Home / Zevenaar (page 3)

Zevenaar

Laatste begroting Zevenaar voor herindeling

ZEVENAAR – De nieuwe begroting van de gemeente Zevenaar is de laatste van de huidige coalitie. Zevenaar maakt zich op voor een herindeling met Rijnwaarden. Eén van de kernpunten van deze begroting is dan ook de afronding van de voorgenomen plannen uit het coalitieakkoord ’samen vooruit, werkt’.

Daarnaast is de voorgenomen herindeling medebepalend voor de inhoud van deze begroting. Dat wil zeggen dat de begroting beleidsarm dient te zijn.

Het college toont zich verheugd om over meerdere jaren een sluitende begroting te kunnen presenteren. Daarbij is eveneens sprake van een zodanig weerstandsvermogen dat eventuele op te treden financiële risico’s in voldoende mate zijn afgedekt. De begroting biedt het nodige vertrouwen om met een gezonde financiële basis de gemeentelijke herindeling met de gemeente Rijnwaarden aan te gaan.

De gemeente Zevenaar investeert een flink bedrag in de verbetering van de toegang voor de burgers die gebruik maken van voorzieningen in het sociaal domein. Er wordt ingezet op een integrale toegang voor de inwoner. Er wordt niet langer, zoals in het verleden, onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige en meervoudige vragen. Op deze wijze wordt de toegang tot sociale ondersteuning efficiënter en eenduidiger.
Naast de vereenvoudigde toegang komt er een investeringsfonds voor het sociaal domein. Voor de komende jaren ligt de focus van de transformatie op innovatie. Daarbij zijn een viertal speerpunten te onderscheiden: productontwikkeling, vergroten zelfredzaamheid, preventie en als laatste punt voorliggende en algemene voorzieningen. Het fonds biedt kansrijke investeringen de mogelijkheid deze adequaat op te pakken en te monitoren op kwaliteit, innovatie en kostenreductie.

Vanaf 2017 krijgt de gemeente Zevenaar, net als andere gemeente in Nederland, een taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. Naast een bijdrage van het Rijk investeert de gemeente in het zo optimaal mogelijk laten verlopen van de huisvesting. Dit betekent onder andere investeren in een uitbreiding van de formatie ter ondersteuning van de vergunninghouders en de organisaties die daarbij ondersteuning verlenen zoals VluchtelingenWerk Oost-Nederland.

De gemeente Zevenaar staat de komende jaren voor een grote uitdaging om de opgestelde centrumvisie uit te voeren. Ter ondersteuning hiervan is het investeringsfonds centrum Zevenaar ingesteld. Met dit fonds kan een daadwerkelijke start worden gemaakt met de (her)ontwikkeling van het Zevenaarse centrum, en zo te komen tot een ondernemend, attractief en levendig centrum voor Zevenaar en de regio. Naast de bijdrage door de gemeente Zevenaar worden zo mogelijk andere financiers betrokken zoals provincie, maar ook private partners.

Zevenaar investeert de komende jaren structureel in duurzaamheid. Er wordt een duurzaamheidsfonds ingesteld om goede lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energietransitie te kunnen steunen. Zevenaar doet mee met de regionale inkoop van lokaal opgewekte groene energie. Ook investeert de gemeente in onderzoek naar een energieneutraal wagenpark, het verduurzamen van de openbare ruimte en in duurzaamheidsmaatregelen bij vastgoed en installaties.
 

Afscheid burgemeester Jan de Ruiter van Zevenaar

ZEVENAAR – Na een periode van ruim 15 jaar neemt Jan de Ruiter per 1 september afscheid als burgemeester van de gemeente Zevenaar. Ter gelegenheid hiervan vindt op vrijdag 16 september een afscheidsprogramma plaats in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 27 in Zevenaar.

Om 16.00 uur is er een openbare, bijzondere raadsvergadering in de Raadszaal van het gemeentehuis. Om 19.30 uur gaat de zaal van Hal 12 open en is er een inloop met een kop koffie of thee, waarna om 20.00 uur een cultureel programma begint. Aansluitend is er vanaf 21.15 uur tot 22.30 uur een receptie.
In verband met de organisatie verzoekt de gemeente vriendelijk om uiterlijk 9 september te laten weten bij welk programmaonderdeel of -onderdelen belangstellenden aanwezig zijn.
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven voor één of meerdere programmaonderdelen? Neem dan contact op met Antoinette Evers, telefoon 0316 – 595 268 of per mail kabinet@zevenaar.nl.
 

