Home / Zevenaar (page 4)

Zevenaar

Zevenaar blij met positieve uitspraak Raad van State

ZEVENAAR – De gemeente Zevenaar is blij dat de Raad van State een positief besluit heeft genomen over de komst van een FOC (Fashion Outlet Center) naar Zevenaar. Alle 14 beroepen die zijn ingediend bij de Raad van State, zijn ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard.

Het uitwerkingsplan van de Spoorallee is nu onherroepelijk. Zevenaar kan verder met de planuitwerking. Met een A-locatie voor een Fashion Outlet Center direct aan de snelweg A12 op de grens met Duitsland, voegt de gemeente iets toe aan het toeristisch aanbod van de regio. Dit is nu ook door de Raad van State bevestigd. "Door het nemen van goede en zorgvuldige maatregelen gaan wij de kans die we nu hebben gekregen optimaal benutten!", aldus de verantwoordelijke wethouder Anja van Norel.

De gemeente Zevenaar begrijpt dat niet iedereen blij is met deze uitspraak. Bij de verdere planvorming willen ze hiermee ook rekening houden. De omgeving is en wordt actief betrokken bij de planvorming. Er zijn in het verleden al diverse bijeenkomsten met partijen uit de omgeving, zoals omliggende gemeentes en ondernemers uit Zevenaar en de regio, georganiseerd. Nu zij groen licht heeft, gaat Zevenaar weer samen met de omgeving verder om tot een goed gedragen planuitwerking te komen.

Nu volgt de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. De ontwikkelcombinatie KWP start bij het onherroepelijk worden van het uitwerkingsplan met het benaderen van toekomstige huurders. Dit doet zij samen met haar partners Veluwezoom Verkerk (VolkerWessels) en Stable International. Volgens de huidige planning is het FOC gereed in 2020.
 

Fusiegemeente gaat mogelijk Zevenaar heten

ZEVENAAR – De Colleges van Burgemeester en Wethouders van zowel de gemeente Rijnwaarden als Zevenaar hebben ingestemd met het herindelingsadvies. Daarmee kiezen zij ervoor om beide gemeenten te laten samengaan. Op 24 mei besluiten de gemeenteraden definitief of zij Rijwaarden en Zevenaar willen samenvoegen tot een nieuwe gemeente.

Het herindelingsadvies is tot stand gekomen na een zienswijzeperiode van acht weken. Tijdens deze periode zijn vier gespreksavonden georganiseerd met inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen. De avonden en de zienswijzen hebben waardevolle aanvullingen en aandachtspunten opgeleverd, zoals het behoud van korte lijnen tussen inwoners en bestuur, de instandhouding en zo mogelijk verbetering van het openbaar vervoer, het behoud van voorzieningen in de dorpen op gebied van onderwijs, sport en cultuur, harmonisatie van belastingen, intensivering met de (Duitse) buurgemeenten en het stimuleren van werkgelegenheid en toerisme. Daar waar mogelijk zijn de zienswijzen en aandachtpunten meegenomen in het herindelingsadvies.

De visie op de nieuwe gemeente laat zich vatten in de omschrijving Stad en Ommelanden: een sterke stad Zevenaar met een goed en compleet voorzieningenaanbod en daaromheen krachtige kernen, die met het voorzieningenaanbod aansluiten op de stad. Een goede bereikbaarheid van de dorpen en de stad Zevenaar is een cruciale randvoorwaarde voor het welslagen van de ontwikkeling van de deze visie. Ook een gezonde economische structuur is alleen mogelijk met een optimale bereikbaarheid.
De fusie van Rijnwaarden en Zevenaar leidt tot een krachtige nieuwe gemeente. De naam van deze gemeente moet dan ook een sterke, praktische en herkenbare naam zijn. Een naam die iedereen al kent en gemakkelijk te onthouden is en die ook meteen schetst waar de nieuwe gemeente ligt. De colleges stellen de gemeenteraden voor om te kiezen voor de naam Zevenaar.

