Forum raad

  Gemeentehuis, Brummen
  25 januari 2024
  19:00 uur


  BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt donderdag 25 januari bijeen voor het eerste forum van het jaar. Er is een beperkt aantal onderwerpen en dus is er één gecombineerd forum, dat om 19.00 uur begint in het gemeentehuis.

  De raad wordt tijdens het forum bijgepraat over het proces om te komen tot financiële ombuigingen. Dit ter voorbereiding van de perspectiefnota 2025-2028. De raadsleden worden ook bijgepraat over het Regioarrangement dat door de Regio Stedendriehoek is opgesteld. Aansluitend is er een presentatie over het proces van de Omgevingsvisie (inclusief ruimtelijke kwaliteit en welstand). Over dit onderwerp vraagt het college advies van de raad. Dit geldt ook voor de herziening van de tarievennota voor sportaccommodaties.
  Er staan drie concrete raadsvoorstellen op de agenda: het integraal veiligheidsplan, de wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening, het vaststellen van de verordening Vergunningen, Toezicht en Handhavingen en het voorstel hoe om te gaan met investeringen ouder dan drie jaar.
  Mensen die willen inspreken over een van deze of een ander onderwerp, kunnen zich aanmelden bij de griffie via 0575-568233 of griffie@brummen.nl.