Home / Rheden-Regiobode (page 3)

Rheden-Regiobode

Gemeente Rheden maakt afspraken met Vivare en huurdersvereniging

RHEDEN – Op 10 december heeft de gemeente Rheden samen met woningcorporatie Vivare en huurdersvereniging Rheden een handtekening gezet onder Prestatieafspraken die onderling zijn gemaakt. Met deze afspraken streven zij naar leefbare wijken en betaalbare, duurzame en levensloopgeschikte woningen in de gemeente Rheden.

Onderdeel van de prestatieafsraken is de integrale wijkaanpak in Dieren Stenfert. In 2021 gaan Vivare, de Huurdersvereniging en de gemeente Rheden starten met de integrale wijkaanpak in Dieren Stenfert. Ook zetten partijen zich in om huurachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en is het belangrijk dat huurders gebruik maken van alle financiële regelingen die er zijn. Verder streeft Vivare er naar om in alle huurklassen voldoende sociale woningen beschikbaar te hebben, zodat voor alle doelgroepen evenveel kans is om in aanmerking te komen voor een woning. Andere thema’s waaraan gewerkt wordt, zijn vraag en aanbod van levensloopgeschikte woningen en het verduurzamen van de sociale huurvoorraad.
Vivare is met bijna 5.800 sociale huurwoningen veruit de grootste woningcorporatie in de gemeente Rheden en daarmee ook de belangrijkste partner van de gemeente voor het uitvoeren van de woonvisie 2020-2026. Elk jaar maken de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en Huurdersvereniging Rheden (HVR) afspraken over wat ze het komend jaar willen bereiken. De partijen zorgen er samen voor dat mensen met een kleine beurs prettig en betaalbaar kunnen wonen. Natuurlijk zijn er uitdagingen, want de partijen willen zo min mogelijk huurverhoging, maar ook dat de woningen duurzaam en levensloopbestendig worden.

Lobby

Om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn, is er intensieve samenwerking nodig. In 2021 spannen partijen zich samen in om een goed doordachte warmtevisie te ontwikkelen, die richting geeft aan de ontwikkeling van aardgasvrije wijken. Daarnaast gaat Vivare door met het verduurzamen van haar woningen om de warmtevraag te reduceren. Ook voor 2021 staan er weer honderden woningen in de planning. En er wordt bij renovatie en groot onderhoud meer aandacht gegeven aan het klimaatbestendig maken van de buurt, zoals het afkoppelen van regenwater. Op grote schaal investeren in duurzaamheid wordt wel moeilijker te realiseren door de verhuurdersheffing. Een gezamenlijk lobby voor afschaffing/vermindering van deze extra belasting voor corporaties is ook één van de afspraken.

Senioren

Senioren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning wonen. Daarom is het belangrijk dat mensen al vroeg nadenken over aanpassingen in hun woning om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het project ‘Mijn huis mijn toekomst’. Soms moeten ouderen toch verhuizen naar een geschikte woning. Op dit moment verloopt dat niet altijd even makkelijk. Daarom gaan partijen onderzoeken wat de belemmeringen zijn voor ouderen om te verhuizen en welke oplossingen er zijn om deze belemmeringen weg te nemen.

Leefbaarheid

Vivare, HVR en de gemeente Rheden streven naar leefbare wijken. In Dieren Stenfert gaan de partijen samen met bewoners in kaart brengen wat er moet gebeuren om de wijk aantrekkelijker en krachtiger te maken. Dit kan het opknappen en verduurzamen van woningen zijn, maar ook de aanpak van overlast of werkloosheid. Door een gezamenlijke aanpak die begint bij de bewoners, krijgen bewoners mogelijkheden en kansen om de wijk naar hun eigen inzichten te verbeteren.

