Home / Olburgen

Olburgen

Voormalige school Olburgen behouden voor dorp

OLBURGEN – B en W van de gemeente Bronckhorst hebben besloten de voormalige basisschool in Olburgen te verkopen aan de Stichting Beheer en Behoud Schoolgebouw Olburgen. Het gebouw kan zo de functie van dorpshuis behouden.

Om de leefbaarheid in Olburgen te behouden, sloegen inwoners de handen ineen en kwamen met plannen om een ontmoetingsplek te creëren en te behouden voor de toekomst. Verantwoordelijk wethouder Arno Spekschoor: “We hebben gemerkt hoeveel energie in Olburgen aanwezig is, echt fantastisch!” In maart 2017 spraken B en W al de intentie uit om de voormalige school te verkopen aan de stichting. De gemeente en de stichting hebben nu overeenstemming bereikt over de inhoud van de koopovereenkomst.

De stichting koopt de school voor het symbolische bedrag van 1 euro. De stichting neemt de overdrachtskosten voor haar rekening. De stichting mag de school alleen gebruiken voor activiteiten ter ondersteuning van de exploitatie, dus niet voor commerciële activiteiten.
 

Olburgen koopt schoolgebouw voor 1 euro

OLBURGEN – Eind 2013 kwam de school in Olburgen leeg te staan door de fusie van de vijf basisscholen in en rond Steenderen. De gemeente Bronckhorst is eigenaar van het gebouw. Sinds 2014 exploiteert de Stichting Beheer en Behoud Schoolgebouw Olburgen het pand en organiseert er activiteiten als bloemschikken, leesclub, toneelgroep, yoga etc.

De activiteiten passen binnen de bestemming ‘maatschappelijk’ die het gebouw heeft.

Vanuit de lokale gemeenschap in Olburgen is er de behoefte om de locatie ook in de toekomst te behouden als dorpshuisfunctie. De Stichting heeft een exploitatie- en meerjaren-onderhoudsplan opgesteld en wil de accommodatie overnemen voor een symbolisch bedrag van 1 euro. B en W besloten in een vergadering hieraan medewerking te willen verlenen. Om het pand duurzaam geschikt te maken voor de activiteiten wil de Stichting gaan investeren in het gebouw. Hiervoor is ca. 100.000 euro nodig. De Stichting zorgt zelf voor de benodigde financiële middelen.

Een afweging van het gemeentebestuur is dat het belangrijk is dat het pand voor de lokale gemeenschap beschikbaar blijft, maar ook dat plaatselijke ondernemers er geen negatieve gevolgen van ondervinden. Hierover is overleg geweest en overeenstemming bereikt met de plaatselijke horecaondernemer. In de op te stellen koopovereenkomst wordt opgenomen dat de commerciële uitbating van de locatie zeer beperkt is. Het gemeentelijk beleid voor vrijkomende accommodaties gaat uit van een eigendomsoverdracht tegen marktwaarde. De Stichting heeft op dit moment niet de financiële middelen. Daarom spreken partijen af dat bij verkoop een terugleverplicht aan de gemeente wordt opgenomen. Aanpassingen/verbeteringen die de Stichting aan het gebouw aanbrengt, worden bij eventuele teruglevering niet vergoed.
 

Waterschap wil windmolens plaatsen in Olburgen

OLBURGEN / DOESBURG – Waterschap Rijn en IJssel nodigt de bewoners in de omgeving van Rha en Olburgen uit om op 15 november te praten over het idee om windmolens te plaatsen op het terrein van de rioolwaterzuivering in Olburgen. Dit is één van de vier locaties waar het waterschap de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens verkent.

De locatie lijkt te voldoen aan de wettelijke eisen, zoals afstand tot woningen, natuur en gas- en hoogspanningsleidingen. Op het terrein is plek voor twee molens. Het staat overigens nog niet vast of deze er komen. Daarover zal het algemeen bestuur van het waterschap pas besluiten nadat alle opties zijn verkend. Omwonenden en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om met het waterschap in gesprek te gaan tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 15 november bij Restaurant en Partyboerderij De IJsselhoeve, Eekstraat 15, Doesburg. Om 20.00 uur is er een korte algemene toelichting. Daarna is er gelegenheid voor vragen. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Het terrein van de rioolwaterzuivering lijkt te voldoen aan de wettelijke eisen qua afstand tot woningen, natuur en gasleidingen. Of de windmolens daadwerkelijk wenselijk, haalbaar en betaalbaar zijn, gaat het waterschap de komende maanden onderzoeken. Hiervoor voert zij gesprekken met o.a. de direct omwonenden en de gemeente Bronckhorst.
Of deze windmolens in Olburgen er daadwerkelijk komen, hangt ook af van maatschappelijke, financiële, ruimtelijke (vergunningen) en technische aspecten. Deze worden momenteel verkend voor alle vier de locaties: Olburgen, Etten, Zutphen en Duiven. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt naar verwachting in maart 2017 een besluit over alle locaties. Dan wordt ook duidelijk of en waar de formele procedure al dan niet gestart wordt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de uitspraak van de gemeente Bronckhorst dat zij in deze raadsperiode geen formeel besluit zal nemen bij een eventueel verzoek voor een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning voor een grote windmolen. Na de verkiezingen kan de nieuwe gemeenteraad cq. het college dit heroverwegen.