Zevenaar gaat meer vergunninghouders huisvesten

ZEVENAAR – De gemeente Zevenaar krijgt vanaf 2017 weer een taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen het Rijk en de gemeente. Daarmee krijgt Zevenaar weer eenzelfde opgave als alle andere Nederlandse gemeenten

 

Omdat de taakstelling langere tijd niet aan Zevenaar is opgelegd, wordt dit stapsgewijs opgebouwd. Vanaf 2017 volgt in het eerste halfjaar een halve taakstelling en in het tweede halfjaar een reguliere taakstelling. De taakstelling voor gemeenten in 2017 is uiterlijk 1 oktober bekend. De taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders in een vergelijkbare gemeente ligt op dit moment op 44 vergunninghouders per halfjaar. In 2016 huisvest de gemeente Zevenaar 16 vergunninghouders op vrijwillige basis.

Het Rijk is in het voorjaar het gesprek met de gemeente Zevenaar aangegaan over het huisvesten van vergunninghouders in de gemeente. De gemeente heeft sinds 1994 geen taakstelling opgelegd gekregen voor het huisvesten van vergunninghouders. Dit komt omdat Zevenaar met de aanwezigheid van het aanmeldcentrum van de IND sinds 1994 een belangrijke bijdrage levert in het opvangvraagstuk van asielzoekers.

In de gesprekken met het Rijk is overeengekomen dat ook de gemeente Zevenaar haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt voor de zware opgaven waar de overheid voor staat. Enerzijds is dat voor de opgave voor de opvang van asielzoekers die Nederland binnenkomen. Anderzijds om zoals alle gemeenten in Nederland vergunninghouders te huisvesten, wanneer hun asielverzoek is ingewilligd.

Voor de opvang van asielzoekers heeft de gemeente al meerdere gesprekken gevoerd met de kleine vreemdelingenketen (COA, IND en DT&V) over het mogelijk huisvesten van een Gezamenlijke Vreemdelingenlocatie (GVL). De mogelijke komst van een GVL in Zevenaar staat los van de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders.

Er staat momenteel een hoge druk op de huisvesting van vergunninghouders, omdat er een groot aantal vergunninghouders in de opvang zit. In de huidige wet- en regelgeving wordt voor het huisvesten van vergunninghouders van iedere gemeente in Nederland een bijdrage naar rato van de bevolkingsomvang verwacht via een zogeheten taakstelling. Vanwege de hoge asielinstroom in 2015 kiest de gemeente er vrijwillig voor om ook dit jaar al 16 vergunninghouders te huisvesten.
 

Jeroen Staatsen waarnemend burgemeester in Zevenaar

ZEVENAAR – De heer drs. J.M. Staatsen wordt met ingang van 1 september benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zevenaar. Jeroen Staatsen is 68 jaar, lid van de VVD en woont in Voorschoten. Hij is sinds 2007 en tot heden nog burgemeester in de gemeente Voorschoten.

Daarvoor was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Voorschoten, van 2006-2007, in 2006 waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Van 2001 tot 2006 burgemeester van de gemeente Den Helder. Van 1989 tot 2001 algemeen directeur/ griffier Provinciale Staten Overijssel en van 1983-1988 gemeentesecretaris van de gemeente Rheden.

De heer Staatsen begon zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid voor de VVD in Gouda. Hij zal tot aan de herindeling per 1 januari 2018 aanblijven als waarnemend burgemeester van de gemeente Zevenaar.

De Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, Clemens Cornielje, heeft in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Zevenaar (fractievoorzitters, wethouder, gemeentesecretaris en griffier) besloten tot het benoemen van een waarnemend burgemeester in deze gemeente in verband met de vacature die per 1 september is ontstaan door het vertrek van de huidige burgemeester, Jan de Ruiter.

Staatsen heeft, voorafgaande aan zijn benoeming, een gesprek gehad met de bovengenoemde delegatie uit de raad van Zevenaar. Daarna adviseerde de delegatie unaniem positief over zijn kandidatuur aan de Commissaris van de Koning, waarna die besloten heeft hem te benoemen.
 

Zevenaarse jaarrekening snel goedgekeurd

ZEVENAAR – De gemeente Zevenaar heeft binnen de gestelde termijn een goedkeurende accountantsverklaring gekregen over de jaarrekening 2015. De jaarrekening van gemeenten in Nederland moet jaarlijks worden gecontroleerd door de accountant. Daarbij wordt getoetst op getrouwheid en rechtmatigheid.