Op 24 mei besluiten de beide gemeenteraden over het herindelingsadvies. Geven zij hun fiat aan het herindelingsadvies, dan wordt het voor definitieve besluitvorming doorgezonden naar provincie en rijk. Direct na de besluitvorming door de gemeenteraden volgt de fusiefase van de herindeling. De fusiefase richt zich op de bouw van een nieuwe ambtelijke organisatie, de huisvesting van het ambtelijk apparaat en de harmonisatie van beleid, producten en diensten.

 

Behandeling dossier opvang asielzoekers Zevenaar ‘on hold’

ZEVENAAR – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar heeft besloten om de behandeling van het dossier over de beoogde Gezamenlijke Vreemdelingen-locatie (GVL) onmiddellijk op te schorten. Dit is het directe gevolg van de bijeenkomst van de raadscommissie Samenleving op 5 april. Tijdens deze commissievergadering bleek dat een grote meerderheid van de raadsfracties eerst duidelijkheid wil over de kostenvergoeding door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) rondom de GVL.

Voor de voorbereiding van het besluitvormingstraject over de mogelijke komst van een GVL in Zevenaar is een voorbereidingskrediet nodig van 265.000 euro. Dit bedrag is onder andere nodig voor projectleiding, communicatie, ambtelijke, beleidsmatige en juridische ondersteuning. Over de vergoeding van deze kosten is nauw contact met het bestuur van de zogeheten ‘kleine keten’. Deze kleine keten bestaat uit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).
Totdat er duidelijkheid is over wie welke kosten vergoedt, zijn alle voorbereidende werkzaamheden met onmiddellijke ingang stopgezet. Volgens planning zou het raadsvoorstel voor het principebesluit over de mogelijke komst van een GVL behandeld worden in mei. De verwachting is nu dat, voor zowel het principebesluit als het definitieve besluit, de raadsvoorstellen na het zomerreces voorgelegd en behandeld worden.
 

Zevenaarse gemeenteraad akkoord met herindelingsontwerp

ZEVENAAR – De gemeenteraden van Rijnwaarden en Zevenaar hebben op 27 januari in hun raadsvergaderingen ingestemd met het herindelingsontwerp. Met deze instemming hebben de raden het licht op groen gezet voor een samenvoeging van gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar per 1 januari 2018.

Beide raden hebben een tweetal wijzigingen in het voorgelegde ontwerp aangebracht. Eén om aandacht te vragen voor de verbetering van de route langs de Witte Kruis als belangrijke ontsluiting in de nieuwe gemeente. Met de andere wijziging hebben de gemeenteraden een naar hun oordeel onduidelijke en mogelijk verwarring veroorzakende paragraaf over de belastingdruk grotendeels geschrapt. Tenslotte zijn in beide raden moties aangenomen, waarin onderwerpen zijn aangegeven, die nog aandacht en/of uitwerking behoeven in de vervolgfase en zijn de colleges een aantal richtlijnen meegegeven voor de communicatie over het herindelingsontwerp.
In het herindelingsontwerp wordt ingegaan op het waarom van de samenvoeging. Daarnaast worden onder andere ook de dienstverlening en het financiële toekomstbeeld toegelicht. Ook staan de grenzen van de nieuwe gemeente beschreven in het herindelingsontwerp.

Het herindelingsontwerp ligt vanaf 4 februari 2016 ter inzage bij de publieksbalies in de gemeentehuizen van Rijnwaarden en Zevenaar. Het ontwerp is ook te downloaden via de websites: www.zevenaar.nl of www.rijnwaarden.nl.

Nu het herindelingsontwerp is vastgesteld, kan de volgende stap in het herindelingsproces gezet worden: de zienswijzenprocedure. Tijdens deze procedure, die loopt van 4 februari tot en met 31 maart 2016, kan iedereen die dat wil een zienswijze op het herindelingsontwerp indienen. Met een zienswijze maken mensen kenbaar wat ze van de herindelingsplannen vinden.
Parallel aan de wettelijke zienswijzenprocedure gaan de gemeenten de komende periode debatavonden organiseren met inwoners, bedrijven en organisaties. Door met inwoners in gesprek te gaan willen de gemeenten peilen of er draagvlak is voor de herindeling.

