Home / Brummen (page 3)

Brummen

Brummen weer opgeruimd

BRUMMEN – Negentien vrijwilligers meldden zich op de Landelijke Opschoondag – zaterdag 24 maart – bij het Koetshuis aan de Pothof in Brummen. Om 10.00 uur genoten ze eerst in het zonnetje van koffie en thee met wat lekkers.

 

Na het welkomstwoord van wethouder Luuk Tuiten en Paulijn Snijders ontving ieder tweetal een kaart van Brummen met daarop een wijk gearceerd waar de vrijwilligers zwerfafval op konden gaan ruimen. Iedereen ging lopend of op de fiets de wijken in en stroopte de mouwen op. Er werd hard gewerkt en om 12.00 uur was iedereen weer terug op het Koetshuis. Op de wagen van de gemeente werden 46 vuilniszakken gedeponeerd. Er werd gezellig na gekletst onder het genot van een heerlijk broodje worst en krentenbol. Met dank aan de gemeente.

Een dag eerder, op vrijdag 23 maart, werd er door de leerlingen van de scholen maar liefst 175 vuilniszakken met zwerfafval opgehaald. Ook een hardloopclub ging in het kader van de Landelijke Opschoondag aan de slag en leverde 14 zakken in bij de gemeente.

De werkgroep BZZV (Brummen Zonder Zwerf Vuil), een werkgroep die onder de dorpsraad Brummen valt, is ook weer uitgebreid en bij interesse mag er nog steeds gemaild worden naar paulijn_snijders@hotmail.com.

 

 

SC Brummen helpt met compostactie

BRUMMEN – Vijftien leden van Sportclub Brummen, bijgestaan door een Oeken-man, hebben onlangs geholpen met de jaarlijkse compostactie van de gemeente. Rijk Ramerman had de leiding over het geheel. De activiteiten vonden plaats op de gemeentewerf, waar per huishouden compost kon worden afgehaald. De mannen van de voetbalclub waren vroeg ter plekke en kregen eerst uitleg over de werkzaamheden. Met een door firma Jan de Winkel beschikbaar gestelde en door Arjan Bensink bestuurde shovel kon de losse compost worden opgeladen op de aangeboden aanhangwagens. Ramerman zag dat alles vlot verliep: "Tijdens de werkzaamheden werden we voorzien van koffie en een hapje. Alle helpers hebben het werk als prettig ervaren en ondertussen werden verhalen verteld en veel gelachen. Tegen 16.00 uur zat het werk erop en werd gezamenlijk nog even een biertje gedronken in de kantine op sportpark De Hazenberg." Ramerman liet nog weten blij te zijn met de inzet van de mannen en de hulp van de gemeente Brummen. Door deze activiteit kan de club een mooi bedrag tegemoet zien.

Lokaal Belang de grootste in Brummen

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. In totaal 54,33 procent van de kiesgerechtigde inwoners brachten vandaag hun stem uit. Tijdens een gezellige maar ook zeer spannende verkiezingsavond in het gemeentehuis maakt burgemeester Alex van Hedel bekend dat Lokaal Belang uiteindelijk de meeste stemmen heeft weten binnen te halen. Op de voet gevolgd door de VVD. Vrijdagochtend wordt de uitslag door het hoofdstembureau beoordeeld en officieel vastgesteld. Dan wordt ook bekend gemaakt welke kandidaten (al dan niet met voorkeursstemmen) zijn gekozen als lid van de gemeenteraad.

Van Hedel prees de vele mensen die achter de schermen ervoor hebben gezorgd dat de verkiezingen in onze gemeente vlekkeloos zijn verlopen. Hij doelde hiermee onder andere op alle vrijwilligers bij de stembureaus en de vele gemeentelijke medewerkers die actief zijn bij de organisatie. Naast de gemeenteraadsverkiezingen moest immers ook de stemming voor het raadgevend referendum in goede banen geleid worden deze keer.

De voorlopige uitslag heeft de volgende zetelverdeling tot gevolg: Lokaal Belang en VVD nemen ieder vier van de negentien raadszetels in gebruik. Drie partijen hebben ieder drie plekken in de gemeenteraad weten te bemachtigen: PvdA, CDA en nieuwkomer Groen Links. D66 behoudt de twee raadszetels die het in de afgelopen periode ook had.