Met ingang van 2015 heeft de gemeente nieuwe taken gekregen als gevolg van de decentralisaties van de Jeugdzorg en Wmo. Hierbij stond de continuïteit van de zorg voorop. Volgens de accountant is in 2015 landelijk gebleken dat de systemen en zorgpartijen onvoldoende in staat zijn om de processen rond de factuurcontrole bij gemeenten adequaat in te richten. Hierdoor is bij de gemeenten vertraging ontstaan in het jaarrekeningtraject als het gaat om het sociaal domein. In Zevenaar verliep dit proces voorspoedig, waardoor nu al voor de gehele jaarrekening een goedkeurende verklaring is ontvangen. De accountant heeft vastgesteld dat er voldoende zekerheid is ten opzichte van de geldende foutmarge. De gemeente is zeer tevreden met dit uitzonderlijke resultaat.
Wethouder Gerard Hendriksen van Financiën: “De gemeente Zevenaar heeft samen met de ruim 100 gecontracteerde zorgorganisaties hard gewerkt om een goedkeurende verklaring tot stand te brengen. Onze gemeente behoort tot de circa 10% die deze verklaring in bezit heeft. Ik ben dan ook enorm trots op dit mooie resultaat.”
 

De Ruiter vertrekt als burgemeester

ZEVENAAR – Jan de Ruiter heeft besloten om op 1 september 2016 te stoppen als burgemeester van Zevenaar. Hij gaat Zijne Majesteit de Koning vragen hem eervol ontslag te verlenen. De 63-jarige De Ruiter vindt het tijd om ruimte te maken voor iemand die het gehele herindelingsproces met de gemeente Rijnwaarden kan leiden.

“Met veel plezier heb ik ruim 15 jaar in en voor Zevenaar gewerkt. Een paar grote projecten zijn afgerond of staan in de stijgers. Het is tijd om ruimte te maken voor iemand die de hele herindeling kan leiden.”, licht Jan de Ruiter zijn besluit toe.
In mei 2001 werd Jan de Ruiter benoemd tot burgemeester van Zevenaar. Toen die gemeente in 2005 fuseerde met de gemeente Angerlo tot de nieuwe gemeente Zevenaar, werd hij waarnemend burgemeester. Per 1 mei van dat jaar werd hij per Koninklijk Besluit benoemd tot burgemeester van Zevenaar en zes jaar later werd hij herbenoemd.
De burgemeester is met de commissaris van de Koning van Gelderland, de heer Clemens Cornielje, in overleg getreden. De commissaris zal met de fractievoorzitters in overleg gaan over de opvolging.
 

Gemeenten hebben zaken weer op orde na faillissement Diafaan

ZEVENAAR – Op 22 april werd Stichting Diafaan failliet verklaard. Dat betekende dat de Liemerse gemeenten voor cliënten van Diafaan op zoek moesten naar continuering van Hulp bij Huishouden, Wmo-Dagbesteding en Wmo-Individuele Begeleiding bij andere, al gecontracteerde aanbieders. Continuïteit voor de cliënten had de hoogste prioriteit. Ook de ondersteuningsvormen Hulp bij Huishouden, de Wmo-Dagbesteding en de Wmo-Individuele Begeleiding lopen nu geruisloos door.

De afgelopen weken is er hard gewerkt door de gemeenten en diverse aanbieders om aan de continuïteit van bovenstaande zorgvormen vorm te geven. Hier en daar zorgen de ontwikkelingen zelfs voor nieuwe initiatieven. Het belangrijkste is, dat de cliënten in de hele Liemers hun Hulp bij huishouden, Dagbesteding en Individuele Begeleiding blijven houden. Aan de indicaties voor de cliënten verandert inhoudelijk niets. Door de intensieve en een vernieuwde aanpak is het gelukt om de genoemde ondersteuning voor alle Liemerse Diafaan-cliënten onder te brengen.

Voor het onderdeel Hulp bij huishouden hebben alle gecontracteerde aanbieders meegewerkt aan de oplossing. Stichting Hulp in huis Nederland, Hulp in Gelderland, Zorg-Plus, Zuster in de buurt en Thuiszorg Groot Gelre hebben zich coöperatief opgesteld met genoemd positief resultaat voor de cliënten. De zorgaanbieders die Wmo-Dagbesteding en Wmo-Individuele Begeleiding gaan leveren zijn: ABC-Comfort, Caleidoz, MoniCare, Nova, Thuiszorg Groot Gelre en Welzijn Rijnwaarden.
De Wmo-dagbestedingen van Lobede, de Raayhof en Thuvine worden op andere locaties georganiseerd.
 

Gemeente Zevenaar sluit 2015 af met een positief saldo

ZEVENAAR – De gemeente Zevenaar sluit het jaar 2015 af met een positief resultaat van € 2,5 miljoen. Dit komt met name voort uit het sociaal domein, de lage rentestand bij de grondexploitaties en een hogere algemene uitkering vanuit het Rijk. Een gedeelte van het overschot wordt gereserveerd voor de zorg.