Boek over de geschiedenis van Biljoen

VELP – Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is tien jaar eigenaar van het kasteel en gelijknamige landgoed Biljoen bij Velp. Om het kasteel toegankelijker te maken is er een rijk geïllustreerd boek met nieuwe verhalen over het kasteel uitgebracht.
Bekende auteurs als Luuc Kooijmans, Ileen Montijn en Luc Panhuysen vertellen ‘het verhaal van Biljoen’ in een breed cultuur-historisch kader. “Tot in Münster, Berlijn en Monaco zochten we naar ingrediënten voor de verhalen over het kasteel. Dichterbij huis bleken zich nog tientallen archiefdozen te bevinden met nog nooit ingeziene brieven en kasboeken.”
De mooiste en belangrijkste verhalen zijn nu te lezen in Biljoen kasteel – bewoners – landgoed. Samen met mooie beelden bieden ze een andere kijk op Biljoen.
Het boek Biljoen is te bestellen via www.wbooks.nl.

Gratis cursus Digisterker in Bibliotheek Velp

VELP – Bibliotheek Velp start woensdag 20 januari met een vierdelige cursus Digisterker. Deelnemers leren hierin werken met de elektronische overheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer een DigiD aanvragen en gebruiken, informatie zoeken en vinden, inloggen op overheidswebsites van bijvoorbeeld de gemeente, het pensioenfonds, het UWV en de Belastingdienst, het aanvragen van toeslagen en online een afspraak maken. Deelnemers krijgen een werkboek waarin alle informatie stap voor stap wordt uitgelegd. Het is wel nodig dat zij al enige ervaring hebben met internet en kunnen omgaan met een toetsenbord en muis.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, de eerste is op 20 januari. Deelname is gratis. Aanmelden kan bij Alberdine Tesink, lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom, via tel. 06-10139493. Van te voren aanmelden is noodzakelijk. Mocht de cursus te zijner tijd niet door kunnen gaan in verband met coronamaatregelen, dan wordt deze verplaatst naar een latere datum.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/digisterker

Gemeente Rheden presenteert steunmaatregelen voor cultuur, sport, recreatie en toerisme

GEM. RHEDEN – Het college van de gemeente Rheden heeft vorige week een voorstel gedaan voor extra COVID 19-steunmaatregelen. Het voorstel richt zich met name op de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme.

Wethouder Dorus Klomberg legt uit: “De sectoren cultuur, sport, toerisme en recreatie hebben het al lange tijd moeilijk en de tweede lockdown maakt de situatie voor hen alleen maar nijpender. Het is daarom belangrijk dat het college nu met een regeling komt om ondernemingen en instellingen in deze sectoren tegemoet te komen.” Met dit voorstel geeft de gemeente Rheden concreet invulling aan de middelen die van Rijk en provincie voor dit doel worden ontvangen.
Een aanzienlijk deel van de steunmaatregelen is gericht op culturele en maatschappelijke instellingen en ondernemers werkzaam in de genoemde sectoren. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen.

Zo is er de tegemoetkoming cultuur, sport, recreatie en toerisme. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor acute hulp op de korte termijn en faciliteert culturele en maatschappelijke instellingen in bijvoorbeeld het inhuren van personeel voor het uitvoeren van vitale functies, noodopvang voor kwetsbare groepen, ondersteuning van dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen. Bovendien wordt met deze maatregel invulling gegeven aan de wens van de gemeenteraad om ondernemers binnen de cultuur, sport, recreatie en toerisme, onder specifieke voorwaarden, tegemoet te komen.
Ook is er een compensatie voor buurt- en dorpshuizen. Buurt- en dorpshuizen spelen een belangrijke rol bij de culturele en recreatieve voorzieningen binnen de gemeente. Compensatie voor extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen als gevolg van de coronamaatregelen is daarom een belangrijk onderdeel van de maatregelen. Denk daarbij aan het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen.
Tot slot is er een borging van lokale culturele infrastructuur. Deze is bedoeld voor organisaties die inkomsten missen uit onder andere kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen.

Voor een tegemoetkoming geldt dat het moet gaan om extra kosten of inkomstenderving als gevolg van COVID-19. Ondernemingen en instellingen kunnen alleen een beroep doen op deze tegemoetkoming, als de kosten niet door andere rijksregelingen (zoals TOZO of NOW) worden gedekt. Te denken valt aan maatregelen voor het continueren van de reguliere bedrijfsvoering, zoals het nemen van hygiënemaatregelen of routeringen. Begin januari 2021 worden de uitvoeringsregelingen uitgewerkt en op www.rheden.nl geplaatst. Vanaf dan kunnen de tegemoetkomingen worden aangevraagd.