Het waterschap ziet dagelijks de gevolgen van de klimaatverandering en wil haar verantwoordelijkheid nemen op dit gebied. Met name rioolwaterzuiveringen verbruiken veel energie. Daarom wil zij 100% energieneutraal worden. Dit betekent dat zij evenveel elektriciteit duurzaam wil opwekken, als dat ze verbruikt: namelijk 32 miljoen kWh (evenveel als het verbruik van 9.000 huishoudens).
 

Inloopbijeenkomst over toekomst Dorado Beach Olburgen

OLBURGEN – Op 21 mei houdt de gemeente Bronckhorst een inloopbijeenkomst voor inwoners van het gebied Olburgen en voor andere belangstellenden, over de plannen voor recreatiepark Dorado Beach in het dorp.

Geïnteresseerden zijn tussen 17.00 en 21.00 uur van harte welkom in cafe/restaurant Kraantje Lek in Olburgen. De avond is als informatiemarkt georganiseerd, bezoekers kunnen komen en gaan wanneer zij willen.

Dorado Beach wil een kwaliteitsslag voor de toekomst maken. Tijdens de bijeenkomst krijgen de aanwezigen informatie over het nieuwe bestemmingsplan van het bestaande recreatiepark en de uitbreiding van het terrein. Alle stacaravans en de meeste overige bebouwing worden verwijderd en vervangen door eigentijdse chalets en recreatiewoningen en enkele toeristenplaatsen. Voor de vernieuwing en uitbreiding van het recreatiepark is meer ruimte nodig, het aantal recreatieobjecten blijft gelijk. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, is het mogelijk eventuele zienswijzen in te dienen.
 

Waarschuwing voor blauwalgen bij Dorado Beach in OLburgen

OLBURGEN – De provincie Gelderland waarschuwt voor de aanwezigheid van blauwalgen in de recreatieplas bij camping Dorado Beach in Olburgen, gemeente Bronckhorst. Uit metingen van Rijkswaterstaat is gebleken dat er te hoge concentraties giftige blauwalgen zijn aangetroffen.

Deze blauwalgen kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken.

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op: www.zwemwater.nl.
 

Eieren zoeken

OOSTERHUIZEN – Samen met de paashaas hebben de leerlingen van o.b.s. Oosterhuizen paaseieren gezocht in de wei naast de school. Sommige eieren waren wel erg moeilijk te vinden en het duurde dan ook een tijdje voordat ze allemaal gevonden waren. Vooral de gouden eieren lagen op onverwachte plekjes. Uiteindelijk konden de eieren geteld worden en de winnaars kregen een chocolade paashaas, de andere kinderen kregen chocolade verrassingseieren.
 

Rioolwater-zuivering Olburgen is bijna energieneutraal

OLBURGEN – De rioolwater-zuiveringsinstallatie (RWZI) bij Olburgen wordt op korte termijn bijna energieneutraal. Door biogas aan een aardappelverwerkend bedrijf in de buurt te leveren, heeft dit bedrijf veel minder aardgas nodig. Op de RWZI worden verder forse besparingen doorgevoerd waardoor de RWZI voor 93 % energie-neutraal wordt.

De ontwikkeling van deze ‘Energiefabriek’ zoals de rioolwaterzuiveringsinstallatie al wordt genoemd, maakt onderdeel uit van energiefabrieken die in het land worden ontwikkeld door veertien waterschappen. Daarmee worden de waterschappen een belangrijke leverancier van groene energie, dragen ze bij aan een forse vermindering van CO2-uitstoot en gaat het zuiveren van water grondstoffen en energie opleveren, in plaats van energie kosten. De waterschappen produceren nu al gemiddeld 21,8% van hun verbruikte energie door de eigen waterzuiveringen, dit percentage groeit mede door de Energiefabriek in Olburgen.
Dat kan omdat afvalwater tien keer zoveel energie bevat dan er nu nog nodig is om dat water te zuiveren. Door technieken toe te passen waarmee die energie uit het afvalwater gewonnen kan worden, verandert de rioolwaterzuiveringsinstallatie van een energieverbruiker naar een grondstoffen- en energieproducent. De verwachting is dat rioolwaterzuiveringsinstallaties op langere termijn twee keer zoveel energie kunnen leveren als ze nu verbruiken.