Buurtbemiddelaars

BRUMMEN – De vrijwillige buurtbemiddelaars van Stichting Welzijn Brummen hebben op 6 en 13 maart de training Interculturele Communicatie gevolgd. Buurtbemiddelaars zijn geschoolde vrijwilligers die buren ondersteunen om onderlinge onenigheid of conflict met elkaar te bespreken. Bij het bespreken ervan speelt de culturele achtergrond van de gesprekspartners een belangrijke rol. Verschillen in deze culturele achtergrond kunnen de communicatie behoorlijk bemoeilijken en leiden soms onbedoeld tot misverstanden. Om hier beter op in te kunnen spelen hebben de buurtbemiddelaars de training gevolgd. Mensen die al enige tijd een (sluimerend) conflict met buren hebben kunnen contact opnemen met Buurtbemiddeling via buurtbemiddeling@welzijnbrummen.nl of tel. 0575 – 561988.

 

Gewijzigd bestemmingsplan Eerbeek vastgesteld

BRUMMEN – Met veertien stemmen vóór en vijf stemmen tegen is het bestemmingsplan voor Eerbeek donderdag vastgesteld door de gemeenteraad van Brummen. De fracties van PvdA, CDA, Lokaal Belang en VVD gaven akkoord, Lokale Partij IPV, D66 en de fractie Alberts stemden tegen het plan.

 

De VVD-fractie probeerde met acht amendementen en vier moties wijzigingen in het plan aan te brengen. Uiteindelijk zijn er zes aangenomen en twee na een toelichting vanuit het college ingetrokken. Zo wordt ‘detailhandel’ in het winkelgebied Oranje Nassauplein en in de aanloopgebieden toch toegestaan.

Drie wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op wijzigingsbevoegdheden. Het college heeft de bevoegdheid om voor percelen waarop dit van toepassing is, de planologische functie alsnog te wijzigen. Bijvoorbeeld op het Burgersterrein, in geval het logistiek centrum niet doorgaat. Afgesproken is dat de raad alsnog wordt geraadpleegd over voorgenomen besluiten.

Wat betreft de recreatiewoningen aan de Tullekenweg is nu bepaald dat het in het plan opgenomen persoonsgebonden overgangsrecht vervalt, zodra de huidige bewoners verhuizen. De gemeenteraad heeft voor de hoek Stuijvenburchstraat-Illinckstraat aangegeven het aantal vierkante meters voor detailhandel aan te passen.

De raad besloot het college ook drie opdrachten mee te geven bij verdere uitwerking van het plan. Zo wil de raad een fonds om de kosten te dekken van aanpassingen aan woningen, in verband met geuroverlast. Ook het historisch belang van de Eerbeekse beek werd vastgelegd.

Het college is verzocht voortvarend actie te ondernemen om de overlast van vrachtverkeer zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid van weggebruikers te waarborgen.

Reactie op brief Henk Plant

Bert Garssen, campagneleider van GroenLinks, reageert op de ingezonden brief van Henk Plant.

Ik kies voor open en eerlijk uitwisseling van ideeën en gedachten. Die mogen uiteraard verschillen. Dat maakt het juist mooi om in debat te gaan en kenmerkt onze democratie, ook op lokaal niveau.

