Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Boodschappenhulp in coronatijd

REGIO – De diaconieën van de kerken van Loenen, Eerbeek, Hall en Brummen willen helpen waar nood is. Zij bieden boodschappenpakketten om mensen te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen.Het Rijk komt wel met een vergoeding voor gederfde inkomsten in coronatijd, maar voor sommigen is dit nauwelijks voldoende is voor de maandelijkse lasten.
De gezamenlijke diaconieën stellen daarom boodschappenpakketten beschikbaar voor mensen die het moeilijk hebben en die niet voor de voedselbank in aanmerking komen. Mensen die hulp willen bieden bij deze actie kunnen zich ook aanmelden, bijvoorbeeld om te helpen bij het samenstellen en verspreiden van de pakketten, de inbreng van goederen en/of een donatie. Aanmelden kan door een mail te sturen naar
diaconie@pknloenenveluwe.nl voor Loenen, naar diaconie@kruiskerkeerbeek.nl voor Eerbeek, naar gerritweenink8@gmail.com voor Hall en naar diaconie.brummen@gmail.com voor Brummen.

Nieuwe stap in WaardeVOL Brummen

BRUMMEN – Het schetsontwerp WaardeVOL Brummen is klaar en bestuurders van de provincie Gelderland, gemeente Brummen, Natuurmonumenten en Waterschap Vallei en Veluwe hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Nu gaat een volgende stap beginnen in het proces om het leefgebied Voorstonden, Oekense Beek en Leusveld klaar te maken voor de toekomst: het smeden van concrete plannen.

WaardeVOL Brummen staat voor samenwerken aan een waardevol gebied Voorstonden, Oekense Beek en Leusveld. Het gaat om een afwisselend gebied met coulisselandschappen, landgoederen en drie beken. Vanwege de hoge natuurwaarden maakt het gebied deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk: een bijzonder en waardevol leefgebied voor mensen, dieren en planten. In het gebiedsproces werken de organisaties samen met inwoners en bedrijven om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, de leefomgeving te verbeteren en de natuur te versterken.
Heemraad Frans ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe zegt: “Gebiedsgericht samenwerken aan oplossingen met alle belanghebbenden in het gebied. WaardeVOL Brummen is een mooi voorbeeld voor hoe projecten nu en in de toekomst moeten worden vormgegeven. Grensontkennend samenwerken waarbij de kwaliteit van de leefomgeving – gebruik, toekomst en belevingswaarden – centraal staat.” Wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen vult aan: “Het project is een mooi voorbeeld van participatie en een groot compliment aan de inwoners en agrariërs, die ook in deze bizarre tijden hun bijdrage leveren.”

Het schetsontwerp is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de organisaties zijn vastgelegd. Ook de financiën zijn hierin opgenomen. Er is 17 miljoen euro gereserveerd voor de maatregelen om het gebied toekomstbestendig in te richten. Voor 1 januari 2026 moeten deze maatregelen uitgevoerd zijn.
De verschillende betrokken organisaties bepalen in de komende weken samen met de inwoners en agrariërs in vijf deelgebieden de aanpak en werkwijze om inrichtingsvoorstellen te maken. De bijeenkomsten voor deze volgende stap vinden via internet plaats op dinsdag 9, 16, 23 en 30 maart en donderdag 8 april. Inwoners en agrariërs kunnen zich aanmelden via www.waardevolbrummen.nl.

Burgemeester Van Hedel benoemd voor tweede ambtstermijn

GEM. BRUMMEN – Zijne Majesteit de Koning Willem Alexander heeft bij Koninklijk Besluit Alex van Hedel benoemd voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van de gemeente Brummen. Dat maakt de gemeente Brummen donderdagavond 4 maart bekend.

Alex van Hedel is opnieuw benoemd voor een periode van zes jaar. Zijn herbenoeming gaat in per 27 maart. Op 25 maart legt Van Hedel de voorgeschreven eed af bij de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. Zijn nieuwe ambtstermijn loopt tot 27 maart 2027.
Alex van Hedel (60) is sinds 27 maart 2015 burgemeester van de Brummen. Hij startte zijn loopbaan als politieman bij de Haagse en Valkenswaardse gemeentepolitie en als voorzitter bij de Zuid Nederlandse Aannemersvereniging. In 1990 werd hij gemeenteraadslid-fractievoorzitter in Valkenswaard. Van 1994 tot 1998 was hij VVD-wethouder in Valkenswaard. In 2000 startte Van Hedel een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, om vervolgens van 2002 tot 2008 opnieuw de functie van wethouder in Valkenswaard te vervullen. Na dit wethouderschap was hij zelfstandig mediator en organisatie- en beleidsadviseur. In 2011 werd Van Hedel benoemd tot burgemeester van Neerijnen. In 2014 werd bekendgemaakt dat Van Hedel waarnemend burgemeester van Brummen was geworden. Bijna een jaar later werd hij voorgedragen om hier definitief burgemeester te worden. In december 2020 bracht de gemeenteraad van Brummen een unaniem advies uit voor een nieuwe ambtstermijn van burgemeester Van Hedel.

