarschrift bij de gemeente te zijn ingediend.” De afgelopen jaren bedroeg de gemiddelde aanpassing circa 35.000 euro. De jaarlijkse besparing voor de huiseigenaar lag daarmee rond de 130 euro per bezwaarschrift.

Het laten beoordelen van de WOZ-waarde is een gratis service van het actieve Dierense makelaarskantoor. Wanneer zij van mening is dat de WOZ-waarde inderdaad onjuist is vastgesteld, dan zijn er aan de begeleiding van de bezwaarprocedure geen kosten verbonden. Fabian Grotenhuis: “In het bezwaarschrift wordt de gemeente verzocht om een kostenvergoeding voor deskundigenhulp. Wanneer het bezwaarschrift ongegrond verklaard wordt, dan ontvangen wij niets. Wordt het bezwaarschrift gegrond verklaard, dan ontvangen wij een wettelijk vastgestelde deskundigenvergoeding van de gemeente.”

Grotenhuis Makelaardij, Lindelaan 12 te Dieren, tel. 0313-450717, www.grotenhuismakelaardij.nl

Echtpaar Van Blokland draagt Mosterdfabriek over aan jonge ondernemer

DOESBURG – Dat Doesburg nog steeds bekendstaat als Mosterdstad, is de laatste veertig jaar te danken aan Rokus en Marian van Blokland – Kuperus. Al die jaren zorgden zij ervoor dat de potjes mosterd met de bekende rode dekseltjes hun weg vonden naar winkels in heel Nederland. Nu ze de leeftijd hebben om het wat rustiger aan te gaan doen, heeft het echtpaar hun Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek overgedragen aan een nieuwe generatie. De 26-jarige Timon Houwers neemt het bedrijf èn het geheime recept over.

“De Doesburgse mosterd is een lekker pittige mosterd, maar niet één die dwars je hersens uitschiet “, zegt Rokus van Blokland. Ook na veertig jaar staat er bij hem en zijn vrouw bij elke maaltijd wel een potje mosterd op tafel. “Onze mosterd is overal lekker bij, een blokje kaas of de borrelplank, maar ook door de stamppot of op het vlees.” Het recept is een goed bewaard geheim, maar Van Blokland kan wel verklappen dat de typische Doesburgsche mosterd wordt gemaakt van twee soorten zaad en eigengemaakt azijn, met ook weer een eigen geheim recept.

Rokus en Marian van Blokland namen de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek zo’n 40 jaar geleden over van Marians ouders. Zij kochten de fabriek in 1968 en verhuisden in 1974 naar het huidige pand aan de Boekholtstraat, waar ook het museum werd geopend. “Het waren mijn schoonouders die voor het eerst gasten welkom heetten in de fabriek. Voorheen was het productieproces in geheimzinnigheid gehuld, maar zij gooiden de deuren open en lieten iedereen zien hoe de mosterd wordt gemaakt”, vertelt Rokus.
En sindsdien wordt de productie van de mosterd afgewisseld met rondleidingen door het bijbehorende museum. Vroeger kwamen vooral bussen met vrouwenverenigingen op bezoek, tegenwoordig meer individuele toeristen die wel eens willen zien hoe de mosterd wordt gemaakt. En iedereen mag de mosterdmakers gewoon op de vingers kijken. “Als het druk is, zijn we wat meer met onze gasten bezig en maken we gewoon wat minder. Op een rustige dag kunnen we tegen de 1000 potjes mosterd op een dag produceren.”
En die productie gaat nog steeds op ouderwetse wijze, met de hand. De titel ‘fabriek’ past eigenlijk helemaal niet bij het ambachtelijk productiebedrijf. De mosterd wordt met molenstenen vermalen. Elk gevuld potje wordt met de hand voorzien van een dekseltje, etiket en datumstempel. “Er gaat hier niets de deur uit dat niet door onze handen is gegaan.”

Toen het echtpaar Van Blokland op zoek ging naar een opvolger, was het voor hen heel belangrijk dat de fabriek, het museum en het winkeltje intact zouden blijven. “We willen dat de mosterdfabriek voor Doesburg behouden blijft. De locatie in het centrum vinden we heel belangrijk”, aldus Rokus van Blokland, die er samen met Marian altijd voor heeft gewaakt dat Doesburg Mosterdstad zou blijven. Als dank hiervoor kregen zij vorige week de Doesburgse erepenning uitgereikt door burgemeester Loes van der Meijs.
In Timon Houwers vonden ze een goede opvolger. Vrienden en familie keken wel even raar op toen de 26-jarige aankondigde een mosterdfabriek over te nemen. “Ze waren natuurlijk wel verbaasd, maar vinden het nu ook wel bij me passen”, lacht Houwers. De Aaltenaar studeerde voedingsmiddelentechnologie en ging na zijn afstuderen op zoek naar een baan in de Achterhoek. “Ik vond op internet een advertentie waarin de mosterdfabriek te koop werd aangeboden en ben toen eerst eens de fabriek gaan bekijken. Gewoon als bezoeker. Het feit dat het zo kleinschalig is, spreekt me enorm aan. Ik ga straks aan de slag met de ontwikkeling en productie van de mosterd, maar ook met het museum en de bezoekers.”
Ook de verkoop is een belangrijk onderdeel van het werk. Want hoewel de Doesburghse Mosterd- en Azijnfabriek de kleinste van Nederland is, gaan de potjes met pallets tegelijk naar grote supermarktketens in heel Nederland en nemen restaurants grote emmers af voor de bekende mosterdsoep. Aan de andere kant zijn klanten ook nog steeds in het winkeltje welkom voor één of twee kleine potjes.

