Home / Doesburg-Regiobode

Doesburg-Regiobode

Hulpdienst SP naar andere locatie

DOESBURG – De Hulpdienst van de SP in Doesburg is tijdelijk te vinden op een andere locatie. Omdat Het Arsenaal vanwege de coronamaatregelen gesloten is, kunnen Doesburgers vanaf 28 oktober elke woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur terecht op het inloopspreekuur in Kindervreugd, Marijkestraat 1 te Doesburg. Buiten deze tijden is de Hulpdienst telefonisch bereikbaar via 06-39425547 van 18.00 tot 19.30 uur of via doesburg@sp.nl. Tijdens de schoolvakanties is er geen fysiek spreekuur. De hulpdienst is dan wel telefonisch en per mail bereikbaar.
De SP afdeling Doesburg heeft een eigen Hulpdienst waar inwoners terecht kunnen met allerlei vragen en problemen. Medewerkers geven advies en verwijzen indien nodig door naar een deskundige. Deze dienst is gratis en voor iedereen.

Tijdelijke overkapping terras mag, maar nu zit horeca dicht

DOESBURG – De gemeente Doesburg wil horeca-ondernemers deze winter steunen door tijdelijke uitbreiding van een terras, eventueel met overkapping toe te staan. Of veel ondernemers hier gebruik van gaan maken valt nog te bezien, nu de horeca de komende weken de deuren weer gesloten moet houden.

Horeca-ondernemers hebben al eerder de mogelijkheid gekregen hun terrassen te vergroten, zodat zij meer plek hebben om hun gasten op 1,5 meter afstand van elkaar te ontvangen. Dit mag nu tot 1 april, waarbij ondernemers ook een tijdelijke overkapping mogen plaatsen. Voor de grotere terrassen hoeven de ondernemers geen precariorechten te betalen.
Het uitbreiden van een terras wordt toegestaan, wel stelt het college enkele voorwaarden. Zo wordt er gekeken naar verkeersveiligheid en voldoende ruimte voor de hulpdiensten. Voor het plaatsen van een overkapping is een omgevingsvergunning nodig. Hier zullen ondernemers een aanvraag voor moeten indienen, waarbij de gemeente in elk geval maatwerk wil gaan leveren.
Een mooi besluit van het Doesburgs college, dat werd genomen voor de persconferentie van dinsdag 13 oktober, waarin premier Mark Rutte aankondigde dat de horeca wederom de deuren moeten sluiten. Voorlopig voor vier weken, maar wie weet hoe lang deze situatie nog gaat duren. Het is dus nog de vraag of ondernemers tijd en geld gaan investeren in een overkapping terwijl langere of nieuwe maatregelen niet zijn uitgesloten.

Muzikanten MDVS staan op straat als Harmonie wordt gesloopt

DOESBURG – Het Muziekcorps der Voormalige Schutterij (MDVS) is, zachtjes uitgedrukt, niet blij met de nieuwe plannen die de gemeente Doesburg heeft gesmeed voor het gemeentelijk vastgoed. Het college stelt voor een aantal panden te verkopen of slopen en clubgebouw De Harmonie valt in die laatste categorie. Een alternatieve oefenlocatie voor de muzikanten is nog niet gevonden.

De gemeente Doesburg presenteerde onlangs de nieuwe plannen voor het gemeentelijk vastgoed. Hierin staat onder andere het voornemen om een drietal locaties, die momenteel nog in het bezit zijn van de gemeente, af te stoten. Het gebouw waarin nu het Stadsarchief is gevestigd kan worden verkocht. Clubgebouw de Harmonie kan worden gesloopt, dit scheelt vanaf 2022 exploitatiekosten, en het terrein in het Ireneplantsoen krijgt dan een ‘groene invulling’. Ook de voormalige basisschool De Horizon Ooi, momenteel in gebruik als buurtgebouw, gaat tegen de vlakte. Hier moeten nieuwe woningen komen.