De ingediende zienswijzen worden na 31 maart door de Stuurgroep Herindeling beoordeeld en waar mogelijk in de plannen verwerkt. Zo ontstaat het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. Dit advies wordt op 19 april 2016 ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd. Daarna volgt het wettelijke herindelingstraject dat uiteindelijk moet leiden tot een akkoord van de Eerste en Tweede Kamer. Na dit akkoord is de herindeling een feit en vormen Rijnwaarden en Zevenaar vanaf 1 januari 2018 een nieuwe gemeente.

Meer informatie over het herindelingsproces, de debatavonden en het indienen van een zienswijze volgt vanaf 3 februari via de websites van de beide gemeenten.
 

Herindelingsontwerp door colleges Rijnwaarden en Zevenaar vastgesteld

ZEVENAAR – Op 22 december hebben de colleges van B&W van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar het herindelingsontwerp vastgesteld. Een volgende stap in het proces van herindeling is hiermee gezet. Angelo, Giesbeek en Lathum, de voormalige gemeente Angerlo, worden daarmee onderdeel van een nog grotere gemeente.

De gemeenteraden stellen het herindelingsontwerp op 27 januari 2016 vast. Het ontwerp ligt van 3 februari tot en met 31 maart 2016 ter inzage bij de gemeenten. Dan kunnen alle betrokkenen over dit onderwerp discussiëren. Op het ontwerp kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en andere overheden hun zienswijze indienen.

Na de zienswijzeperiode wordt het ontwerp, indien nodig, aangepast waarna het een herindelingsadvies is. Over het advies nemen de gemeenteraden op 19 april 2016 een besluit. Het advies gaat vervolgens naar gedeputeerde staten van Gelderland en daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken om de herindeling met een wet te regelen.
Bij vaststelling van het advies, starten de gemeenten gezamenlijk het fusietraject om ervoor te zorgen dat zij op 1 januari 2018 klaar zijn voor de start van de nieuwe gemeente.
 

Papiercontainers in Angerlo, Giesbeek en Lathum

ZEVENAAR – Het college van B & W van de gemeente Zevenaar vraagt de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen voor het invoeren van een nieuwe manier van oud papier inzamelen. Als de raad akkoord gaat, ontvangen alle laagbouwwoningen in de gemeente Zevenaar in het najaar van 2016 een minicontainer aan huis, waardoor het scheiden van oud papier nog gemakkelijker wordt.

De containers hebben een inhoud van 180 liter en zijn bedoeld voor laagbouwwoningen. Tot nu toe wordt oud papier los aangeboden. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat de inzameling van oud papier in een container betere resultaten oplevert. Meer oud papier in de container betekent meer hergebruik van grondstoffen en minder restafval.

Alle laagbouwwoningen in de gemeente Zevenaar – in het verspreidingsgebied van deze krant Angerlo, Giesbeek en Lathum – ontvangen naar verwachting in oktober de papiercontainer op proef. Mocht na drie maanden blijken dat de container niet bevalt, dan kan een bewoner deze alsnog teruggeven. De ervaring van andere gemeenten is evenwel dat een grote meerderheid van de gebruikers het gemak waardeert en de container wil houden. De inzameldagen en de frequentie van het inzamelen van oud papier veranderen niet.
Voor bewoners van hoogbouwwoningen en gebruikers van verzamelcontainers blijft de wijze van inzamelen gelijk. Zij blijven papier aanbieden zoals ze dat nu ook doen, meestal is dat via een gezamenlijke container.

De inzameling van oud papier wordt verzorgd door verenigingen en dat blijft ook na invoering van de containers zo. De gemeente zorgt voor de voertuigen en de verenigingen leveren vrijwilligers voor de inzameling. De vereniging ontvangt een vergoeding voor het ingezamelde papier. Dit wijzigt niet. Wanneer een vereniging meer oud papier inzamelt, stijgt ook de vergoeding. De verenigingen zijn op de hoogte gebracht van de voorgestelde wijzigingen van de inzamelmethode.
De gemeenteraad beslist in de openbare vergadering van 27 januari 2016 over het beschikbaar stellen van het krediet voor de aanschaf van de papiercontainers.
 

