Home / Tag Archives: Algemeen

Tag Archives: Algemeen

Rheder Enk staat stil bij vrijheid

RHEDEN – Op vrijdag 16 april is het 76 jaar geleden dat Rheden werd bevrijd dan de Duitse bezetting. De kinderen van basisschool De Rheder Enk in Rheden stonden daar dinsdag 13 april bij stil. Groep 5 en 6 kregen bezoek van sergeant Jeroen en korporaal Las van de Koninklijke Landmacht. Zij vertelden over hun eigen ervaringen op missies en de waarde van vrijheid in Nederland en crisisgebieden. Na de presentatie mochten de kinderen ook wat militaire uitrusting passen.

Rotra mag predicaat ‘Koninklijk’ blijven voeren

DOESBURG – De nieuwe Rotra organisatie (moedermaatschappij Rotrexma Holding BV) mag het predicaat ‘Koninklijk’ blijven voeren. “Een geweldige erkenning en gevoel van trots en dankbaarheid voor ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten en overige stakeholders”, aldus Rotra.

Rotra mag het predicaat ‘Koninklijk’ voeren sinds het 100-jarig bestaan in 2009. Voor de bestendiging van het predicaat is afgelopen jaar een nieuwe procedure gestart, waarbij Koning Willem-Alexander, op aanbeveling van het Ministerie van Economische Zaken, het predicaat opnieuw heeft toegekend aan de nieuwe Rotra organisatie. “Het predicaat Koninklijk hebben we ervaren als een loffelijke en eervolle bijvoeging en eretitel”, aldus Rotra. “Voor ons familiebedrijf is het de ultieme bekroning van meer dan 100 jaar en 4 generaties ondernemerschap in transport en logistiek.”
Om in aanmerking te komen voor het predicaat Koninklijk moet een organisatie een zeer belangrijke plaats innemen in het vakgebied, van landelijke betekenis zijn, tenminste honderd jaar bestaan en van onbesproken gedrag zijn. In de regel onderscheidt het Koninklijk Huis niet meer dan één organisatie per branche.

Op de foto ondertekenen Harm en Machiel Roelofsen, directie van Rotra, het document dat voorziet in de bepalingen betreffende het predicaat ‘Koninklijk’.

Zorgen in Dieren Noordoost over grootschalige opwek

DIEREN – Veel mensen in de wijk Dieren Noordoost maken zich ernstig zorgen over de plannen voor windturbines en zonnevelden in hun omgeving. Dit blijkt uit een enquête gehouden door het wijkplaform DiNO.

Het Wijkplatform DiNO en het Energieteam Verbuursamen Dieren Noordoost hebben in februari een speciale wijkkrant uitgegeven over de plannen met betrekking tot de grootschalige opwek van energie in de directe omgeving van de wijk (gebied Broekdijk te Spankeren). Het doel was de wijkbewoners zo goed mogelijk te informeren over de plannen en van achtergrondinformatie te voorzien. In de wijkkrant werden alle wijkbewoners opgeroepen om een enquête over dit onderwerp in te vullen, omdat het wijkplatform hun mening graag wilde weten om te gebruiken voor een reactie op de plannen voor de gemeente(raad). Ruim 200 inwoners (van de 945 woningen) hebben de enquête ingevuld.

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de wijkbewoners van Dieren Noordoost de noodzaak voor een goede klimaataanpak en het terugdringen van de CO2 onderschrijven (91 procent). Een groot deel is bereid ook zelf (verdere) actie te ondernemen door bijvoorbeeld verduurzaming van hun woningen of het opwekken van energie door middel van zonnepanelen op het dak (85 procent). Men vindt het belangrijk dat er in de gemeente Rheden grootschalige energie-opwek komt, maar dan wel op plaatsen waar dat kan. Er is volgens het wijkplatform nagenoeg geen draagvlak om windturbines te plaatsen in het aangegeven zoekgebied bij Spankeren – 82 procent van de deelnemers aan de enquête gaf aan hier niets in te zien. Voor het aanleggen van grootschalige zonnevelden in dat gebied is wel meer draagvlak, maar het is nog steeds een minderheid die zich daarin kan vinden (39 procent voor, 53 procent tegen). Windturbines plaatsen mag volgens de ondervraagden niet ten koste gaan van de natuur in deze omgeving en het welzijn van de bewoners, meldt het wijkplatform.

DiNO adviseert de gemeente Rheden om eerst maximaal in te zetten op het isoleren van woningen en opwek van zonne-energie op daken van woningen en bedrijven en dan pas te kijken naar grootschalige opwek. “Er moet meer aandacht komen voor alternatieve grootschalige energieopwekking in de gemeente (zonnepanelen langs spoor- en snelwegen, waterkracht uit de IJssel). Windenergie in deze omgeving wordt niet rendabel geacht. Plaats meer windturbines op zee of in het westen van het land waar het harder waait.”