Geen inzameling papier Velp

VELP – In tegenstelling tot eerdere berichten en de publicatie in de milieukalender van de gemeente Rheden gaat in verband met de verzwaarde coronamaatregelen de oudpapieractie van de Grote Kerk in Velp op zaterdag 2 januari niet door. De volgende inzameling is op zaterdag 30 januari.

Het Biljoenbad is één van de duurzaamste zwembaden van Nederland

VELP – Het Biljoenbad in Velp, dat vorige week officieel is geopend, bevat diverse toepassingen die het zwembad bijzonder duurzaam maken. Het zwembad is geheel gasloos opgeleverd door de toepassing van ‘all-electric’, het is uitstekend geïsoleerd en bevat een dak met bijna 270 zonnepanelen. Daarnaast zijn er diverse circulaire materialen toegepast. Volgens wethouder Dorus Klomberg is het dan ook één van de duurzaamste zwembaden van Nederland

“Een zwembad is een energievreter, niet alleen het water moet worden verwarmd, maar ook de binnenruimtes. Een zwembad zo energieneutraal mogelijk opleveren, vergt dus een behoorlijke inspanning”, aldus wethouder Klomberg. “We hebben als gemeente in 2017 extra budget beschikbaar gesteld om er een icoonproject van te kunnen maken met een gemiddelde duurzaamheidscore van minimaal 8. Uiteindelijk hebben we er een 8,3 van weten te maken. Een mooi rapportcijfer, niet alleen voor de energie en milieuaspecten ook op het gebied van gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het resultaat is een gebouw dat 20 procent beter presteert dan vanuit het officiële Bouwbesluit verplicht is en dat is mooi.”

Bij de bouw van het zwembad is niet alleen gedacht aan de korte termijn. “De constructie van het gebouw is zodanig dat we over 50 jaar, als het aan vervanging toe is, veel van het gebruikte materiaal kunnen hergebruiken. De waterzuivering gebeurt niet met het milieubelastende chloor maar met zoutelektrolyse en bijna alle energie die we nodig hebben voor het zwembad wordt opgewekt op het dak. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen gaan snel, gelukkig maar. Nieuwe technieken zullen het in de toekomst misschien mogelijk maken om een geheel energieneutraal en circulair zwembad te bouwen. Voor nu ben ik bijzonder trots op wat we in Rheden hebben bereikt; één van de duurzaamste zwembaden in Nederland”, aldus Klomberg.

SOS-Kayamandi wil kinderen eten blijven geven

DIEREN – In deze coronatijd is het voor niemand makkelijk. Maar gelukkig hebben we allemaal wel te eten. Dit is niet overal een vanzelfsprekendheid. In Zuid-Afrika in de townships bij Stellenbosch bijvoorbeeld niet en zeker niet in deze coronatijd. Stichting SOS-Kayamandi uit Dieren heeeft besloten om een maaltijd te verzorgen voor schoolgaande kinderen in de townships van Kayamandi en Cloetesville bij Stellenbosch. De stichting spant zich al jaren tevens in om de kwaliteit van leven van kinderen in deze townships te verbeteren. Daarbij gaat het met name om de woon- en leefomstandigheden van weeskinderen en de gezondheid van de kinderen.

Stichting SOS-Kayamandi heeft in de loop der jaren vier structurele projecten opgezet. Als eerste het broodproject. Via dit project krijgen meer dan 1200 kinderen elke dag twee boterhammen met pindakaas, melk en fruit. De kosten voor dit project bedragen 600 euro per maand. Het broodproject is onderdeel van het Stellenbosch Development Programme. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor drie kleine weeshuizen, één in township Kayamandi en twee in de township Cloetesville. In elk van deze huizen wonen 6 kinderen met hun pleegmoeder. De Stichting betaalt voor het levensonderhoud van één weeshuis voor zes kinderen en een pleegmoeder 550 euro per maand. Alles bij elkaar is de Stichting dus verantwoordelijk voor 2250 euro per maand aan vaste bijdrages.