Raden Rijnwaarden en Zevenaar akkoord met herindeling

ZEVENAAR – De gemeenteraden van Zevenaar en Rijnwaarden hebben een principebesluit genomen tot herindeling. Daarmee zetten zij de eerste formele stap naar de vorming van één Liemerse gemeente per 1 januari 2018.

De volgende stap is het maken van een herindelingsontwerp. Dit ontwerp beschrijft de aanleiding voor de herindeling en de visie voor de nieuwe gemeente. Daarbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: infrastructuur, economie, toerisme en sociaal maatschappelijke thema’s, zoals zorgtaken en verenigingsleven. In de visie is ook aandacht voor het draagvlak voor de herindeling, de dienstverlening aan de inwoners en het toekomstig dorps- en kernenbeleid. Verder komen de financiën van de nieuwe gemeente uitvoerig aan de orde.

De gemeenteraden stellen het herindelingsontwerp in januari 2016 vast. Het ontwerp ligt daarna ter inzage bij de gemeenten. Tijdens deze periode kunnen alle betrokkenen over dit onderwerp discussiëren. Op het ontwerp kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en andere overheden hun zienswijze indienen. Indien nodig wordt het ontwerp aangepast waarna het een herindelingsadvies is. Over het advies nemen de gemeenteraden in april 2016 een besluit. Het advies gaat vervolgens naar gedeputeerde staten van Gelderland en daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken om de herindeling met een wet te regelen.
Bij vaststelling van het advies starten de gemeenten gezamenlijk het fusietraject om ervoor te zorgen dat zij op 1 januari 2018 klaar zijn voor de start van de nieuwe gemeente.
 

MKB Zevenaar buigt zich over crowdfunding

ZEVENAAR – We zien het steeds vaker voorbij komen: crowdfunding. Een nieuwe manier van financieren. MKB Zevenaar wijdt er op 13 oktober een speciale thema-avond aan, waarop specialisten Frank Jongejan en Karel Rietdijk, alsmede ervaringsdeskundige Toon Berends van Stadsbrouwerij Wittenburg hun ervaringen delen.

Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm, waarbij projecten en ideeën worden gefinancierd door middel van een ‘crowd’ in plaats van bijvoorbeeld een bank. Dit gebeurt vaak via een speciaal crowdfunding-platform. Crowdfunding bestaat in de basis al heel lang. Het is een bijzondere manier van financieren omdat het niet alleen om geld gaat, maar ook om marketing (klantenwerving en naamsbekendheid).
Crowdfunding kan veel voor ondernemers betekenen. Tijdens de maandbijeenkomst van MKB Zevenaar vertellen Frank Jongejan en Karel Rietdijk van het Gelderse platform MyCrowdfunding over de ins en outs van crowdfunding aan de hand van recente voorbeelden en hun persoonlijke ervaringen. Toon Berends van Stadsbrouwerij Wittenburg geeft de bezoekers een kijkje in zijn eigen geslaagde crowdfundingsproject.

De bijeenkomst op 13 oktober is bestemd voor leden van MKB Zevenaar, introducés en potentiële leden en begint om 20.00 uur bij Careza De Kroon aan de Kerkweg 2 in Oud-Zevenaar. Aanmelden kan via www.mkbzevenaar.nl.
 

Gemeente Zevenaar wil fuseren met Rijnwaarden

ZEVENAAR – De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar willen gaan fuseren. Het is de bedoeling dat de buurgemeenten vanaf 1 januari 2018 samen verder gaan. Burgemeesters en wethouders van beide gemeenten hebben dit besloten en vragen aan de gemeenteraden eenzelfde besluit te nemen.

