Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Gratis cursus Politiek Actief in Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst verzorgt in maart voor inwoners de gratis cursus Politiek Actief. Deze is bedoeld voor inwoners die meer willen weten over de gemeente en gemeentepolitiek of misschien zelf actief willen worden in de lokale politiek. Deelnemers krijgen uitleg over het wat de gemeente precies doet, welke plek de gemeente heeft in het bestuur van Nederland, hoe besluitvorming werkt en wat de taken van een raadslid zijn.
Dit jaar wordt de cursus online gegeven en wel op vrijdag maandagavonden van 19.30 tot 22.00 uur. Informatie en mogelijkheden tot aanmelding zijn te vinden op www.bronckhorst.nl/politiekactief. Aanmelden kan tot en met 24 februari. Er is plek voor maximaal 30 deelnemers.
Deelnemers aan de cursus ontvangen een certificaat en hebben de mogelijkheid om stage te lopen bij een van de fracties in de gemeente.

Ik vind: Verdozing en het belang van Doesburg

De stichting Samenwerkende Industrie Doesburg (SID) heeft in de Regiobode van 11 februari een pleidooi gehouden voor de ‘verdozing’ van Doesburg, het bouwen van megaloodsen met op drie plaatsen een hoogte van 22 meter.
Zij stelt dat de plannen getoetst en akkoord zijn bevonden door de provincie en de gemeente; waarom staan er dan nog zoveel fouten en interne tegenstrijdigheden in de rapporten? Lees hiervoor de zienswijze van De Gestichten Doesburg op hun website. De plannen zouden ‘in veel opzichten rekening houden met de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied’. Toch opmerkelijk dat er meer dan 50 zienswijzen zijn ingediend door de bevolking, waarbij door niemand die ‘zorg voor de ruimtelijke kwaliteit’ wordt herkend in de plannen.
Het is jammer dat de SID zich beperkt tot algemeenheden. Juist nu de onderbouwing van de plannen al zo zwak is. Neem het aspect van de werkgelegenheid en de optimalisering van het bedrijventerrein. Terecht een belangrijk punt bij de afweging!
Volgens de voorzitter van de SID geeft een sterke gezonde onderneming een impuls aan de werkgelegenheid. Maar dat is juist één van de zwakste punten van de voorliggende uitbreidingsplannen. Er is niet of nauwelijks uitbreiding van werkgelegenheid.
Door de verkoop van het transportbedrijf van Rotra aan de multinational Kuehne & Nagel is het personeelsbestand van Rotra teruggebracht tot ca 125 mensen. Bovendien is het een ICT-bedrijf geworden, met kantoren bij Rotterdam, Antwerpen, Schiphol en Brussel en de Container Terminal Doesburg. Dus enkele tientallen personen per vestiging. Waarbij de opslagwerkzaamheden verregaand gerobotiseerd zullen worden. Bij Ubbink daarentegen werken ca 200/250 mensen op ca 3ha. van het terrein; dat zijn ca. 70 tot 80 mensen per ha. Terwijl op de rest van het terrein 2 tot 3 mensen per ha. werken. Niet bepaald een arbeidsintensieve bezettingsgraad. Bij het bedrijf van Ubbink zien we dat dit qua werkgelegenheid veel gunstiger ligt. Schaarse industriegrond wordt bij Ubbink dus beter benut.
Ook als wij naar het bouwvolume van ‘de verdozing’ kijken, dan is het bouwvolume van Rotra ca. 2,5 maal zo groot als het bouwvolume van de gebouwen van Ubbink. Dus ook op deze wijze: een grote aanslag op de omgeving voor heel weinig werkgelegenheid! De Gestichten dagen de SID dan ook uit met ons over onze zienswijze te spreken.

Het Bestuur van De Gestichten Doesburg.

