Home / Brummen-Regiobode

Brummen-Regiobode

Doek valt voor Muziekvereniging La Fraternité, maar vaandel blijft

BRUMMEN – Eind augustus namen bestuur en leden van La Fraternité definitief afscheid van hun muziekvereniging en ook van elkaar. Na 110 jaar kwam er een einde aan een jarenlange traditie van samen muziek maken in Brummens Broek met de Vroolijke Frans in het middelpunt.

In het jaar waarin Uitspanning de Vroolijke Frans haar 10-jarig jubileum viert, valt helaas het doek voor La Fraternité. Het doek valt niet letterlijk, want het mooie vaandel van La Fraternité hangt nog tot ver in de toekomst in de grote zaal van De Vroolijke Frans, naast de vele historische foto’s. Dit als aandenken en ook als gebaar van dank voor de meer dan 100-jarige samenwerking met eerst Café de Vrolijke Frans en later Uitspanning de Vroolijke Frans in Broek.

Net zoals bij veel andere verenigingen kreeg La Fraternite ook te maken met een terugloop in leden. Dit zorgde voor een kanteling van een levendige vereniging naar een muziekvereniging in overlevingsstand. Dit werd voor iedereen merk- en hoorbaar. Ondanks allerlei inspanningen van de afgelopen jaren om meer leden te werven, waren een dalende inspiratie en tegenvallende financiële cijfers (veroorzaakt door een daling van de oud papierinkomsten) mede de oorzaak voor de uiteindelijke opheffing in september 2019.

Het opheffen van een vereniging in coronatijd viel niet mee. Maar na dat alle instrumenten en inventaris verkocht waren, bleef toch nog aardig bedrag over. In goed overleg , zoals ook de statuten voorschrijven, komt het batig saldo ten goede aan diverse verenigingen in en buiten de gemeente Brummen. Zo ontvingen de muziekverenigingen HOB, DES, OLTO en het Seniorenorkest de Vriendenkring, de Oecumenische Basisschool, Stichting Welzijn Brummen en het Kinderkoor VOX mooie bedragen als ondersteuning voor hun muzikale activiteiten.

Jongeren in de kelder

EERBEEK – De politie van Eerbeek kreeg zondag 15 november om 20.12 uur de melding dat een groepje jongeren zich toegang had verschaft tot een kelder van een appartementencomplex aan het Oranje Nassauplein in Eerbeek. De politie nam een kijkje en vond inderdaad zeven jongeren. Zij zijn weggestuurd en hebben een bekeuring gekregen vanwege het overtreden van de coronaregels.

Uit de bocht gevlogen

TONDEN – Zaterdag 14 november rond 13.50 uur vond op de kruising van de Langedijk en de Hallsedijk te Tonden een eenzijdig verkeersongeval plaats. De bestuurder van een Volkswagen Polo schoot in de bocht met de auto over de betonnen blokken en kwam in de greppel tot stilstand. De airbags waren uitgegaan en de auto moest worden afgesleept.

Gemeente Brummen willen evenwichtig sociaal domein

GEM.BRUMMEN – In 3 jaar tijd toewerken naar een evenwichtig sociaal domein. Dat de kern van het advies dat het college van de gemeente heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit voorstel vloeit voort uit het onderzoeksrapport over het sociaal domein dat een maand geleden door onderzoeksbureau Berenschot is gepresenteerd.

De gemeente heeft onderzoeksbureau Berenschot gevraagd een analyse uit te voeren naar het sociaal domein in Brummen en op basis daarvan te komen met concrete besparingsmogelijkheden. De gemeenteraad bespreekt in december het raadsvoorstel en neemt een besluit over hoe er weer evenwicht komt in het sociaal domein.
In het onderzoeksrapport stelt Berenschot onder andere vast dat de gemeente Brummen goede fundamentele keuzes heeft gemaakt. Denk aan de toegang tot zorg, de kortdurende cliëntondersteuning, de inrichting van WerkFit Brummen en de werkwijze met het leefringenmodel. Maar er is onvoldoende zicht en grip geweest op de kosten voor het sociaal domein in relatie tot de begroting en de middelen die de gemeente krijgt van het rijk.
In vergelijking met andere gemeenten heeft Brummen een sterk sociaal gezicht en is de gemeente ruimhartig in het verstrekken van (maatwerk)voorzieningen. Daarmee is er in de ogen van Berenschot in de afgelopen jaren onvoldoende besef geweest van financiële schaarste en heeft dit dus een (te) kleine rol gespeeld bij individuele afwegingen. Dit leidt tot tekorten in het sociaal domein, die nu en op langere termijn onhoudbaar zijn. Er moet dus gezocht worden naar een nieuw evenwicht, waarbij ook in de toekomst passende zorg geboden én betaald kan worden voor hen die deze nodig hebben.