Verwaarloosd mobilisatiecomplex in vijf jaar groen bedrijvenpark

LOENEN – Bij gelegenheid van het eerste lustrum van het bedrijvenpark Veldhuizen heeft Zesruit BV een boekwerk samengesteld. Met veel informatie en fraaie foto’s van vroeger en nu krijgt de lezer een goede indruk van de grote verandering van het mobilisatiecomplex, gebouwd in 1955, naar het groenste bedrijvenpark van Nederland. Een aantal Loenense ondernemers vond hier een geschikte bedrijfsruimte.

Het Loenense Mobilisatiecomplex is een van de ruim honderd complexen, die tussen de jaren 1951 en 1961 werden gebouwd. Nederland besloot al in het begin van de Koude Oorlog dat het leger moest bestaan uit een deel parate en een deel mobilisatie-eenheden. Probleem was wel dat er op dat moment veel te weinig kazernes en opslagruimten waren. Daarom werd er in de vijftiger jaren in snel tempo een aantal nieuwe kazernes gebouwd voor de parate eenheden. Voor de mobilisatie-eenheden kwamen er ruim honderd grote en kleine magazijncomplexen. Hier werden voertuigen, uitrusting, bewapening, munitie en andere benodigdheden opgeslagen.
Een mobilisatiecomplex was een opslagplaats voor militaire voertuigen en materieel. Deze complexen waren allen hetzelfde opgezet. Een complex betond meestal uit werkplaatsen voor de wiel- en rupsvoertuigen en algemeen materiaal, opslagplaatsen voor materieel en voertuigen, een munitiebunker en wapenkamers, klimaatkamer voor verbindingsmateriaal en een poortgebouw. De opslag in de loodsen was zoals men dat van de landmacht gewend is: strak geregeld in diverse voorschriften. Dit was nodig, want in tijden van paniek moest een hele eenheid binnen korte tijd volledig bepakt en bezakt de poort kunnen verlaten richting slagveld. Op een complex stonden meestal complete eenheden op compagnieniveau opgeslagen. Hoewel het complex er ‘slapend’ uit kon zien, werden achter de deuren van de loodsen alle opgeslagen goederen volgens een straks schema onderhouden.
Tussen 1950 en 1990 waren de complexen in bedrijf. Daarna werd alles anders. Hele mobilisatiecomplexen ging op de schop. Veel complexen gingen er dicht en van het materieel werd afscheid genomen.

Natuurontwikkeling

Sinds 2011 is het complex Veldhuizen, bestaande uit zestien loodsen, niet meer in de handen van de Nederlandse staat. Defensie is sinds 2000 niet meer op het terrein te vinden. Voordat het in 2001 uiteindelijk in de verkoop ging, hebben er verschillende anti-krakers gezeten. In 2015 is de ontwikkeling van bedrijvenpark Veldhuizen van start gegaan. De grondleggers waren Willem Goudkuil en Monique van Oorspronk.
Sinds enkele jaren is Veldhuizen in het bezit van Zesruit BV. De leiding van Zesruit is in handen van de broers Max en Job van Oorspronk. Het complex is, sinds het in particuliere handen is, omgetoverd tot een succesvol bedrijvenpark. In de loodsen zijn verschillende bedrijven en organisaties te vinden. In totaal zijn er nu 50 huurders en werken er 120 mensen, waarvan 80 procent uit de nabije omgeving van het complex komt.
Max van Oorspronk is in de opzet geslaagd om van Veldhuizen ‘het groenst bedrijvenpark van Nederland’ te maken. Hij regelde veel met een jachtopziener en ecoloog. Op het terrein huizen (vrijwillig) drie reeën. Er zijn plannen voor verdere natuurontwikkeling. De blusvijver wordt aangepast, inheemse boomsoorten geplant en bloemenmengels ingezaaid. De Japanse duizendknoop wordt bestreden. Ook wordt het terrein zelfvoorzienend gemaakt in elektriciteitsbehoefte door zonnepanelen op de daken van de loodsen te plaatsen.