Eén van de vaste gebruikers van gebouw De Harmonie, gelegen in het Ireneplantsoen, is het Muziekcorps der Voormalige Schutterij (MDVS). De vereniging maakt zich zorgen over deze plannen en is bang binnenkort op straat te staan. Voorzitter Felix Hermanns schreef een brandbrief aan de gemeente met daarin een pleidooi voor hulp bij het vinden van een nieuwe repetitie- en opslagruimte. Ook sprak hij in in de vergadering van de Commissie VROM op woensdag 14 oktober.
Hermanns heeft al langere tijd contact met wethouder Arthur Boone over huisvesting van de muziekvereniging. Dat De Harmonie in slechte staat is, weten de muzikanten al langer. Na overleg met Boone hebben zij het initiatief genomen rond te kijken naar een ander onderkomen.
Zo heeft MDVS heeft wethouder Boone voorgesteld te verhuizen naar de gymzaal aan de Armgardstraat. “We willen de gymzaal ombouwen tot een multifunctioneel verenigingsgebouw”, meldt Hermanns. “Kleine verenigingen die nu nog huisvesting zoeken, zoals het naaiatelier voor anderstaligen en de duivenvereniging, kunnen dan ook bij ons terecht. Ook koren en diverse andere verenigingen kunnen dan blijven repeteren. Het gebouw is perfect qua locatie, veilig en goed bereikbaar, goed geluidsdicht te isoleren en dicht bij de binnenstad voor eventuele optredens.”
MDVS heeft een pand nodig waar de grote instrumenten goed kunnen worden opgeslagen. “Instrumenten uit elkaar halen en opslaan is funest voor de stemming van het instrument en brengt veel extra kosten met zich mee die we er niet bij kunnen hebben.” In de gymzaal aan de Armgardstraat zou hier genoeg ruimte voor zijn. “We zouden een centrale opslag kunnen maken voor materialen voor evenementen, zoals klapstoelen, podiumdelen, verlengkabels en verlichting.” Een mooi plan, maar niet iets waar Boone brood in ziet. De sporthal aan de Armgardstraat staat eveneens op de nominatie om verkocht te worden.
En dat maakt MDVS op korte termijn dakloos. ‘Er wordt op een later moment gezocht naar nieuwe huisvesting voor MDVS’, werd de vereniging gemeld. Hermanns schrijft in zijn brief teleurgesteld te zijn in het besluit van het college. “Ik had een meedenkende wethouder verwacht die een positief antwoord of een aanreiking zou geven. Enige hulp of een richting tot oplossen van onze huisvestingssituatie was wel zo netjes geweest.” Hermanns benadrukt in zijn tekst het belang van het muziekcorps voor de stad. “Het is niet alleen een hobby voor veel mensen, maar ook van cultureel belang voor de Doesburgse samenleving. Wij zijn er met Koningsdag, Dodenherdenking en de Sinterklaasintocht.”

Wethouder Arthur Boone benadrukte in de commissievergadering dat de muziekvereniging echt niet binnenkort op straat staat. “Het college is meer dan bereid om tot een oplossing te komen, maar dat is niet de taak van de gemeente alleen. Wij willen dit samen doen met de verenigingen, niet alleen MDVS, maar ook andere.” De wethouder geeft geen garanties, de gemeente is volgens hem niet alleen verantwoordelijk voor de huisvesting van verenigingen, maar zegt toe zich maximaal in te spannen.
De gemeenteraad van Doesburg bespreekt de vastgoednota op 29 oktober en neemt er dan waarschijnlijk ook een besluit over. Appie van Beek van de Stadspartij gaf alvast aan alleen in te stemmen met de plannen als er vooraf doelgericht met de verenigingen om tafel is gezeten en er een nieuw onderkomen is toegezegd. Van der Beek kondigde aan daartoe een motie in te willen dienen. Ook de andere partijen gaven aan het belang van de gebruikers van de gebouwen mee te laten wegen in hun besluit over de vastgoednota.

Mantelzorgcafé Doesburg nu ook in de avond

DOESBURG – Op dinsdag 27 oktober is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé in Doesburg, dit keer voor het eerst in de avond. Dit geeft ook werkende mantelzorgers de gelegenheid elkaar te ontmoeten. De bijeenkomsten in de ochtend blijven daarnaast gewoon doorgaan.