Het Perfecte Plaatje Bronckhorst

GEM. BRONCKHROST – Jongeren tussen de 11 en 20 jaar uit de gemeente Bronckhorst die meer willen leren over fotografie, kunnen meedoen aan Het Perfecte Plaatje Bronckhorst. Docente Ellen Besselink uit Vorden leert jongeren in een driedelige online workshop meer over de mogelijkheden van hun mobiel of camera. Aan de hand van leuke opdrachten leren de deelnemers het perfecte plaatje te maken voor alle sociale media. In de laatste workshop wordt een speciale opdracht gegeven, waarmee een Canon spiegelreflexcamera te winnen is. Nummer 2 wint een Polaroid camera. De online workshop is op donderdagen 25 februari, 4 en 11 maart van 15.30 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via www.bronckhorst.nl/jeugdactiviteit. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een link en uitleg.

Narcissen van Unitas

DOESBURG – De narcissenactie van gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg ziet er dit jaar anders uit dan anders. Het was de bedoeling dat de jongste leden op 27 maart langs dedeuren zouden gaan om de bolletjes te verkopen, maar dat gaat dit jaar niet door. De vereniging hoopt dat de trouwe kopers dit jaar hun narcissen per e-mail willen bestellen. Dit kan door een bericht te sturen aan voorzitter@unitasdoesburg.nl.
De narcissenpotjes met meerdere bollen kosten ook dit jaar weer 2,50 euro. De betaling zal via een overboeking plaatsvinden. Kopers wordt verzocht in de mail duidelijk te vermelden hoeveel potjes zij willen bestellen en hun volledige adres door te geven. Een bestelling doorgeven kan tot uiterlijk 18 maart. De narcissen wordne op zaterdag 27 maart tussen 10.00 en 13.00 uur thuis bezorgd.

Inbraak in Martinikerk

DOESBURG – In de avond of nacht van vrijdag 26 februari op zaterdag 27 februari is er ingebroken in de Martinikerk in Doesburg. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen en mensen die meer weten over dit incident contact op te nemen via tel. 0900-8844, anoniem kan ook via tel. 0800 7000.

Ik vind: Wirwar informatie of de plannen?

De Stadspartij in Doesburg berichtte vorige week in Regiobode dat de Gestichten Doesburg beter geïnformeerd zouden zijn dan de fractie van de Stadspartij. 50 Procent van de tekst ging daarover. Bovendien zou er sprake kunnen zijn van ‘onjuiste of onware informatie verspreiding’, zo was de suggestie.
Onbegrijpelijk dat het de fractie van de Stadspartij, die zegt midden in de samenleving te staan, ontgaat dat er al maandenlang ingrijpende plannen voor het bedrijventerrein zijn gemaakt. Notabene met een eigen wethouder in het College van B&W.
Het lijkt me een taak voor deze fractie om dit met grote spoed zelf op te lossen en niet in de krant met een klacht over informatievoorziening te komen. De gemeenteraad is immers het hoogste orgaan in deze stad. Doe je huiswerk als gekozen volksvertegenwoordigers.
Ernstiger is dat de plannen al weken publiekelijk beschikbaar zijn; ook voor deze fractie. Vandaar dat alerte burgers en andere organisaties hun zienswijze hebben ingediend. Kortom de ‘juiste informatie’ is gewoon via internet beschikbaar. En de ontwikkeling van de plannen speelt al een jaar. Word wakker Stadspartij!
Nog zorgelijker is dat deze fractie zich al lang had moeten buigen over de inhoud en nu wat achter de feiten aan loopt. Zij zou zich toch zelfstandig een oordeel moeten vormen over de plannen. Dat lijkt verstandiger dan de vraag te stellen naar ‘de waarheid van de informatie resp. het verspreiden van onjuiste informatie’ door derden.
Beste Stadspartij, zoek eens op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wellicht kan de discussie dan verschuiven naar de inhoud: hoe hoog te bouwen, intensiteit van verkeer, verhouding tot huidige bestemmingsplan, deposities, effect op natuur, werk en economie, etc. Huidige maximum bouwhoogte is 12 meter. In de nieuwe plannen wordt dat 22 meter met nog optie voor een extra kraan van 30 meter.
Indien de Stadspartij, na bestudering van de plannen, nog steeds van mening is dat er onjuiste of onware informatie verspreid wordt, door wie dan ook, dan kan de fractie dat hopelijk ook inhoudelijk onderbouwen. Op dat moment is er in ieder geval sprake van een echte politieke discussie in plaats van deze ‘schijnbeweging’ over informatieverspreiding.