Sportclub Brummen en voetbalvereniging Oeken niet samen verder

BRUMMEN – De samenwerking tussen de jeugdafdelingen en het vrouwenvoetbal van Sportclub Brummen en voetbalvereniging Oeken krijgt in het nieuwe seizoen 2021-2022 geen vervolg. De besturen zien geen mogelijkheden om in de toekomst samen verder te gaan.

De toekomstvisies van beide clubs bieden onvoldoende basis voor een voortzetting van de huidige samenwerking, melden de clubs. De Algemene Leden Vergadering van Sportclub Brummen wil de samenwerking omzetten in een proces dat moet leiden tot een fusie van de beide clubs met ingang van het seizoen 2021-2022. Mocht hiervoor geen basis te vinden zijn, dan is het alternatief om de bestaande samenwerking te beëindigen. De Algemene Leden Vergadering van vv Oeken wil juist de huidige samenwerking graag voortzetten en uitbreiden, zonder dat een fusie op korte termijn het eindresultaat is.

Beide besturen hebben altijd voor ogen gehouden dat een samenwerking moet leiden tot een toekomstbestendig aanbod van het voetbal in de gemeente Brummen. Daarop hebben zij eind 2020 besloten om verkennende gesprekken met elkaar te hebben, begeleid door een extern onafhankelijk procesbegeleider. Het doel was te onderzoeken welke opties tot de mogelijkheden behoren om de bestaande samenwerking voort te zetten en toekomstbestendig te maken.
Vertrekpunt voor het aangaan van deze verkenning was dat beide clubs hun voorgenomen standpunten los zouden laten en dat er een perspectief aan de leden van de clubs zou worden geboden vóór 1 maart 2021.

De open en intensieve gesprekken in de afgelopen vier maanden, die altijd met wederzijds respect hebben plaatsgehad, hebben geen gezamenlijk en breed gedragen voorstel opgeleverd, waarmee de afzonderlijke besturen terug kunnen naar hun leden. Zij zullen hen nu informeren dat de samenwerking vanaf het nieuwe seizoen 2021-2022 niet wordt voortgezet.
De besturen van Sportclub Brummen en voetbalvereniging Oeken betreuren deze beslissing, maar hebben respect voor de inzet en waarderen de openheid van de betrokken bestuursleden waarmee gezocht is naar oplossingen. Zij hebben het vertrouwen uitgesproken dat de clubs in harmonie naast elkaar het voetbal in de gemeente blijven aanbieden.

Potgrondactie Scouting Loenen

LOENEN – Op zaterdag 20 maart houdt Scouting Valeouwe de jaarlijkse potgrondactie in Loenen. De vereniging heeft de opbrengsten uit deze actie nodig om de activiteiten voor alle speltakken het komende jaar weer te kunnen bekostigen. Door de coronaperikelen kan de actie helaas niet doorgaan zoals in voorgaande jaren. Daarom wordt er dit jaar een potgrondactie 2.0 gehouden. Dat betekent dat het dit jaar alleen mogelijk is om vooraf potgrond te bestellen. Een bestelling doorgeven kan via info@scoutingloenen.nl tot uiterlijk 16 maart. Een zak potgrond van 40 liter kost 4,50 euro en 3 zakken kosten 12 euro. Bestellingen worden zaterdag 20 maart coronaproof gebracht. Zelf ophalen kan ook bij het afhaalpunt.

Tamara uit Eerbeek brengt lotgenoten NAH bij elkaar

EERBEEK – Na een val van de trap veranderde het leven van Tamara Neeft uit Eerbeek voorgoed. Ze heeft moeten leren leven met de gevolgen van een flinke hersenkneuzing. Om in contact te komen met lotgenoten met Niet Aangeboren Hersenletsel, startte zij in Apeldoorn de NAH Ontmoetingsochtend.