Drie scenario’s

Naast deze analyses biedt het onderzoeksrapport ook handreikingen om de situatie om te buigen. Hierbij maakt Berenschot gebruik van bouwstenen. Per bouwsteen zijn de inhoudelijke en financiële effecten beschreven, maar ook de risico’s en randvoorwaarden. Alle bouwstenen samen vormen met elkaar een evenwichtig pakket van maatregelen. Het doel van het pakket aan bouwstenen is om het tekort volledig weg te werken. Concreet gaat het hierbij om een besparing van ongeveer 0,75 miljoen euro per jaar over de komende 3 jaar.
Berenschot legt hierbij 3 scenario’s op tafel, waarbij het college van B&W de gemeenteraad adviseert te kiezen voor het scenario waarin het tekort in 3 jaar wordt weggewerkt en er een klein overschot wordt gerealiseerd. Deze buffer is nodig om financiële tegenvallers in het sociaal domein in de komende jaren te kunnen gaan opvangen of om te kunnen investeren in bijvoorbeeld algemene voorzieningen.
In het raadsvoorstel doet het college ook voorstellen op welke wijze de gemeente met het gekozen scenario aan de slag moet gaan. Zo wordt er een werkorganisatie beschreven, krijgt participatie vanuit de samenleving een plek bij de uitwerking van (beleids)keuzes en worden bouwstenen gefaseerd opgepakt. Berenschot is gevraagd om te ondersteunen bij de verdere uitwerking.
Het onderzoeksrapport ‘Naar een evenwichtig sociaal domein’ is in z’n geheel te lezen op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Op de pagina van de gemeenteraad is binnenkort ook het raadsvoorstel te lezen. Voordat de raad op donderdag 17 december een besluit neemt, wordt het onderwerp besproken tijdens het raadsforum van 3 december 2020.

Kerstengelproject in Loenen

LOENEN – In de donkere dagen voor kerst zijn er heel wat mensen die behoefte hebben aan licht en troost en het kan daarbij een groot gemis zijn om de nabijheid an anderen te moeten missen. Dit jaar gaan de kinderen van See You Again, van de Protestantse Gemeente in Loenen, meedoen aan het Kerstengelproject, waarin het draait om het omzien naar elkaar.
In de vier weken voor kerst stoppen de kinderen op elke adventzondag een kaartje, gedicht of kleine attentie door de brievenbus bij iemand die om wat voor reden dan ook wat extra aandacht nodig heeft. Dit gebeurt anoniem, zodat de ontvanger niet weet wie de ‘kerstengel’ is. De eerste keer zit er een briefje bij de kaart, zodat de ontvanger weet wat het project inhoudt.
Niet alleen de kinderen van See You Again, ook andere inwoners van Loenen kunnen een kerstengel zijn. “Kent u iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Doe dan op elke adventszondag of in die week uw bijdrage bij deze persoon in de brievenbus (of zet het bij de deur)”, roept de PKN op. Een adres van een dorpsgenoot is op te vragen via kerstengel@pknloenenveluwe.nl. Hier is ook meer informatie verkrijgbaar, evenals voorbeeldbrieven.

Raadsforum over belasting

GEM. BRUMMEN – Op donderdag 3 december staat er weer een forumbijeenkomst op de agenda van de Brummense gemeenteraad. Er wordt onder andere gesproken over het rapport van bureau Berenschot over het sociaal domein, de begroting van PlusOV en de belastingvoorstellen voor komend jaar. Ook de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan voor woningbouw op de voormalige locatie van de Krullevaar, de grondexploitatie van het Graaf van Limburg Stirumplein en het actualiseren van een aantal financiële beleidsdocumenten staan op de agenda.
De vergadering begint om 20.00 uur en wordt digitaal gehouden. Het forum is een openbare vergadering, die live te volgen is via www.brummen.nl en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom. Het is mogelijk in te spreken tijdens deze bijeenkomst, zowel over onderwerpen op de agenda als onderwerpen die daar niet op staan. Aanmelden hiervoor kan bij de raadsgriffier via tel. 06-40814728 of griffie@brummen.nl.

Koning Willem-Alexander opent Veteranenbegraafplaats Loenen

LOENEN – Donderdagochtend 26 november opende Zijne Majesteit de Koning de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en bezocht hij samen met directeur Theo Vleugels het nieuwe herdenkings- en educatiecentrum. Hier luisterde de koning naar verhalen van nabestaanden van oorlogsslachtoffers en veteranen die uit eigen hand vertellen over hun ervaringen in oorlogsgebied. De koning opende de begraafplaats door plaats te nemen voor een wel heel bijzondere spiegel. Na de openingshandeling volgde een wandeling over de Veteranenbegraafplaats en sprak koning Willem-Alexander met mensen over de aanleg daarvan, de bouw van het herdenkings- en educatiecentrum, de vaste en wisselende exposities en het educatieprogramma. Nieuwe centrum is van woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.00 te bezoeken. Reserveren is in verband met de coronamaatregelen verplicht.