Het Mantelzorgcafé is bedoeld voor iedereen die voor langere periode zorgt voor iemand in de omgeving, een ouder, partner, kind of een andere naaste. Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Deelnemers aan het Mantelzorgcafé kunnen elkaar tot steun zijn, maar ervaren een bijeenkomst vaak ook als ‘er even tussenuit zijn’. Er is een mantelzorgconsulent aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het Mantelzorgcafé wordt op dinsdag 27 oktober gehouden van 19.30 tot 21.00 uur in De Linie. Deelname is gratis, evenals koffie en thee. Om de anderhalvemeterregel te kunnen toepassen, is reserveren noodzakelijk. Dit kan via tel. 0544 – 820000 of info@vithulpbijmantelzorg.nl.

www.vithulpbijmantelzorg.nl

SGRD pleit voor handhaving afstandsregel en mondkapjesadvies

DOESBURG – De Stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD) heeft zich weer ingespannen om een toegankelijkheidsrapport op te stellen. Dit keer wordt niet alleen de fysieke toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking besproken, maar is er ook extra aandacht voor digitale toegankelijkheid.

De SGRD concludeert dat de gemeente Doesburg ook in tijden van corona met haar inwoners meedenkt en zorgt voor een goed toegankelijk centrum waar anderhalve meter afstand bewaren goed mogelijk is. De raad is tevreden dat de tijden van afsluiting van de binnenstad iets zijn ingeperkt, zodat mensen die afhankelijk zijn van de auto voldoende gelegenheid hebben om de winkels te bereiken.

De raad doet een aantal aanbevelingen. Zo roept zij de gemeente op te blijven monitoren hoe het op drukke plaatsen loopt en in gesprek te blijven met de ondernemers om het belang van de anderhalvemeterregel en het dragen van mondkapjes te benadrukken. Handhaving op dit gebied zou de raad prettig vinden. “Dat zou de kwetsbaren onder ons zeker een veiliger gevoel geven.”
De raad vindt het belangrijk dat burgemeesters en wethouders zichtbaar blijven in de stad en hopen dat zij hun communicatie via brieven en interviews op DoesburgTV blijven voortzetten. Tot slot vraagt de raad te kijken naar wat mensen met een beperking specifiek nodig hebben zodat zij thuis een goede werkplek kunnen creëren.
Op digitaal vlak pleit de SGRD voor een grondige check van de gemeentelijke website. “Maak de toegankelijkheidsverklaring up-to-date en gebruik deze om de site te verbeteren”, is het advies. Er is verbetering mogelijk door op de startpagina aan te geven hoe bijvoorbeeld de tekst kan worden vergroot en het aanbrengen van een voorleesfunctie op elke pagina. “Digitaal leven zal een steeds grotere rol gaan spelen in ons leven, ook na corona. Ook mensen met een beperking moeten hier optimaal gebruik van maken.”
De SGRD biedt bij deze aanbevelingen aan mee te denken en advies te geven als het college dit wenst.

Bronckhorst komt nog rond en stelt moeilijke keuzes uit

GEM. BRONCKHORST – Het is de gemeente Bronckhorst gelukt een sluitende begroting te presenteren voor het komend jaar, met zelfs 2,5 miljoen achter de hand om verwachte tekorten in de zorg te dekken. Om structureel tot een kloppend huishoudboekje te kunnen komen, zullen later maatregelen moeten worden genomen.