Wybo Masselink
Burger in Doesburg

Haalbaarheidsonderzoek naar verwarming door restwarmte Gieterij

DOESBURG – Afgelopen dinsdag 9 februari heeft onder het motto ‘In Doesburg ligt de warmte voor het grijpen’ een oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen Eteck, LOC17, Gieterij Doesburg en een delegatie van Doesburgse Energietransitie Kadebewoners (D.E.K.). Doel van het gesprek was te komen tot een gezamenlijke intentieverklaring teneinde te onderzoeken in hoeverre de restwarmte van de nabijgelegen Gieterij Doesburg in de warmtebehoefte van LOC 17 en de woningen in het IJsselkadegebied kan voorzien.

De circa.250 woningen en Stadshotel Doesburg zijn nu aangesloten op het gasgestookte warmtenet van Eteck. De gesprekspartners zijn tijdens dit eerste gesprek unaniem tot de conclusie gekomen dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de mogelijkheden serieus te onderzoeken.
Directeur Joep Haverkamp van Gieterij Doesburg informeerde de aanwezigen over de vervanging van het smelthuis door nieuwbouw. Een voorziening gericht op het gebruik van de restwarmte maakt deel uit van deze plannen. De vergunningen zijn inmiddels verleend en de ovens besteld.
Rob Peters van Nijenhof van LOC17 liet weten dat er voor het verwarmen van deze evenementenhal van 2000 m2 nog veel werk moet worden verricht, waaronder de isolatie van het dak en de muren. Gebruikmaken van de restwarmte van de nabijgelegen gieterij lijkt een goede optie om LOC17 op termijn te verwarmen.
D.E.K., een initiatiefgroep van kadebewoners die de energietransitie voor het kadegebied van Doesburg aan het onderzoeken is, was initiatiefnemer en organisator van dit overleg. De groep werd hierin vertegenwoordigd door kadebewoners Wim Bladergroen, Richard Mulder, Marijke Peelen-Sterk en Bill Reitsma. Hun focus ligt met name op verduurzaming danwel het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een eerste berekening wijst uit dat het op jaarbasis om een uitstootreductie van circa 700 ton CO2 kan gaan. Een forse milieuwinst in de strijd tegen de opwarming van de aarde.
Namens Eteck waren Gertjan de Joode, Tom Horsten en Marcel Gillemans aanwezig. Eteck exploiteert, verspreid over het land, een aantal warmtenetten met totaal zo’n 40.000 aansluitingen. De Joode meldde dat Eteck het Doesburgs initiatief toejuicht. Het gebied heeft veel potentie, gezien de nabijheid van de gieterij (restwarmte) en de IJssel (aquathermie).
Toch zijn er ook zaken die nader onderzoek vragen, waaronder de levering van warmte en warm water in periodes dat de Gieterij stilligt. Eteck verklaarde zich bereid een haalbaarheidsonderzoek te doen. De uitkomsten daarvan zijn medio maart te verwachten. Dan staat ook een tweede Teams-bijeenkomst met alle partners gepland en volgen contacten met het Waterschap en Rijkswaterstaat.