Foto: Rob Gieling Fotografie

Hulp voor gedupeerden toeslagenaffaire

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen biedt hulp de gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire in de kinderopvang. De gemeente denkt dat zo’n tien gezinnen zijn getroffen.

Landelijk is al gebleken dat het aantal ouders dat is getroffen door het onterecht stopzetten van de kinderopvangtoeslag hoger is dan eerder gedacht. Mogelijk 20.000 ouders in Nederland moeten gecompenseerd worden voor het onterecht intrekken van de toeslag. Ouders werden soms zelfs onterecht door de belastingdienst aangemerkt als fraudeur en kwamen in grote problemen.
Ondertussen zijn de herstelacties gestart en zijn er bijvoorbeeld digitale loketten geopend waar gedupeerden terecht kunnen met hun vragen. Op de website van de Belastingdienst is hierover meer informatie te vinden. Daarnaast kunnen gedupeerden die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen, naast de hulp en compensatieregeling die al worden geboden, terecht bij de gemeente Brummen. Zij kunnen contact opnemen met Ans Borninkhof, via a.borninkhof@brummen.nl of tel. 06-36283819. Vragen kunnen ook worden gesteld bij het steunpunt Geld en Administratie of Team voor Elkaar. De gemeente wil samen met de gedupeerde kijken hoe zij kan ondersteunen bij het oplossen van de ontstane problemen.

Loenen Zonnedorp in gesprek met Gedeputeerden

LOENEN – Vrijdag 13 november vond er een gesprek plaats tussen twee leden van Gedeputeerde Staten, Jan Markink en Peter Drenth, twee wethouders van de gemeente Apeldoorn, Jeroen Joon en Nathan Stukker, en bestuursleden van Dorpsraad Loenen Zonnedorp: André Zeyseink, Gerrit van der Sprenge, Marian Zoet, Willem de Zanger, Hein Reusken en Willem Dikker Hupkes. Ook dorpscoördinator Steven Gerritsen was present. Het gesprek vond plaats in het stadhuis in Apeldoorn en was op uitnodiging van Loenen Zonnedorp. Door de coronaregels lukte het helaas niet in Loenen bijeen te komen om de stand van zaken eens door te nemen. Het schaalmodel van de uitkijktoren stond in de zaal en de Loenense vlag waren bij de bijeenkomst prominent aanwezig.

De aandacht voor de problematiek in Loenen was groot bij de gemeentelijke en provinciale bestuurders, alsook de waardering voor alles dat de Loenenaren al realiseerden. De lovende woorden werden door de aanwezige bestuursleden blozend in ontvangst genomen.
De realisatie van de uitkijktoren heeft al vele tegenslagen gekend. De vergunning wordt opnieuw aangevraagd. Er zijn nog steeds mogelijkheden, maar de marges zijn klein vooral ten aanzien van allerlei nieuwe normen waaraan voldaan moet worden. Vooral van de grote betrokkenheid van de Loenenaren, zowel financieel als op gebied van vrijwilligers, waren de Gedeputeerden onder de indruk.

Het project Eerbeek Loenen 2030 kwam uitvoerig ter sprake. De verkeersveiligheid was daarbij een groot aandachtspunt. Jan Markink is van mening dat veel vrachtverkeer in de komende jaren de zuidelijke route vanuit Eerbeek zal gaan nemen en zet zicht daar ook voor in. Daardoor zal naar zijn mening het verkeer door Loenen aanzienlijk gaan afnemen.

Grote belangstelling hadden de gedeputeerden ook voor de Loenense ideeën over de Bruisbeek. De wens voor 24 uurszorg in Loenen kon op veel begrip rekenen.
Aan de orde kwam ook de grote ambities die Loenen heeft op energiegebied. Een pilot om het hele dorp energieneutraal te maken zou mooi zijn.
Verder is uitvoerig gesproken over de woningbouw in de toekomst, met name voor betaalbare woningen voor jongeren en ouderen is uitgebreid behandeld. Afsluitende conclusie was dat verder overleg nodig is. Op de diverse beleidsterreinen zullen vervolgafspraken op korte termijn gepland worden.

