Home / Tag Archives: Opinie

Tag Archives: Opinie

Ik vind: Windmolens in Hall

Tot verbijstering van de inwoners van Hall en omgeving blijkt het ontwerp-RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) de omgeving van Hall als het enige zoekgebied voor een cluster windmolens van 250 meter hoog aan te wijzen. Wie bedenkt het om in dit natuurgebied grootschalige energieopwekking met windmolens te plannen en het te veranderen in een industriegebied. Dit soort windmolens hoort niet thuis in Hall of de gemeente Brummen.
Windmolens veroorzaken ernstige gezondheidsschade, bij mensen en waarschijnlijk ook bij dieren en planten, door het constante zoemgeluid van de wieken en het ‘knipperlicht’ van de slagschaduw. Het laagfrequente, onhoorbare geluid dat windturbines produceren heeft desastreuze gezondheidsgevolgen. Windmolens stellen mens, dier en plant continu bloot aan deze trillingen, die door het lichaam worden opgevangen en het ziek maken.
De prijs die de inwoners van Brummen betalen voor deze grootschalige opwek van windenergie is te hoog, ongewenst en onnodig. Met drie (in aanbouw zijnde) zonneparken wekt Brummen al meer energie op dan voor alle huishoudens in de gemeente nodig is. Alle particuliere initiatieven komen daar nog bij. Brummen Energie heeft een zeer stimulerend format ontwikkeld om kleinschalige initiatieven te ondersteunen. Tot nu toe is de gemeente Brummen vooral bezig met het ontwikkelen van beleid dat de deur openzet voor investeerders in grote zonneparken en windmolens.

De wespendief, een beschermde vogelsoort, kan voorkomen in een zone van 8 kilometer rondom de Veluwe. Omdat het grootste deel van de gemeente Brummen binnen deze zone ligt, wordt de komende twee jaar onderzoek verricht naar de aanwezigheid van de wespendief. De windmolens zijn voor twee jaar op een zijspoor gezet. Komt de wespendief in Brummen voor, dan zouden de wieken kunnen worden stilgezet in de maand augustus, wanneer de meeste kans is dat er binnen de wespendiefpopulaties slachtoffers vallen. Er moeten dan meer windmolens geplaatst worden om dit energieverlies op te vangen.
Daarnaast blijft de gemeente in het opstellen van de energiestrategie voor Brummen ernstig in gebreke wat betreft de burgerparticipatie. Velen weten niet wat de RES 1.0 inhoudt, omdat de berichtgeving voor inwoners tot nu toe zeer onduidelijk is. Onbegrijpelijk, gezien de impact van windmolens van 250 meter hoog en hectares met zonnepanelen.
Het is van groot belang dat gemeente Brummen bij het besluit over de inhoud van de definitieve RES 1.0 de windmolenlocatie in Hall van de kaart haalt en daarbij besluit dat er in Brummen geen windmolens kunnen komen. Inwoners van Brummen kunnen tot 30 mei bezwaar indienen tegen de ontwerp-RES 1.0.