Ik wil graag een aantal zogenaamde feiten, volgens de heer Plant, recht zetten:
– De genoemden Henk Jan de Looff en Hendrik Jan Mol zijn geen lid van Groen Links en kunnen dus ook niet als zodanig worden opgevoerd.
– Groen Links is niet hetzelfde als I.P.V. Het I.P.V. is eind 2016 opgeheven zoals u kunt weten. Wel is een aantal oud I.P.V-leden overgestapt naar de nieuwe partij GroenLinks. Dat is iets anders dan dat raadsleden tussentijds (!!) zijn overgestapt naar andere partijen.
– De kritiek op de PvdA is gebaseerd op het niet betrekken van inwoners uit Eerbeek bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan: m.i. in strijd met de mondeling beleden opvatting over het belang van ‘burgerparticipatie’. Dergelijke kritiek is inhoudelijk van aard. Wordt wellicht niet als prettig ontvangen, maar is logisch in het kader van debat.
De kritiek gegeven op het vertrek van een 2-tal PvdA-prominenten uit de fractie heeft er alles mee te maken dat deze personen op m.i. ondemocratische wijze zijn benaderd en bejegend en daarmee ook onderdeel van het debat geworden.
– Vervolgens is er een gemeentelijke blunder gemaakt door het raadslid van de PvdA het spreekrecht en stemrecht te ontnemen. Iets wat ten enenmale nooit had mogen gebeuren. Niet omdat ik dat zou vinden, maar omdat onze rechtstaat dat verbiedt en dit een schending is van het democratisch en staatkundig recht van een raadslid. Hiermee is op ontoelaatbare wijze ook de politieke meningsvorming en besluitvorming in de Gemeenteraad geweld aan gedaan.
– De opmerking dat mevr. Beelen als voormalig wethouder niets bereikt had getuigt opnieuw van gebrek aan historisch besef en feitenkennis van dhr. Henk Plant. Bij haar aantreden als wethouder bleken de verhoudingen tussen de papierindustrie en het College volledig verstoord (een gevolg van het optreden van wethouder van Ooyen als haar voorganger, hij had de industrie namelijk niet betrokken bij zijn toenmalige plannen). Mevr. Beelen heeft ervoor gezorgd dat, na een moeizaam proces, men weer ‘on speaking terms’ is gekomen (dit mede ook met behulp van de Provincie). Dit gegeven maakte het voor dhr. Van Ooyen mogelijk om verder te kunnen spreken met de papierindustrie en na 4 jaar een ontwerp bestemmingsplan aan te bieden.
– Als dhr. Henk Plant de moeite had genomen om zich nader te informeren over de intenties en voorstellen van GroenLinks, dan had hij ongetwijfeld een ander beeld ontwikkeld dan hij nu heeft gedaan in deze verkiezingstijd.
– GroenLinks is, net als elke andere partij van mening dat in Eerbeek gebouwd moet worden, dat verkeer veiliger moet worden, dat luchtvervuiling moet worden bestreden, dat toeristen graag naar Eerbeek blijven komen en dat Eerbeek een mooi dorp wordt waar in harmonie met de industrie gewoond/geleefd kan worden).
– GroenLinks is het ermee eens dat wijlen wethouder Pouw een hele goede voortgang heeft gegeven in het sociale domein. Vergeet dhr. Henk Plant er dan bij te vertellen dat hij dat ook kon doen dankzij het goede voorbereidende werk van zijn voorganger Frans Bruning.
– Overigens is het aardig om te melden dat het ledenaantal van GroenLinks in de gemeente Brummen met meer dan 100% is gestegen. En onder de nieuwkomers is ook een aantal teleurgestelde PvdA-ers.
– Als het gaat om kritiek en soms op redelijk felle wijze, op het zittende College/ de huidige coalitie, dan wordt die kritiek zeker niet alleen vanuit GroenLinks hoek vernomen.
– Kritiek scherpt aan en is wenselijk om de verschillen en overeenkomsten duidelijk te maken: een zegen in onze rechtstaat.

Bert Garssen (campagneleider GroenLinks)
 

Werkgroep presenteert ontwerp voor brug N348

BRUMMEN – De werkgroep van belangstellende inwoners van het dorp Brummen en vertegenwoordigers van Dorpsraad Brummen, Ondernemersvereniging Brummen en het Sint Jans Gilde heeft haar eindadvies voor een brugverbinding over de N348 af. De werkgroep wil de route tussen de Veerstoep en het centrum van het dorp verbeteren en adviseert een ‘karakteristieke voetgangersbrug waar je ook eenvoudig met de fiets aan de hand overheen kunt’.

 

Voor het aankomend toeristenseizoen wordt de bewegwijzering verbeterd. Ook zijn er ideeën voor het mooier maken van het viaduct bij de Cortenoeverseweg. Tot slot zijn de mogelijkheden verkend voor een brug voor langzaam verkeer over de N348. Een brug waar ook fietsers overheen kunnen, is financieel niet haalbaar. Daarom zijn twee ontwerpen gemaakt voor een voetgangersbrug waar de fiets aan de hand over meegenomen kan worden. Het gaat om een variant met een betonnen boogbrug en een variant met een stalen pyloonbrug. De aanleg-kosten worden geraamd op circa 690.000 euro voor de betonnen brug en 870.000 euro voor de pyloonbrug.

Een fraaie brug is volgens de werkgroep een aanwinst voor inwoners, ondernemers en toeristen in Brummen. Bovendien wordt daarmee een bijzondere historische verbinding tussen Achterhoek en Veluwe in ere hersteld. Op donderdag 8 maart bood de werkgroep haar eindrapportage aan bij wethouder Luuk Tuiten. De werkgroep hoopt dat de gemeente op basis van de rapportage budget opneemt in haar begroting en dat daarmee de komst van de brug een flinke stap dichterbij komt.