Tien jaar geleden viel Tamara (nu 39) op haar werk van de trap. “Ik rolde helemaal van boven naar beneden, waar ik met mijn hoofd op het beton klapte. Ik bleek een hersenkneuzing te hebben, met alle gevolgen van dien.” Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), luidde de diagnose. Tamara zal de rest van haar leven last hebben van die klap. “Ik heb de hele dag hoofdpijn, wat door extra prikkels kan overslaan in migraine. Ik heb een slecht geheugen en kan me moeilijk concentreren.” Aan de buitenkant zie je niets aan Tamara. De problemen die ze had met lopen zijn zo goed als weg en ze praat inmiddels weer honderduit. “Ik heb trucjes om mijn beperking te verbergen en ben altijd vrolijk. Maar dat kost allemaal vreselijk veel energie, dus meestal is mijn dag ook wel voorbij als de kinderen naar bed gaan.”

Zeker in het begin, toen Tamara meer wilde weten over haar NAH, liep ze tegen onwetendheid aan. “Ik kon weinig informatie vinden en al helemaal geen lotgenoten in de buurt. Terwijl ik daar wel heel erg behoefte aan had. Bij MEE Veluwe kreeg ik hulp en toen heb ik zelf NAH ontmoetingsochtenden opgezet voor mensen met een (niet) aangeboren hersenletsel. Het is er prikkelarm, dus zo stil mogelijk en geen felle lampen”, legt Tamara uit. “Verder is het gewoon een gezellige ontmoetingsochtend met heel verschillende mensen in allerlei leeftijden. Het is fijn om met lotgenoten ervaringen en tips uit te wisselen, maar ook gewoon lekker om even de deur uit te zijn. Een bezoek aan een café of de bioscoop is voor mensen met NAH meestal niet te doen, dus deze bijeenkomst is ook gewoon een gezellig uitje. Soms gaat het nergens over, soms ontstaan er ook heel mooie gesprekken. Maar niets zeggen en alleen luisteren is ook goed.” In de toekomst hoopt Tamara sprekers uit te kunnen nodigen, ze heeft budget aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn.
Juist omdat er in de omgeving zo weinig te doen is voor mensen met NAH, wil Tamara ook hier in de regio aandacht vragen voor de ontmoetingsochtenden. “Ik weet dat er in Eerbeek wat mensen zijn die belangstelling hebben, er is ook wel een iemand uit Dieren geweest, maar we hebben zelfs bezoekers gehad uit Kampen en Raalte.”

Omdat mensen met NAH tot een kwetsbare doelgroep behoren, mag de koffieochtend ook tijdens de lockdown doorgaan. Op maandag 8 maart is de eerstvolgende editie en Tamara kan niet wachten. “De laatste bijeenkomst is alweer maanden geleden. Sindsdien heb ik een enkele keer buiten afgesproken met wat vaste bezoekers, maar verder is er weinig contact. Videobellen is voor ons, door alle prikkels van beeld en geluid, niet te doen. Zeker voor nieuwe mensen is het belangrijk dat we weer gewoon kunnen samenkomen, al is dat in een grote kring op anderhalve meter afstand niet ideaal.”
Iedereen met (N)AH kan zich aansluiten. “Een begeleider meenemen is geen probleem en je kunt tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen en gaan wanneer je wil”, legt Tamara uit. “We vinden het altijd leuk als er nieuwe mensen komen!”

De NAH Ontmoetingsochtend is elke tweede maandag van de maand, van 10.00 en 12.00 uur. Normaal gesproken zijn de bijeenkomsten in Ontmoetingscentrum +Punt Gentiaan aan de Gentiaanstraat, maar in verband met corona is de bijeenkomst van 8 maart verplaatst naar Het Vogelnest aan de Spreeuwenweg 1a in Apeldoorn Zuid. Deelname is gratis en aanmelding niet nodig. Wie vragen heeft, kan vooraf wel contact opnemen met Tamara via tammie1981@hotmail.com of met Stephan via tel. 06-20350702.

Een smakelijke groet van de Zonnebloem

LOENEN – Het aanbod van de Zonnebloem Breda, om gratis een dag gebruik te mogen maken van de Zonnebloemauto, is door de Zonnebloem afdeling Loenen met beide handen aangegrepen. De auto werd ingezet om met een groep vrijwilligers de gasten een smakelijk pakket aan te bieden.
Het is bijna traditie geworden om in februari een stamppottenbuffet te verzorgen. Omdat dit helaas in deze tijd nog niet mogelijk is, ontstond het idee om het stamppotje bij de gasten thuis te brengen. De ‘stamppottencommissie’ nam contact op met Eetcafé ’t Ruifje, waar het buffet altijd gehouden wordt. Zij wilden daar graag hun medewerking aan verlenen. Er werden 83 tasjes gevuld met een bakje boerenkoolstamppot met worst en daarbij nog drie bakjes met spekjes, jus en zoetzuur. Het zag er niet alleen heel royaal, maar vooral ook smakelijk uit. De Zonnebloem is blij met de medewerking van ‘t Ruifje. Samen met Gerrit, die zich als chauffeur had aangeboden, gingen de vrijwilligers op stap. De gasten waren blij en verrast. Overal vrolijke gezichten en gezellig even een kort praatje aan de deur.