Drs. A. van der Drift,
namens inwoners van Hall

Ik vind: Motie Kanaal Zuid

Tot onze verbijstering is er recent een motie aangenomen om op het Kanaal Zuid de snelheid terug te brengen tot 60 km per uur. Het indienen van een motie is uiteraard een onderdeel van het democratisch proces, maar het wordt een probleem als de oorzaak en de feiten niet worden uitgezocht, maar als deze motie op basis van emotie wordt ingediend en aangenomen. Er is voorbijgegaan aan de historie van 44 jaar overleg met de overheid over de N786, waarbij de Kanaalroute in de periferie ligt van de complexe situatie rondom de N786.
Na vele jaren van praten over de juiste infrastructuur is er een coalitie gevormd door de gemeenten Rheden, Brummen en Apeldoorn, de dorpen Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Klarenbeek, Loenen, Eerbeek, Spankeren, de Industriekern Eerbeek – Loenen, het GNMF, de Provincie en de grootste transporteur in de regio. Het doel was de infrastructuur van de papierindustrie te verbeteren met behoud van de werkgelegenheid en het welzijn van de regio. Hiervoor zijn diverse rapporten verschenen, Milieu Effect Rapportages, Akoestische Onderzoeken, Natuurtoetsen, Kosten Baten Analyses, Position Paper etc.
Dit gaat om een Zuidelijke en/of Noordelijke ontsluiting richting Dieren/Velperbroek of Apeldoorn A1/ A50. Er liggen inmiddels een aantal alternatieve trajecten waaruit gekozen moet gaan worden.
Wat er dankzij deze ondoordachte motie gebeurt, is dat het verkeer rond en in Loenen drukker wordt en dit zeker niet tot een oplossing zal leiden, je krijgt dankzij deze motie het waterbedprincipe in de regio, bovendien is berekend dat de groei van de bedrijven in de regio met 8 procent per jaar zal stijgen, uiteraard na de ‘coronaperiode’.Het feit dat er een pleister wordt geplakt en niet de zwerende vinger wordt genezen, is onacceptabel. Met elkaar zijn we aan het proberen om een oplossing te vinden voor de toekomstige infrastructuur van de papierindustrie, dit wordt nu doorkruist door de oproep van een actiecomité waaraan een deel van de raad op emotionele gronden gehoor heeft gegeven.Het steekt ons dat de organisaties met de grootste mond hun zin krijgen terwijl de regio, die op de achtergrond op een fatsoenlijke manier hun werk doen niet eens gehoord worden, onzes inziens een schande.

namens de Dorpsraad Loenen Zonnedorp,
Willem de Zanger, voorzitter

Ik vind: Velperwaarden

In de Regiobode van 15 april staat een mooi stuk over de lastige keuzes en het moeilijke energie-verhaal dat Klomberg aan de inwoners van Rheden moet brengen. Hij zegt zelfs dat hij inwoners slecht nieuws moet brengen en dat mensen het daar moeilijk mee hebben.
Wij, belangengroep Velp Zuidoost vinden het zelf ook erg lastig. Wij zijn voor alternatieve vormen van energie, zoals zon- en windenergie. We denken bijvoorbeeld mee in een zonnecollectief. Het probleem is echter dat windmolens in de directe omgeving van Velp Zuidoost grote overlast zullen veroorzaken. Er is sprake van geluidshinder en slagschaduw, de leefbaarheid in de woonwijken zal er beslist niet beter op worden en het valt al niet mee vanwege de hinder van de A12 en A348.
Maar dat is niet het enige probleem. Windmolens of zonnevelden in de Velperwaarden of bijvoorbeeld op Biljoen zullen het landschap aantasten en het landschap is voor de inwoners voor de gemeente Rheden, voor Gelderland maar vooral voor de natuur erg van belang. Het kan niet zo zijn dat natuur en landschap weer aan het kortste eind trekken. Er is al bitter weinig natuur in Nederland, dat kan niet nog minder worden.
Bovendien zijn de Velperwaarden Natura2000 gebied en maakt onderdeel uit van het Rijntakkengebied van Rijn tot IJsselmeer. Deze rivierlandschappen zijn op Europees niveau van belang. Er moet in de Velperwaarden nog wel heel wat natuur ontwikkeld worden, maar de eerste stappen zijn al wel gezet.
Wij zijn van mening dat windmolens en zonnevelden eerst maar eens op locaties moeten komen waar Natuur en Landschap en Leefbaarheid niet in het gedrang komen. Wij denken dat er in Nederland nog genoeg plekken zijn waar voorgenoemde problemen niet spelen en dagen de wethouder hierbij uit om alternatieve locaties te vinden in de RESregio Arnhem-Nijmegen; wij denken namelijk dat die er zijn.
Vindt u ook dat leefbaarheid, natuur&landschap in Velp-zuidoost van belang zijn, onderteken dan onze petitie! Alvast bedankt. Zie www.petities.com/windmolens_eo_zonnevelden_in_velpzo.