DiNO verwacht van de gemeente meer op het gebied van de informatievoorziening. Zij moet het voortouw nemen en een duidelijk beleid formuleren. Om beter inzicht te krijgen in de standpunten van alle inwoners (en niet alleen van voor- of tegenstanders) zou een ‘Burgerberaad’ moeten worden ingezet, dat bestaat uit een doorsnede van alle inwoners die hun mening geven over een bepaald onderwerp (in dit geval de grootschalige opwek) en samen complete oplossingen uitwerken. “Er is slechts een klein percentage van de bewoners bereid om op enigerlei wijze financieel te participeren in een dergelijk project, terwijl de gemeente in haar beleid uitgaat van 50 procent participatie door bewoners”, aldus DiNO.
DiNO heeft, mede op basis van de enquête, een zienswijze opgesteld met betrekking op de de conceptbeleidskaders ‘Energie en Landschap’ en ‘Samen Energie Opwekken’. Deze zienswijze gaat het wijkplatform aanbieden aan het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Rheden.

Brummen vraagt Rheden om afstemming plannen energie-opwek

GEM. BRUMMEN – Het college van de gemeente Brummen gaat een zienswijze indienen op de beleidskaders voor energieopwek van buurgemeente Rheden. Burgemeester en wethouders vragen de Rhedense collega’s om bewoners van de ‘grensgebieden’ te betrekken, maar ook om afstemming van plannen van beide gemeenten.

In de gemeente Rheden wordt momenteel gewerkt aan een beleidskader Energie en Landschap en een beleidskader Samen Energie Opwekken, waarin de voorwaarden en kaders voor het opwekken van duurzame energie worden vastgesteld. Hiervoor wordt op dit moment vooral gekeken naar de plaatsing van zonnevelden en windturbines. De gemeente Rheden wil gemeentelijke kaders vaststellen, zodat bij zowel lokale ontwikkelingen als bij (boven)regionale samenwerking de lokale belangen worden geborgd.
In het conceptbeleidskader Eenrgie en Landschap wordt het speelveld vastgelegd waarbinnen ruimte is voor de opwek van duurzame energie en zijn randvoorwaarden opgenomen hoe Rheden duurzame energie een plek in het landschap wil geven. Het Soerense Broek, gelegen ten noorden van Dieren en Spankeren en tegen de gemeentegrens van Brummen, is een locatie waar relatief weinig wettelijke belemmeringen liggen. Hier is volgens het concept ruimte voor 1 of 2 grote windmolens of een grootschalig zonneveld.
Het concept beleidskader Samen Energie Opwekken gaat in op de manier hoe Rheden initiatieven binnen de gemeente wil laten verlopen. Het geeft handvatten en een toetsingskader voor zowel proces- als financiële participatie. Het beleidskader geeft initiatiefnemers inzicht in wat er van hen wordt verwacht.

De gemeente Brummen heeft besloten een zienswijze in te dienen op beide conceptbeleidskaders, omdat de plannen van de gemeente Rheden gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving van inwoners van Brummen. Het college wil de Rhedense collega’s vragen bewoners van het gebied aangrenzend aan het Soerense Broek actief te betrekken in het verder onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden op het gebied van wind- en zonne-energie.
Daarnaast is dit gebied aan de Brummense kant ook een locatie waar mogelijkheden liggen voor energie-opwek. Daarom vraagt het Brummens college aan de gemeente Rheden op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau de plannen met elkaar af te stemmen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland bereidt zich voor op opschaling

REGIO – GGD Noord- en Oost-Gelderland vaccineert op zes locaties en er staan nog twee locaties klaar om ingericht te worden. Om zeven dagen per week en twaalf uur per dag op acht locaties te kunnen vaccineren, traint roc Graafschap College in Doetinchem ruim honderd nieuwe medewerkers. De eerste trainingsdag vond plaats op donderdag 1 april.

Het is voor de GGD een gigantische logistieke operatie waar veel menskracht voor nodig is. De samenwerking met roc Graafschap College draagt bij aan het slagen van die operatie. Studenten MBO Verpleegkundige zijn getraind en helpen sinds begin maart met het vaccineren. De extra medewerkers die vanaf 1 april getraind worden hebben een medische achtergrond. Graafschap College verzorgt samen met 2 verpleegkundigen van GGD Noord- en Oost-Gelderland voor deze groep een bijscholing waarmee hun kennis weer up to date is.

Inmiddels zijn meer dan 100.000 vaccinaties toegediend door GGD NOG. De opschaling van het vaccineren in Nederland lijkt minder snel te verlopen dan gehoopt, doordat er minder vaccins worden geleverd dan verwacht. De GGD gaat echter onverminderd door met de voorbereidingen. Zodra er voldoende vaccins geleverd worden zijn de nieuwe prikkers in de regio Noord- en Oost-Gelderland er klaar voor en kan er met de maximale capaciteit gevaccineerd worden.

Nieuwe vaccinatielocatie in Zevenaar geopend

ZEVENAAR – Sinds dinsdag 6 april is de nieuwe vaccinatielocatie in sporthal Lentemorgen in Zevenaar in bedrijf. Deze sporthal biedt vanwege de omvang en faciliteiten de mogelijkheid om bij grotere leveringen vaccins grote groepen mensen te vaccineren, meldt GGD Gelderland-Midden.Henk Bril, directeur van de GGD Gelderland-Midden, is blij met de nieuwe locatie in Zevenaar. “Het is hier nu nog relatief rustig, maar dat is de stilte voor de storm. De komende tijd komen er aanzienlijk meer vaccins beschikbaar en als GGD zijn we daar nu al klaar voor. Lentemorgen is de vierde vaccinatielocatie in onze regio.. We hebben hier de mogelijkheid om tot wel 3200 mensen per dag te vaccineren, afhankelijk van de levering van vaccins.”