De colleges hebben met dit besluit een eerste stap gezet naar een herindeling die moet leiden tot een nieuwe, bestuurskrachtige gemeente die dicht bij de burger staat. Een gemeente van deze omvang is beter in staat om het toenemend aantal taken uit te voeren in een tijd dat budgetten onder druk staan en als gevolg daarvan het aantal ambtenaren afneemt. De volgende stap is dat beide gemeenten aan de slag gaan met een herindelingsontwerp.
In het herindelingsontwerp staan de visie van de gemeenten en de planning van het herindelingstraject. Ook activiteiten ter bevordering van draagvlak, de grenzen van de nieuwe gemeente en de nieuwe gemeentenaam worden hierin beschreven. In het herindelingsontwerp is verder financiële en personele informatie en kaartmateriaal te vinden. Voordat het herindelingsontwerp wordt omgezet naar een definitief herindelingsadvies kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en andere overheden hun mening inbrengen.

De gemeenteraden van Rijnwaarden en Zevenaar behandelen het onderwerp in de commissievergadering van respectievelijk 10 en 12 november. In de raadsvergaderingen van 17 november nemen zij een besluit over het opstarten van het herindelingsproces. In januari 2016 vindt besluitvorming over het herindelingsontwerp plaats en in mei over het herindelingsadvies. Uiteindelijk buigen de provincie, de Tweede en de Eerste Kamer zich over het herindelingsadvies. Eind 2017 worden dan verkiezingen gehouden, waarna de nieuwe gemeente per 1 januari 2018 een feit is.
 

Zevenaarse begroting meerjarig sluitend

ZEVENAAR – Hoewel de financiële situatie van Zevenaar nog niet rooskleurig is, is er voor de komende jaren toch financiële ruimte gevonden om nieuwe beleidsinitiatieven mogelijk te maken. Met de voorstellen die aan de raad worden gedaan ontstaat een begroting die vanaf 2017 een structureel positief resultaat laat zien.

Het college van burgemeester en wethouders wil de komende jaren voornamelijk investeren in vijf thema’s: aandacht voor economische ontwikkeling met een sterk centrum; infrastructuur en mobiliteit; op peil houden van voorzieningen; decentralisaties sociaal domein en milieu en duurzaamheid.

Concreet worden er nieuwe of extra financiële middelen vrijgemaakt voor bijvoorbeeld: centrummanagement, voetgangersoversteekplaatsen parkeerring, aanpak parkeerproblematiek Brede School Bem, verdere revitalisering van Tatelaar, Gimbornhof, vermindering van de oorspronkelijke bezuinigingsopgave van de cultuurorganisatie en enkele maatregelen in het kader van een energieneutraal Zevenaar.

De rijksoverheid heeft vanaf 2015 taken op het gebied van zorg en welzijn overgedragen aan gemeenten: de decentralisaties in het sociaal domein. Bij de overdracht is bepaald dat gemeenten deze taken met minder geld moeten uitvoeren. Dit betekent dat een transformatie in het sociaal domein nodig is. Om die vorm te kunnen geven worden eenmalig extra financiële middelen beschikbaar gesteld.
Om het structurele nieuwe beleid mogelijk te maken stelt het college aan de raad voor om een gedeelte van de precariogelden in te zetten voor structurele uitgaven. Ook wordt voorgesteld om de rentekosten over het eigen vermogen te verlagen. Daarnaast stelt het college voor enkele reserves in te zetten voor nieuw beleid met een eenmalig karakter.
Het college legt de begroting voor aan de gemeenteraad met een gering positief resultaat in 2017 en 2018 en een positief resultaat van 600.000 euro in 2019. In 2016 is nog sprake van een tekort van 300.000 euro. Deze resultaten worden verrekend met de algemene reserve.

De gemeenteraad behandelt de meerjarenbegroting in de vergadering van 4 november 2015. In oktober komt dit onderwerp aan de orde in de drie raadscommissies. Belanghebbenden kunnen gebruik maken van het inspreekrecht in een raadscommissie. Uitgebreide informatie over de meerjarenbegroting en het inspreekrecht is te vinden via www.zevenaar.nl.