Belangengroep
Velp Zuid-oost

Ik vind: Natuurmonumenten en moeilijke keuzes

Handen op elkaar voor de stukken over Natuurmonumenten in de afgelopen Regiobodes. Walter de Wit en Evert Bielleman schrijven ieder over acties van Natuurmonumenten die gevolgen hebben voor bedreigde diersoorten (MTB-ers), aangevuld door een kritisch artikel in de column Een Stief kwartiertje (Desiderius Antidotum).
Het probleem is dat Natuurmonumenten de verkeerde keuzes lijkt te maken. De druk op de Veluwe is groot. Iedereen wil het bos in, wandelaars, fietsers, joggers, enzovoort. Dat gaat ten koste van de natuur. Dat weet Natuurmonumenten ook wel, maar het beleid lijkt erop gericht zoveel mogelijk (betalende) leden te verkrijgen en te behouden. Door de Veluwe te veranderen in een soort van pretpark lijken de financiële inkomsten verzekerd.
Dit gaat natuurlijk niet goed. Natuurmonumenten moet prioriteit geven aan natuurbehoud. Behoud en verbetering van biodiversiteit. Naaldhout vervangen door loofhout om de verdroging te lijf te gaan. Beperking van toegang en gebruik. Uitleggen waar de knelpunten zitten. Misschien verliest Natuurmonumenten daar leden door, en daarmee inkomsten. Maar het huidige beleid van iedereen binnenhalen is funest voor de toekomst van de Veluwe. Weet u wat: ik meld mij aan als nieuw lid. Kunt u ook doen: www.natuurmonumenten.nl. Kunt u ook meepraten over een ander beleid: kiezen voor natuurbehoud.

Pimhein Kool,
Laag – Soeren

Ik vind: Katten en de natuur

Wat mevrouw Heidenis schreef in de Regiobode van 14 april, verwoordt dat waar ik ook mijn vragen bij heb. Zelf heb ik meer dan 30 jaar katten gehad en erop gelet dat andere buurtbewoners er ‘s nachts geen last van hadden, door ze binnen te houden. Als dat niet lukte, dan werd het voer geven aangepast zodat ze wel binnen bleven. Het kostte wat moeite, maar ik was hun baasje en rekening houdend met hun natuurlijk gedrag, zullen ze ook naar mij moeten luisteren. Dit is de verantwoording die je hebt naar je medemens als je dieren hebt, zeker in een woonwijk.Ik verwonder mij erover dat dit niet vanzelfsprekend is voor iedereen.
Ja, ook ik schrik, zeker in de zomer, ‘s nachts wakker van vechtende katten, die denken dat onze voortuin hun territorium is. Aangezien ik een dierenliefhebber ben, neem ik aan dat kattenbezitters dat ook zijn en daardoor het ook erg vinden, als andere dieren slachtoffer worden van hun huisdier. Niet alles kun je voorkomen als ze naar buiten gaan omdat het jagers zijn. Je verantwoording wegwuiven en dit zien als natuurlijk gedrag klopt niet, aangezien katten thuis te eten krijgen.

Mevr. V. Cremers- van Wijk,
Ellecom

Ik vind: Meepraten in Brummen

Omwonenden van het Soerense Broek vragen de gemeente Brummen om ook met hen in gesprek te gaan over Brummense windmolenplannen. Afgelopen week heeft de gemeente Brummen een zienswijze ingediend op het plan van Rheden om pal bij de grens tussen de beide gemeenten één of twee windmolens de plaatsen. Brummen is er niet op tegen, maar Rheden moet wel onder meer in overleg treden met Brummense bewoners in de gebieden in de buurt van de voorziene windmolens.
Wat goed om te zien en te lezen dat de gemeente Brummen aan de gemeente Rheden vraagt om rekening te houden met haar inwoners als het gaat om grootschalige opwek. Aangezien wij deze vraag niet retour verwachten van de gemeente Rheden aan de gemeente Brummen vragen wij, omwonenden van het Soerense Broek, het bij deze zelf aan de Gemeente Brummen. Willen jullie met jullie grootschalige opwek plannen ook rekening houden met onze natuurlijke woonomgeving en onze gezondheid en met ons in gesprek gaan? Want dat is een groot goed! En zo denken minimaal 1656 omwonenden van dit gebied die inmiddels de petitie ‘NEE tegen windmolens Broekdijk Spankeren’ hebben ondertekend.