In grotere installaties zoals in Olburgen wordt al wel een deel van het bij de zuivering ontstane biogas gebruikt. Daardoor wordt zo’n 35 procent energie bespaard. Met het aanbrengen van een biogaskoppeling naar de vlakbij gelegen aardappelverwerkende industrie, het aanleggen van een warmtekoppeling voor het gebruik van restwarmte, een doseerinstallatie om de biogasproductie te verhogen en het vervangen van beluchtingsschotels, kan die besparing worden opgevoerd naar 93 procent van de oorspronkelijke energiebehoefte.

De aanpassingen vergen een investering van ruim 1 miljoen euro. Het college van dijkgraaf en heemraden wil hier nu toe overgaan. Het Algemeen Bestuur van het waterschap besluit hier op 8 september over. Als de huidige energieprijs gelijk zou blijven wordt die investering in zeven jaar terugverdiend. Daarna gaat de investering winst opleveren. Bij stijgende energieprijzen wordt dat omslagpunt eerder bereikt.

Op de langere termijn zijn nog meer mogelijkheden voor de installatie in Olburgen. Daarbij wordt gedacht aan het verwerken van maaisel en het leveren van biogas aan nabijgelegen recreatiewoningen. Wanneer dat gerealiseerd kan worden, wordt de rioolwaterzuivering een netto energieproducent.
 

Veerpont Olburgen – Dieren blijft varen

OLBURGEN / DIEREN – Zowel de gemeente Rheden als de gemeente Bronckhorst vinden de veerpont, die de oversteek over de IJssel tussen Olburgen en Dieren mogelijk maakt, van groot belang voor de omgeving.

Burgemeester Henk Aalderink van de gemeente Bronckhorst geeft aan dat de veerpont onmisbaar is voor de leefbaarheid van, niet alleen Olburgen, maar de hele omgeving. “Schoolgaande kinderen maken dagelijks gebruik van de pont en in toeristisch opzicht draagt de pont ook veel toe aan Olburgen”.
“De veerpont ‘Steeds Voorwaarts’ komt uit het jaar 1949 en is op korte termijn wel aan vervanging toe. Zolang de pont door de keuring komt, is er niets aan de hand”, geeft één van de ponteigenaren aan. “Ik en mijn zwager blijven doorgaan, maar wij zijn inmiddels ook al in de vijftig en in deze staat is de veerpont niet te verkopen”.
Er is dus binnen afzienbare tijd een nieuwe veerpont nodig, maar wie gaat dat betalen? Pontbeheerder: “Wij zijn al vier jaar aan het onderhandelen met de gemeenten over een nieuwe pont. Ik wil alleen maar de garantie dat ik mijn investering terug krijg”. De gemeente Rheden laat in een reactie weten dat de onderhandelingen geen maanden meer gaan duren.
De veerpont heeft een jaarlijks exploitatietekort en door de aanschaf van een nieuwe toekomstige pont zal het exploitatietekort alleen maar stijgen. Het bedrag wordt volgens een vaste formule verdeeld tussen het Verenfonds (provincie Gelderland) en de gemeenten Bronckhorst en Rheden. Het Verenfonds betaalt 80 procent en beide gemeenten tien procent. Dat komt op dit moment neer op een bedrag van 115.000 euro per jaar per gemeente. Komende week zijn er weer gespreken tussen de gemeenten en de ponteigenaren. Deze gesprekken gaan over de uitbreiding van de garantstelling door de gemeenten Rheden en Bronckhorst en over de financiële bijdragen. Alle partijen willen in ieder geval dat de pont blijft varen. – Foto Lotte Bienias.
 

Opening fietspad Olburgen – Bronkhorst

OLBURGEN – Met de asfaltering van de laatste 800 meter onverhard dijkpad tussen Olburgen en Bronkhorst is de regio Achterhoek een aantrekkelijke toeristische fietsroute rijker. Het fietspad wordt maandag 3 mei officieel geopend.

De nieuwe fietsroute biedt een prachtig uitzicht op de IJssel en de aan de andere kant van de dijk gelegen dorpjes. Het fietspad maakt onderdeel uit van het landelijk netwerk van fietsroutes (LF3) en het regionale fietsroutenetwerk van de Achterhoek.

Waterschap Rijn en IJssel is vorig jaar augustus begonnen met de asfaltering. De kosten bedroegen 600.000 euro en zijn gedeeld tussen het Waterschap, de provincie Gelderland, het Recreatieschap Achterhoek Liemers en de gemeente Bronckhorst. Ook de Europese Unie heeft de aanleg gesubsidieerd.