De afgelopen maanden is Houwers bij het echtpaar Van Blokland in de leer gegaan en heeft hij alle fijne kneepjes van het vak geleerd en vanaf deze week is hij dan echt eigenaar van de fabriek. Vaste medewerker Christel de Maar blijft zijn steun en toeverlaat waar het gaat om de productie van de mosterd en het echtpaar Van Blokland blijft in geval van nood stand-by. “We wonen vlakbij en kunnen altijd bijspringen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat Timon het zelf gaat redden”, verzekert Rokus van Blokland.

Foto: Linda Peppelman

Foto: Rokus van Blokland (links) en zijn vrouw Marian dragen de Doesburgsche mosterd- en azijnfabriek over aan Timon Houwers

Culturele Stichting droomt van culturele ontmoetingen

BRUMMEN – De Culturele Stichting Brummen heeft genoeg van de anderhalvemetersamenleving, maar verheugt zich vooral op de tijd dat mensen elkaar weer kunnen ontmoeten en kunnen genieten van culturele evenementen. Het afgelopen jaar is er in de gemeente Brummen veel moois afgezegd: de kermis, het Pinksterfestival, de Tonden Theater Toer, The Armed Man, de klassieke concerten in de kerken in Hall en Brummen, de optredens van verenigingen als HOB, programmering van MET en ga zo maar door.
Nu er steeds meer mensen worden gevaccineerd, durft de stichting weer voorzichtig te dromen van nieuwe ontmoetingen bij culturele evenementen – natuurlijk rekening houdend met de maatregelen die later dit jaar van kracht zullen zijn. De Culturele Stichting heeft als doel culturele initiatieven van allerlei aard te stimuleren en faciliteren. “Juist nu bestaat er een grote behoefte bij jong en oud om elkaar te ontmoeten bij mooie culturele evenementen.” Daarom roept de stichting iedereen met een ‘droomidee’ voor een culturele happening op om zijn of haar voorstel voor 1 mei in te sturen naar secretariaat@brummencultuur.nl. “De Culturele Stichting wil Brummen weer laten bruisen en hoopt op veel mooie en vooral originele ideeën!”

Basisonderwijs overweegt bestuurlijke samenwerking

GEM. RHEDEN – Scholengroep Veluwezoom en PCBO Rheden overwegen op bestuurlijk niveau te gaan samenwerken. Tot de zomervakantie wordt onderzocht wat een fusie van de besturen van het openbaar en het protestants-christelijk onderwijs voor voordelen zou kunnen bieden.

De schoolbesturen denken dat het interessant kan zijn om de krachten te bundelen, zodat zij meer kunnen doen voor de leerlingen. “Denk bijvoorbeeld aan een beter pakket aan voorzieningen en onderwijsmogelijkheden in de wijken en dorpen. Meer bereiken met het geld dat van de overheid komt. Meer kansen voor medewerkers.”
Scholengroep Veluwezoom en PCBO Rheden zijn gezonde en bloeiende besturen. Al jaren hebben ze goed onderling contact en ze trekken al geregeld samen op, bijvoorbeeld in contacten met de gemeente of het samenwerkingsverband. De samenwerking verloopt altijd prettig. Hannelore Bruggeman, voorzitter van College van Bestuur van Scholengroep Veluwezoom, en Anton Brinkhuis, bestuurder van PCBO, laten samen weten: “De afgelopen maanden hebben we voor het eerst de mogelijkheden verkend van een bestuurlijke fusie. Daar hielden we zo’n goed gevoel aan over dat we nu serieus willen onderzoeken hoe een intensieve samenwerking eruit kan zien.”
De bestuurders benadrukken dat er niets zal veranderen aan de grondslag en de eigen identiteit van elk van de aangesloten scholen. Het onderzoek loopt tot aan de zomervakantie, waarna de besturen met een voorgenomen besluit zullen komen. Ouders, opvoeders en medewerkers zijn per brief geïnformeerd.
Scholengroep Veluwezoom biedt basisonderwijs aan ruim 1.700 kinderen op elf openbare basisscholen in de gemeenten Rheden en Rozendaal. PCBO Rheden biedt basisonderwijs aan bijna 1000 kinderen op vijf scholen.