Namens de omwonenden Soerense Broek, Anita Werkman

Ik vind: Ontzie het landschap, vul de daken, bespaar!

De bescherming van het landschap staat op allerlei manieren sterk onder druk. Recentelijk heeft de provincie het beschermingsregime van het Gelders Natuurwerk (GNN) al opgerekt en krijgt waardevolle natuur al minder ruimte. Ruim 500 zienswijzen van particulieren en organisaties hebben laten zien hoe belangrijk natuur en landschap worden gevonden. (Nieuwe Veluwe 1/21, p 32). De provincie aanwijzen als partij die gemeentelijke bezwaren terzijde kan schuiven (Ontwerp beleidskader, p 16) vinden wij onverantwoordelijk.
Terecht wordt in het Ontwerp Beleidskader Energie en Landschap gemeente Rheden aangegeven dat de druk op de natuur door de enorme uitstoot van broeikassen wereldwijd moet worden opgelost.
Grootschalige energieopwekking door zonnepanelen en windmolens, gecombineerd met de regionale aanpak van de RES, veroorzaakt een enorme druk op landschap en natuur en leidt tot een verrommeling van het landschap, zoals ook door het College van Rijksadviseurs (Via Parijs, september 2019, p21) al is aangegeven. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft in een recent rapport (april 2021) aan dat er in feite een strijd om de beschikbare ruimte in Nederland plaatsvindt tussen landbouw, woningen en energieopwekking. De natuur en het landschap dreigen het kind van de rekening te worden, zeker nu deze strijd uitbesteed is aan een 30-tal RES-regio’s.
Als het Klimaatakkoord echt tot doel heeft de druk op de natuur te verkleinen en verdere verschraling van de biodiversiteit tegen te gaan, dan zou juist het waardevolle landschap beschermd moeten worden. Grootschalige opwekking in het buitengebied van Rheden (‘grondgebonden opwekking’) zou daarom slechts een allerlaatste optie moeten zijn in de verduurzaming van onze energiebehoefte. De focus wordt echter in het Klimaatakkoord en de daarvan afgeleide plannen in de RES veel te eenzijdig gelegd op grootschalige energieopwekking en dat ook nog op lokaal niveau. Er zou in de plannen veel meer aandacht moeten worden gegeven aan het voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen door industrie en landbouw. Zo zou de intrekking van de plannen voor de nieuwe megastal in de Ellecomse polder al heel veel nieuwe uitstoot voorkomen.
Als uitgangspunt voor het Beleidskader zou daarom moeten gelden dat alle waardevolle natuur uitgesloten moet worden van de schadelijke effecten van ‘grondgebonden opwekking’. Dat zal de aandacht veel duidelijker richten op besparing en kleinschalige opwekking in de bebouwde omgeving. En derhalve meer ruimte bieden voor verdere positieve ontwikkeling van het landschap.
Alle energie die opgewekt wordt op de daken van gebouwen (aandachtspunt 1 van de zonneladder energieopwekking op daken en gevels) hoeft niet opgewekt te worden als ‘grondgebonden opwek’. Wij zien in alle plannen van RES en gemeente nauwelijks initiatieven die de opwekking van energie op daken bevorderen. Dat wordt overgelaten aan het lokale initiatief. Dat geeft onnodige druk op het landschap en natuur.
In het beleidskader wordt “Beperking als kans” gezien. We volgen de plannen van de Gemeente Rheden redelijk nauwkeurig, maar zien (met uitzondering misschien van het tot nu toe weinig succesvolle traject ‘Winst uit je woning’) geen initiatieven die de beperking van het energieverbruik van woningen en andere gebouwen als aandachtspunt hebben.

Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap,
Ellecom