Wethouder Willem Buunk van financiën: “Bronckhorst heeft een sluitende begroting. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is voor veel gemeenten in Nederland steeds moeilijker te realiseren. Dat geldt ook voor Bronckhorst. In tijden van crisis is het juist belangrijk om vooruit te kijken.” De wethouder geeft aan dat er binnen de begroting ruimte is voor investeringen die nodig zijn op het gebied van leefbaarheid, onderwijs en economie. Dit geld wordt apart gezet in een bestemmingsreserve. Ook zorgt de gemeente voor voldoende geld op de spaarrekening op gevolgen van de coronacrisis te kunnen dragen.
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in onder andere wegenonderhoud en de aanleg van fietsstroken, uitbreiding van de bedrijvenlocaties in de gemeente en goede sportvoorzieningen die bijdragen aan een vitale leefstijl van de steeds ouder wordende inwoners. Ook blijft er budget voor projecten op het gebied van recreatie en toerisme, vitale kernen, de omgevingsvisie en duurzaamheid.
Het college kiest ervoor om de gemeentelijke belastingen dit jaar alleen met het landelijke inflatiepercentage van 1,8 procent te verhogen. De kosten voor bouwleges gaan echter met 28 procent omhoog, om deze kostendekkend te houden.
Net als andere gemeenten kampt Bronckhorst met een tekort op het budget voor zorg en welzijn. Er is te weinig geld om de zorg op de huidige manier voort te zetten. Daarom stelt het college voor het overschot op de balans van dit jaar, 459.000 euro, toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor zorg en welzijn.

Dit jaar is de balans dus in evenwicht, maar in de toekomst zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Wethouder Buunk: “We krijgen minder geld van het Rijk en de tekorten op zorg en welzijn blijven oplopen. We moeten zorgvuldig afwegen waar we ons geld aan kunnen besteden. Om de oplopende tekorten te stoppen, moeten we dus keuzes maken en focus houden. Wat is echt noodzakelijk en wat is wenselijk in onze dienstverlening en activiteiten voor en samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties?”

Op woensdag 28 oktober om 20.00 uur wordt de begroting besproken in de commissievergadering, op woensdag 5 november vanaf 17.00 uur neemt de gemeenteraad een besluit over dit document. Beide vergaderingen vinden online plaats. Over de tarieven van de gemeentelijke belastingen en bouwleges wordt in de raadsvergadering van eind november een besluit genomen.

programmabegroting.bronckhorst.nl

Carillonconcert ter nagedachtenis aan Berend Arentsen

DOESBURG – Stadsbeiaardier Frans Haagen beklimt zaterdag 24 oktober de Martinitoren in Doesburg voor een bijzonder carillonconcert. Vanaf 14.00 uur speelt hij ter nagedachtenis aan Berend Arentsen.

De heer Berend Arentsen, die op 24 september overleed, was jarenlang penningmeester van de Stichting Doesburgs Carillon. Hij zorgde er onder andere voor dat vele bewoners van de stad die het carillon een warm hart toedroegen, ook vaste donateur werden. In 2015 ging een lang gekoesterde wens van hem in vervulling: eindelijk was er geld genoeg bijeengebracht om de nog ontbrekende klok, de es-klok, aan het carillon toe te voegen. Nu was het klokkenspel compleet. Berend Arentsen heeft zich zeer ingezet voor de aanschaf van deze klok.
Daarnaast organiseerde Berend jarenlang excursies naar andere steden met een bijzonder carillon. Hij was de man met de meeste kennis over het Doesburgse carillon en de stimulator van menige carillonactiviteit. Een bekende uitspraak van hem was: “het carillon is de ziel van de stad.”
Frans Haagen herdenkt Berend Artensen zaterdag met een bijzonder concert, dat vanaf 14.00 uur over de binnenstad klinkt. De ‘luisterplaats’, de muur op de Markt bij de toren, is een goede plaats om zittend van de muziek te genieten.

Wassende vrouwen terug op De Bleek

DOESBURG – Doesburg is weer een kunstwerk rijker. Doesburg is een kunstwerk rijker. Rosalie de Graaf maakte een schildering op het energiehuisje op parkeerplaats De Bleek. In vroeger tijden werd het gewassen (bedden)goed op De Bleek te drogen gelegd. Het linnen werd witter – bleker – in de zon. Het beeld van wassende vrouwen is na honderden jaren, op eigentijdse wijze weer terug gebracht op deze plek.