Huldigingen bij WSV Brummen

BRUMMEN – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Wandelsportvereniging Brummen nam voorzitter Lammert Oosting na vele jaren afscheid van het bestuur. De nieuw gekozen voorzitter Ton Verweij benoemde hem daarna tot erelid van de Wandelsportvereniging Brummen en overhandigde hem een oorkonde en bloemen.

Vervolgens werden ook Willie en Klaas Oosting (helaas wegens ziekte afwezig) in het zonnetje gezet, want ook zij werden voor hun vele jaren inzet voor de vereniging als secretaris en penningmeester benoemd tot erelid van de Wandelsportvereniging Brummen. Scheidend bestuurslid Helma Hidding ontving voor haar inzet een cadeaubon en een mooie bos bloemen.

 

WSV Brummen is een wandelvereniging met ruim zeventig leden uit Brummen en wijde omtrek. De club organiseert elk jaar een leuke ledenmiddag en een wandeltocht wat verder weg, zoals dit jaar in Lille. Daarnaast gaat een aantal leden iedere zaterdag en zondag samen met de auto naar een wandeltocht ergens in de omgeving. Op Tweede Paasdag staat de Veluwezoomtocht weer op het programma, die start en finisht bij de kantine van Mélynas in Brummen. Nieuwe leden zijn welkom en kunnen gerust eens meewandelen.

Samen bewegen met SWB

BRUMMEN – Bewegen is niet alleen gezond, maar ook nog eens heel erg leuk, vinden de deelnemers van de gymclubjes van SWB (60+). Onder leiding van een enthousiaste docente worden de spieren en gewrichten soepel gehouden. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan het trainen van het reactievermogen en worden evenwichtsoefeningen gedaan. De lessen worden vaak ondersteund door muziek en er wordt gebruik gemaakt van diverse materialen. Bovendien zijn deze uurtjes altijd heel gezellig en delen de deelnemers een stukje lief en leed met elkaar.

Er is les in Eerbeek op woensdag van 09.00 tot 09.45 uur in het Tjark Riks Centrum, in Plein Vijf in Brummen op woensdag van 13.45 tot 14.30 en 14.45 tot 15.30 uur en op donderdag van 09.15 tot 10.00 uur. In Hall is er les in de Wheme op woensdag van 10.00 tot 10.45 uur en in ‘t Oortveld in Tonden op maandag van 13.00 tot 13.45 uur. Belangstellenden kunnen de eerste drie lessen gratis meedoen. Daarna bedragen de kosten 7,50 euro per maand.

 

Tel. 0575-561988

Brummen vraagt subsidie aan voor betere fietspaden

BRUMMEN – De gemeente Brummen wil delen van de fietspaden van het Hallsepad, Eerbeekse Veldpad en het Soerense Zand verbeteren. Om dit te kunnen financieren, heeft het college subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland.

 

Deze fietspaden zijn smal en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Het Hallsepad en het Eerbeekse Veldpad zijn 1,20 meter breed en het Soerense Zand 1,50 meter. In de raad zijn vragen gesteld over het verbreden van het smalle Hallsepad. Het Eerbeekse Veldpad en het pad in het Soerense Zand zijn in slechte staat en hard aan verbetering toe. Vrijliggende fietspaden in twee richtingen zoals deze zijn bij voorkeur minimaal 2,50 meter breed. De opkomst van de elektrische fiets stelt bovendien nieuwe veiligheidseisen aan de fietspaden. De provincie Gelderland stelt dit jaar subsidie beschikbaar voor het verbeteren van recreatieve fietspaden.

Het college informeert de gemeenteraad over het voornemen om bij de Provincie subsidie aan te vragen. Deze subsidieregeling is mogelijk tot maximaal 50 procent van de projectkosten. Voor de drie fietspaden worden twee afzonderlijke subsidieaanvragen gedaan; het Hallsepad apart van de andere twee paden. Dit heeft te maken met de bestemmingsplanprocedure die voor het Hallsepad doorlopen moet worden. Verbreding van het Hallsepad is alleen mogelijk door deze te verleggen naar het naastliggende onderhoudspad, dat nu niet de juiste bestemming heeft. Ook is deze grond niet van de gemeente. Met grondeigenaar ASR is in principe overeenstemming bereikt, maar er moet nog een overeenkomst worden gesloten.

 

Uiterlijk 1 juni bericht de provincie over de toekenning van de subsidiegelden en wordt duidelijk of er voldoende financiële middelen zijn om de fietspaden te verbreden.