Ik vind: Hoge Linie

De Vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh heeft sinds 1981 onderzoek gedaan op de Hoge Linie naar de situatie van de broedvogels. Ook was er aandacht voor de flora in het gebied. De verslagen van de tien broedvogelinventarisaties staan deels op de website van onze werkgroep, waar ze voor iedereen ter inzage zijn (vwg-stadenambtdoesborgh.nl). Staatsbosbeheer is bekend met de resultaten van deze onderzoeken.
Omdat de Hoge Linie niet vrij toegankelijk is voor publiek, organiseert Stad en Ambt elk jaar excursies, waarbij zowel het historische aspect als flora (o.a. eikvaren, gevlekte orchis, kleine pimpernel) en fauna (o.a. bever, boommarter, otter, das) van de Hoge Linie uitvoerig aan de orde worden gesteld. De genoemde soorten zijn alle bij wet beschermd. Voor geïnteresseerden is het op deze wijze toch mogelijk kennis te nemen – en te genieten – van zowel de aanwezige historie als de boeiende natuur op Hoge Linie.
Uit het meest recente onderzoek van de VWG (2019) is echter gebleken dat diverse soorten niet meer aanwezig waren op de Hoge Linie, zoals nachtegaal, grote karekiet, rietzanger, bosrietzanger, zomertortel, matkop, grote lijster. Ook werd duidelijk dat de struweelvogels, zoals bijvoorbeeld heggenmus en merel, het veel slechter deden dan voorheen. Het aantal verschillende soorten dat er in 2019 werd aangetroffen was lager dan tijdens voorgaande inventarisaties.
We hebben geconstateerd dat er in de Hoge Linie de laatste jaren erg drastisch onderhoud is gepleegd. Door uitbundig struikgewas te verwijderen, waardoor beschutting en nestgelegenheid verdwijnen, grazige ruige randen geen kans te geven tot zaadvorming waardoor voedselbronnen ontbreken, het meer open maken van het gebied door middel van drastische uitdunning het wild minder dekking heeft, zal de Hoge Linie straks alleen nog maar de aanblik vertonen van een uiterst schraal parkje.
Wanneer vervolgens de Gemeente Doesburg ook nog een deel van de Linie openstelt voor publiek en daar een kunstwerk plaatst om nog meer mensen te trekken, is het naar onze stellige overtuiging gedaan met de kwaliteit van die Doesburgse Parel.

Jettie van Assendelft
Namens de leden van de Vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh

Feestdag bij scouting Doesburg

DOESBURG – Zaterdag 20 februari vierde Scouting Doesburg de jaarlijkse feestdag ter ere van Robert Baden-Powell, de oprichter van Scouting. Normaal gesproken organiseert de groep een grote opkomst, waarbij alle speltakken samen zijn verjaardag vieren, maar helaas kon dit niet in normale vorm doorgaan. Daarom was er dit jaar een hike/speurtocht door de wijk Beinum. De deelnemers liepen samen met hun gezin of een vriendje of vriendinnetje. De route startte bij de Dekamarkt en onderweg moesten er verschillende opdrachten worden uitgevoerd. Aan het einde van de tocht was er warme chocomel om mee te nemen.
De opkomsten bij het clubgebouw beginnen weer vanaf 27 februari. Na een paar maanden van online opkomsten kunnen de jongere speltakken weer van start. Alle kinderen die een keer mee willen doen op scouting zijn van harte welkom. Kijk daarvoor op de website www.scoutingdoesburg.nl.

Doesburg Jazz steekt horeca hart onder de riem

DOESBURG – Doesburg Jazz is gestart met de voorbereidingen voor de vierde editie van het festival, dat plaatsvindt in het tweede weekeinde van november. Om de door corona getroffen Doesburgse horeca te ontzien, wordt uitdrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om de kosten voor de deelnemende podia te drukken. De eerste twee bands die gratis willen optreden hebben zich inmiddels al gemeld.
Onder normale omstandigheden worden de kosten, die de organisatie van het driedaagse festival maakt, deels verhaald op de Doesburgse podia. Wat overblijft wordt betaald met sponsorbijdragen. Doesburg Jazz realiseert zich dat horeca-ondernemingen, mocht een jazzfestival in november al mogelijk zijn, in 2021 niet zitten te wachten op extra uitgaven. Tegelijkertijd kan een drukbezocht jazzweekeinde de Doesburgse horeca helpen vanwege de extra omzet, zo is het idee. De organisatie kijkt daarom naar aanvullende mogelijkheden. De komende periode gaat Doesburg Jazz in gesprek met sponsoren, de gemeente Doesburg en bands om te kijken wat er mogelijk is.