Eerste bevindingen onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

REGIO – De provincie Gelderland en het Rijk nodigen belangstellenden en belanghebbenden uit om kennis te nemen van de eerste bevindingen van het onderzoek naar de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Iedereen is van harte welkom bij een online bijeenkomst op 11 maart van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan tot 8 maart via www.gelderland.nl/mirt-hfo.

De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen langs de IJssel in de gemeente Rheden, Bronckhorst en Doesburg. De uiterwaarden hebben een gevarieerd landschap met weiden en akkers, omzoomd door hagen, struweel en oude knotbomen. Wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur, de landgoederen en het agrarisch uiterwaarden landschap. Het is een uniek gebied, dat deels valt in de Havikerpoort, één van de acht ecologische poorten op de rand van de Veluwe. Adviesbureau Antea Group onderzocht de afgelopen maanden, in opdracht van het rijk en provincie Gelderland, welke nieuwe opgaves, initiatieven en kansen er zijn in het gebied ten aanzien van de IJssel, de scheepvaart, het veranderende klimaat en duurzaam gebruik van de ruimte. Onderzocht is wat er tot 2030 aan ontwikkelingen speelt en wat er in samenhang uitgewerkt kan worden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met organisaties die actief zijn in het gebied.

Aanpak

Voor dit zogenoemde MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) vonden verschillende online bijeenkomsten plaats met de verschillende belangenorganisaties in het gebied. Het MIRT-onderzoek is de eerste stap en heeft tot doel om voor een afgebakend gebied opgaven, belangen en belanghebbenden in kaart te brengen. Organisaties die meededen waren de gemeenten Rheden, Doesburg, Bronckhorst en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Landgoed Middachten, Stichting Twickel, Gestichten Doesburg, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, Vitens, K3 Delta, Natuurmonumenten, Ellecoms Belang, Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard, Schuttevaer en provincie Gelderland.
Wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden: “We hebben veel opgaven en initiatieven geïnventariseerd, kennis opgehaald en met veel mensen gesproken. We zijn nu benieuwd of het beeld dat we daarmee hebben gekregen volledig is. Ik hoop dat veel mensen op 11 maart deelnemen aan de online bijeenkomst van de provincie.”
Mayke van Haagen, projectleider van provincie Gelderland voeg toe: “Er is veel animo geweest voor de online bijeenkomsten en veel uitgewisseld. Die betrokkenheid is een goed teken. Er ligt nu een eerste inventarisatie waarbij het belangrijk is dat we een volledig beeld hebben van wat er speelt. Daarom vragen we iedereen er nu kennis van te nemen en de bevindingen aan te vullen. Over hoe we het traject verder gaan invullen, nemen we nog geen besluiten. Dat komt in een vervolg.”

Uitdagingen voor het vervolg

Uit het onderzoek is wel gebleken dat voor sommige uitdagingen brede bestuurlijke samenwerking nodig is om effectief tot keuzes en plannen te kunnen komen. Van Haagen: “Het Rijk heeft een belangrijke rol als het gaat om de rivier, maar er zijn ook allerlei wensen en ambities in het gebied. Ik denk dan aan de verdroging en de effecten ervan op de natuur, landbouw en landgoederen. Ook liggen er opgaves voor de Kaderrichtlijn Water en ideeën voor transitie van de landbouw zoals kringlooplandbouw of natuur-inclusieve landbouw. Het is belangrijk daar met de agrariërs en LTO verder aan te werken.”

Aanmelden voor de online bijeenkomst kan via www.gelderland.nl/mirt-hfo. Aanmelden kan tot 8 maart. Mayke van Haagen en Renier Koenraadt praten deelnemers van de bijeenkomst bij. Tijdens de avond is er ook de gelegenheid om de bevindingen aan te vullen.

Boodschappenhulp in coronatijd

REGIO – De diaconieën van de kerken van Loenen, Eerbeek, Hall en Brummen willen helpen waar nood is. Zij bieden boodschappenpakketten om mensen te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen.Het Rijk komt wel met een vergoeding voor gederfde inkomsten in coronatijd, maar voor sommigen is dit nauwelijks voldoende is voor de maandelijkse lasten.
De gezamenlijke diaconieën stellen daarom boodschappenpakketten beschikbaar voor mensen die het moeilijk hebben en die niet voor de voedselbank in aanmerking komen. Mensen die hulp willen bieden bij deze actie kunnen zich ook aanmelden, bijvoorbeeld om te helpen bij het samenstellen en verspreiden van de pakketten, de inbreng van goederen en/of een donatie. Aanmelden kan door een mail te sturen naar
diaconie@pknloenenveluwe.nl voor Loenen, naar diaconie@kruiskerkeerbeek.nl voor Eerbeek, naar gerritweenink8@gmail.com voor Hall en naar diaconie.brummen@gmail.com voor Brummen.