Foto: Linda Peppelman

Looproutes voor ouderen in Doesburg officieel geopend

DOESBURG – Donderdagmiddag 8 oktober, op de laatste dag van de Week tegen Eenzaamheid, zijn in Doesburg verschillende looproutes voor ouderen officieel geopend. Ook werd een mooie folder gepresenteerd met de plattegrond en beschrijving van de routes. Er zijn drie routes uitgezet van 800 tot 1100 meter lang: de Gulikersroute, de Colenbranderroute en de Kindervreugdroute.

Gedwongen door het slechte weer kon de opening niet zoals gepland buiten plaatsvinden bij het bruggetje bij Grotenhuys, maar werd er een bijeenkomst gehouden in de ontmoetingsruimte van Grotenhuys. Daar vroeg Tanja Kruk, voorzitter van Stichting Doesburgerinitiatief, Diana Melgers van Sensire om de openingshandeling te verrichten, omdat Diana in het voorjaar 2019 het idee opperde om looproutes voor ouderen in Doesburg aan te leggen.
In aanwezigheid van onder meer bewoners van Grotenhuys, Hanzehave en De Bongerd, voormalig huisarts Gulikers en bestuursleden van de Gestichten Doesburg en de Seniorenvereniging Doesburg onthulde Diana de drie borden met namen van de verschillende routes.

Stichting Doesburgerinitiatief is blij dat de routes na ruim een jaar van voorbereiding in gebruik kunnen worden genomen en hoopt dat veel ouderen zich aangetrokken zullen voelen om wat vaker de deur uit te gaan voor een wandeling langs prachtige plekjes of naar de gezelligheid van de binnenstad. De routes zijn voorzien van voldoende bankjes om onderweg even uit te kunnen rusten, van de omgeving te genieten of een praatje te maken. De folder met plattegrond en routebeschrijvingen is gratis af te halen bij de balie van het gemeentehuis, de bibliotheek op De Linie, de Gasthuiskerk en bij warenhuis Staarink.
Tanja Kruk bedankte de gemeente Doesburg, de Gestichten Doesburg, voormalig huisarts Gulikers en Plusfit, die de routes met hun bijdragen financieel mogelijk hebben gemaakt. Een speciaal bedankje ging naar de medewerkers van de gemeente voor het plaatsen van de bankjes.
Spontaan bedankte Erik ter Beek – toezichthouder Groen van de gemeente – de stichting Doesburgerinitiatief voor de fijne samenwerking. Wat hem betreft volgen er meer looproutes.
Door Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys werd bekend gemaakt dat er per heden een rolstoel en binnenkort nog een rollator geleend kan worden voor mensen die wat slechter ter been zijn. Deze staan voor de ontmoetingsruimte veilig op slot. Door te bellen naar tel. 06-47250016 krijgt men de code waarmee het slot is te ontgrendelen. Zeker in de zomer met veel toeristen is dit een welkome faciliteit en kan toch een van de routes gelopen worden.

Foto: Hanny ten Dolle

Bronckhorst komt minima tegemoet in eigen risico zorgverzekering

GEM. BRONCKHORST – Vanaf volgend jaar biedt de gemeente Bronckhorst minimal een tegemoetkoming als zij meer dan 100 euro aan eigen risico voor zorgkosten moeten betalen. Deze regeling komt in plaats van de collectieve zorgverkering voor minima.

De collectieve zorgverzekering voor minima die de gemeente had afgesloten bij Menzis stopt. In plaats daarvan kunnen Inwoners met een laag inkomen zelf hun zorgverzekering kiezen. Om te zorgen dat deze groep het eigen risico bij zorgkosten kan blijven betalen, komt er een tegemoetkoming op het verbruik van het eigen risico. Deze tegemoetkoming geldt voor mensen met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm. Wanneer zij meer dan 100 euro aan eigen risico moeten betalen in een jaar, kunnen zij hiervoor compensatie aanvragen.
De gemeenteraad stemde in september met deze wijziging in. Inwoners die een zorgverzekering via de gemeente hebben lopen, ontvangen deze week een brief met uitleg over deze verandering. In november volgt een tweede brief met uitleg over hulp bij het kiezen van een passende zorgverzekering. Als inwoners geen actie ondernemen, wordt hun verzekering door Menzis automatisch omgezet naar een vergelijkbare verzekering van Menzis.