Normaal gesproken organiseert de stichting allerlei acties om zoveel mogelijk geld te krijgen voor Kayamandi en Cloetesville. Maar in deze tijden is dat niet mogelijk. De stichting hoopt dat mensen een bijdrage willen doen, zodat zij de kinderen in ieder geval één maaltijd per dag kunnen blijven geven. “Elke euro is welkom en komt in zijn geheel aan de kinderen ten goede.”

www.sos-kayamandi.nl

Auto rijdt snelweg af en belandt in IJssel

RHEDEN – Langs de A348 bij Rheden is woensdagavond 30 december een auto te water geraakt. De auto schoot van de weg af en is de IJssel in gelanceerd.

De auto reed in de richting van Dieren toen het rond 19,45 uur misging. De auto schoot in de bocht rechtdoor, reed door twee hekwerken heen en is tientallen meters door een weiland gereden. De auto kon een boom net ontwijken, maar raakte wel de wortelaanloop, waardoor de auto de IJssel in werd gelanceerd. Omstanders die het flink mis zagen gaan, belden direct 112. De hulpdiensten, waaronder veel brandweer, kwamen in groten getale ter plekke.
De bestuurder zat alleen in het voertuig en wist deze wonder boven wonder zelfstandig te verlaten. Hij is met onder andere onderkoelingsverschijnselen met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Foto: Jean-Marc Regelink / Persbureau Heitink

Meedoen aan uitdaging ‘Aandacht voor elkaar’ kan nog

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Het is nog steeds mogelijk om mee te doen met de Uitdaging ‘Aandacht voor elkaar’. Hierin krijgen deelnemers regelmatig kleine opdrachtjes, waarmee ze even aan een ander denken of juist even tijd voor zichzelf nemen.

Er zijn heel verschillende uitdagingen bedacht. Geniet van de natuur en doe positieve energie op. Het is soms lastig om hulp te vragen of aan te bieden, maar doe het gewoon. Een bezoekje is niet altijd mogelijk, maar een kaartje sturen kan altijd. Deel een lekker recept met iemand.
De samenwerkende organisaties die de Uitdaging hebben opgezet, krijgen leuke reacties. Zo meldt één deelnemer: “Ik had een lijstje gemaakt om mensen te bellen die ik lang niet had gesproken. Op dat moment belde een van diegenen zelf – toeval?. Hij had ook een lijstje gemaakt, niet vanuit een uitdaging, maar op aandringen van zijn vrouw. Het gesprek was echt bijzonder en fijn.” Een ander schrijft: “De bel-actie levert meer op dan je vooraf denkt! Als je er meer moeite voor moet doen, bijvoorbeeld een telefoonnummer achterhalen, voelt de beloning nog beter!”

De Uitdaging is op 7 december gestart en eindigt op 26 januari, maar instappen kan op ieder moment. Deelname is geheel vrijblijvend, ieder beslist zelf aan welke uitdaging hij mee wil doen. Deelnemers krijgen elke drie dagen en uitdaging. Aanmelden kan via info@stichtingstoer.nl. Daarnaast zijn de uitdagingen te volgen via de facebook-pagina’s van de samenwerkende organisaties: Stoer, MVT en Krachtcoach Incluzio.

Gemeente Rheden presenteert nieuwjaarsfilm: Zicht op perspectief

GEM. RHEDEN – Omdat er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie kan worden gehouden, heeft de gemeente Rheden een nieuwjaarsfilm opgenomen. Deze is getiteld Zicht op Perspectief en is vanaf 1 januari 10.00 uur te zien op de verschillende online kanalen van de gemeente.
Omdat de nieuwjaarsreceptie dit jaar zou plaatsvinden in het dorp Rheden, gaan burgemeester Carol van Eert en dorpswethouder Ronald Haverkamp in deze film op bezoek bij een aantal Rhedenaren. Samen kijken ze terug op 2020 en blikken ze vooruit op 2021. Op de foto zijn ze bij raadslid Linda Nieuwenhoven.
Het college van B&W wenst iedereen alvast fijne feestdagen. En spreekt de wens uit dat 2021 een jaar wordt dat voor iedereen meer perspectief zal bieden.