Foto: Stefie Eijmans

Atlant bouwt nieuwe leef- en woonomgeving Marken Haven

BEEKBERGEN – Op locatie Marken Haven in Beekbergen is Atlant begonnen met de bouw van een nieuwe leef- en woonomgeving voor 100 bewoners. Het nieuwe gebouw vervangt een tijdelijke en een verouderde locatie.

Het nieuwe gebouw is ontworpen voor 80 bewoners die zijn aangewezen op Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg en voor 20 bewoners met het syndroom van Korsakov. Beide vormen van zorg zijn specialismen van Atlant en met deze nieuwe huisvesting wordt de kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor deze bewoners verder versterkt.De nieuwbouw betreft een totale woon- en leefomgeving, inclusief behandelfaciliteiten en dagbesteding, waarbinnen wonen, zorg en welzijn onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Het telt deels twee en deels drie verdiepingen. Bewoners krijgen in het nieuwe Marken Haven de ruimte om zichzelf te zijn. Directeur bedrijfsvoering Arnaud van Holst: “Wij willen de mensen die wij ondersteunen in elke fase de juiste begeleiding bieden. Ruimte is daarbij iets wat we ieder mens toewensen. Met deze nieuwe leef- en woonomgeving geven wij bewoners die ruimte, letterlijk en figuurlijk. Het is fijn om te zien dat we nu echt beginnen met bouwen aan iets dat we in samenspraak, met medewerkers, bewoners en hun familie hebben ontworpen.”

Bewegingsvrijheid

Het nieuwe gebouw bestaat uit ruime appartementen met een eigen sanitaire ruimte. Per groep van 10 bewoners is er een gezamenlijke huiskamer met aangrenzend een balkon. Daarnaast worden een activiteitenruimte, een ontmoetingsplek, behandelruimtes zoals een oefenzaal voor fysiotherapie, faciliteiten voor onder andere muziektherapie en diverse facilitaire ruimtes gemaakt.
Bewegingsvrijheid is een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp. Er is een veilige binnentuin en bewoners hebben – uniek voor dit soort gebouwen – ieder een eigen balkon of terras. Het gebouw is voorzien van de nieuwste zorgtechnologie, waarmee de veiligheid en bewegingsvrijheid van de gebruikers wordt gegarandeerd.

Duurzaam

Atlant streeft naar een duurzame bedrijfsvoering. De gevel is van baksteen en verduurzaamd hout, deze materialen vergen weinig onderhoud en hebben en natuurlijke uitstraling die past bij haar bosrijke omgeving. Het nieuwe gebouw wordt zonder gas verwarmd en gekoeld en presteert qua energie 30 procent beter dan de huidige normen op het gebied van nieuwbouw, onder meer door 450 zonnepanelen. Het inrichtingsplan voor het terrein bevordert de biodiversiteit en sluit aan bij het natuurgebied. Op de plaats van de tijdelijke huisvesting van Marken Haven wordt natuur in de vorm van heide en wadi’s teruggebracht, passend bij het naastgelegen natuurgebied.

Naar verwachting verhuizen de bewoners voor de zomer van 2022 naar hun nieuwe appartement.

Viering 75+1 jaar Bevrijding in Beekbergen afgelast

BEEKBERGEN – Het bestuur en de werkgroep van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen hebben, met heel veel pijn in het hart, besloten dat de geplande festiviteiten in het kader van de Viering 75+1 jaar Vrijheid vanwege het coronavirus ook dit jaar niet door kunnen gaan. “We beseffen dat dit een harde klap zal zijn voor allen die betrokken zijn geweest bij het opzetten en uitvoeren van de vele goede ideeën en plannen voor deze viering, doch er rest ons helaas geen andere keuze dan realistisch te zijn”, laten ze weten.
Het bestuur zal binnen de richtlijnen die in mei van dit jaar gelden, kijken naar de mogelijkheden om op gepaste wijze invulling te geven aan de jaarlijkse 4 mei Herdenking en festiviteiten op 5 mei, zoals de Bevrijdingsvuur-estafette.