Evenals vele andere gemeenten in Nederland, houdt Zevenaar in 2015 geld over in de zorg. De gemeente heeft in 2015 nieuwe taken gekregen op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Met veel inwoners zijn (keukentafel)gesprekken gevoerd over de zorg die het beste bij hen past. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Daar waar nodig wordt dan aanvullende zorg verleend. Dit heeft geleid tot aanpassingen waardoor de kosten lager zijn uitgevallen dan was geraamd. Voor wat betreft huishoudelijke hulp bleek in Zevenaar in 2015 juist extra geld nodig.
Zevenaar kiest ervoor om een gedeelte van de gelden die over zijn te reserveren voor de zorg, zodat er budget beschikbaar is, als mocht blijken dat mensen toch meer zorg nodig hebben dan nu is voorzien.

De ontwikkeling van de grondexploitatie van Zevenaar-Oost sluit aan bij de eerder bijgestelde planning. Echter met name door de lagere rentestand is een financieel voordeel gerealiseerd van ruim € 1,8 miljoen.
Naast bovenstaande ontwikkelingen heeft de gemeente in 2015 de verbouwingen uitgevoerd van het Turmac-gebouw aan de Kerkstraat en een deel van Hal 12, zodat het nieuwe gemeentehuis begin 2016 geopend kon worden.
 

Provincie ziet geen kans meer tegen outlet Zevenaar

ZEVENAAR – Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten heeft besloten geen juridische instrumenten meer in te zetten om de komst van een outlet center in Zevenaar tegen te houden. Daarmee is de realisatie van het outletcenter naar Zevenaar weer een stap dichterbij gekomen.

In theorie zouden Gedeputeerde Staten de gemeente een proactieve aanwijzing kunnen geven. Daar is GS van verschillende kanten om gevraagd. Dan vragen zij de gemeenteraad binnen een bepaalde termijn een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.
Als de gemeenteraad niet aan dat verzoek tegemoet wil komen, zouden Provinciale Staten een provinciaal inpassingsplan kunnen vaststellen. Dat besluit overrulet het gemeentelijke bestemmingsplan. "De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft echter geoordeeld dat de argumenten in ons beroepschrift niet steekhoudend zijn", aldus gedeputeerde Josan Meijers van Ruimte.

Het college maakt nu pas op de plaats en kijkt eerst naar de gevolgen van de outlet voor de omringende gemeenten. Meijers blijft namelijk bezorgd over grote nadelige gevolgen van de outlet voor winkelgebieden in de wijde regio. "Het bestemmingsplan dateert van voor de economische crisis. Het consumentengedrag en het winkellandschap in de binnensteden zijn sindsdien danig veranderd, dat ziet iedereen. Ook minister Henk Kamp pleit in zijn Retailagenda voor twintig procent minder winkeloppervlak."

Het college sprak deze week over de uitspraak die de Raad van State op 18 mei deed. Toen verklaarde de raad de beroepen van veertien partijen niet-ontvankelijk of ongegrond. Het beroep van de Provincie Gelderland verklaarde de raad ongegrond, omdat het outlet center zou passen in het flexibele bestemmingsplan uit 2007 dat door GS is goedgekeurd. Daarom is de provinciale Omgevingsverordening niet van toepassing op het uitwerkingsplan waarin de outlet is opgenomen.
 

Van Raad van State mag Zevenaar verder met Outlet Centre

ZEVENAAR – Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten heeft met bezorgdheid kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State. Die stelde woensdag dat de gemeente Zevenaar mag doorgaan met het uitwerkingsplan Sporenallee. Onderdeel van dat plan is de komst van een groot Factory Outlet Center.

Het provinciebestuur tekende beroep aan, omdat het vreest voor grote nadelige effecten voor de winkelgebieden in de wijde regio.
"Ik was en blijf echter bezorgd over de gevolgen", reageert gedeputeerde Josan Meijers. "Een outlet center zorgt voor nog meer vierkante meters winkeloppervlak in een regio waar we al een overschot aan lege winkelruimte hebben. En de vraag naar winkelruimte neemt af, doordat we steeds meer gaan winkelen op internet, maar ook omdat er slimmer wordt geproduceerd en er minder overschotten ontstaan. Daarom vinden wij het niet verstandig nu een heel nieuwe outletwinkelcentrum toe te voegen aan de rand van de stad."

Daarin staat de provincie niet alleen. Onder andere de gemeenten Doetinchem en Emmerich, de ondernemersverenigingen in Zevenaar, Arnhem en Doetinchem en eigenaren van winkelcentra in de regio delen die vrees en gingen ook in beroep.

De Raad van State oordeelde dat niet is komen vast te staan dat een outlet center zal leiden tot onaanvaardbare leegstand in Zevenaar en de omliggende gemeenten. "De toekomst zal het leren. Ik kan alleen maar hopen dat de gemeente Zevenaar en de Raad van State gelijk krijgen", aldus Meijers. "We denken niet in termen van winnen of verliezen. Het is de taak van de provincie over gemeentegrenzen heen te kijken, naar het belang van de wijdere regio. Iedereen ziet de ontwikkelingen in het consumentengedrag en de binnensteden."