ZEG! blijft vechten voor woningen voor jongeren in Brummen

GEM. BRUMMEN – Samen staan ze sterk en samen hebben ze een missie. Elena Sluimer, Kathy Wieggers, Steffi Bosgoed en Karin Beuwer hebben de handen ineengeslagen en strijden voor betere kansen voor jongeren die een woning zoeken in de gemeente Brummen. “Met de huidige regels duurt het jaren voor je als jongere in aanmerking komt voor een huis. Dat moet anders.”

Er is te weinig betaalbare woonruimte voor jongeren in de gemeente Brummen. Ook wie zich op zijn achttiende direct inschrijft bij de woningstichting, maakt bijna geen kans op een huurhuis. “Woningen gaan altijd naar oudere mensen, simpelweg omdat zij langer ingeschreven staan”, zegt Karin Beuwer, moeder van drie twintigers. “Daar zitten veel mensen van buitenaf bij. Niet dat zij niet welkom zijn, maar onze eigen jongeren hebben het nakijken.”
Karins oudste zoon en dochter hebben elk ruim zes jaar gezocht voordat zij een woning vonden. Dochter Elena Sluimer (23) woont net weer thuis, nadat haar relatie eindigde. “Ik verwacht niet dat de situatie de komende tijd verandert. Ik richt me dus op mijn studie, werk en stage en leef vooral heel zuinig zodat ik hopelijk een huis kan kopen als ik afgestudeerd ben.”
Ook Kathy Wieggers (25) heeft jaren gezocht. Zonder resultaat. “Ik was inmiddels afgestudeerd en werkte al. Ik wilde een huurhuis, maar heb maar iets gekocht. Anders had ik nu nog bij mijn ouders gewoond.” Steffi Bosgoed (28) heeft een vergelijkbaar verhaal. Zij kon in Brummen niets vinden en week noodgedwongen uit naar Zutphen, waar ze een appartement kon kopen. Ook voor haar geen woning in eigen dorp.

En zo vergaat het velen. “Veel dertigers zijn naar Arnhem vertrokken. Niet omdat zij daar willen wonen, maar puur omdat er daar woningen beschikbaar zijn”, vertelt Elena. Dat is jammer, voegt Kathy toe. “De mensen die wel het geluk hebben iets in eigen dorp te vinden, zien al hun vrienden vertrekken. En doordat zoveel jongeren verhuizen, vergrijst Brummen nog meer.”
De vier vonden elkaar in een gezamenlijke missie: zorgen dat meer jongeren een woning kunnen krijgen in Brummen. Elena en Karin hielden vorig jaar onder de vlag van Democratisch Brummen een enquête en vroegen aandacht voor de situatie, maar besloten samen met Kathy en Steffi verder te gaan onder de naam ZEG! “Als onafhankelijke partij zijn we voor meer mensen een gesprekspartner. We doen niet mee aan politieke spelletjes, maar zetten ons in voor één concreet doel”, legt Karin uit.
Dat gezegd hebbende, voelen ze zich wel een stel roependen in de woestijn. “”Er moet überhaupt meer aandacht voor jongeren komen in de gemeente Brummen. De gemeenteraad bestaat vooral uit oudere mensen die geen kinderen hebben die in Brummen woonruimte zoeken. Ze voelen de noodzaak niet”, aldus Karin. “Vorig jaar is een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen onderzoek te doen naar de situatie, maar daar hebben we nooit meer iets van terug gehoord.”

Het heeft lang geduurd voor het viertal überhaupt voet aan de grond kreeg bij de gemeente Brummen. Zowel Kathy als Elena heeft het woningprobleem meerdere malen aangekaart, maar beiden kregen geen gehoor. “De gemeente neemt niet het voortouw, maar wacht tot anderen iets doen. Faciliteren is het stopwoordje waarmee iedereen wordt weggestuurd.”
Sinds ZEG! contact heeft met wethouder Ingrid Timmer lijkt het tij te keren. “De wethouder is enthousiast over onze inzet en zei letterlijk: als jullie niet zo hard waren blijven roepen, hadden wij dit als gemeente niet zo opgepakt”, vertelt Karin trots. “Ze zei dat Brummen lang op slot heeft gezeten en dat de gemeente nu aan de sleutel draait.”
De gemeente Brummen maakte onlangs bekend het nieuwbouwplan op de Elzenbos, dat jarenlang heeft stilgelegen, opnieuw op te starten. De komende jaren moeten er 100 tot 125 woningen komen in het eerste plandeel, waarvan een flink aantal voor starters. “Daar zijn we heel blij mee. Maar we blijven wel in de gaten houden of het daadwerkelijk betaalbare woningen worden. En dat die niet allemaal worden vergeven aan mensen uit andere plaatsen.”

Ook bij woningstichting Veluwonen heeft ZEG! inmiddels voet aan de grond gekregen en ook hier zijn veranderingen op komst. Veluwonen gaat de regels voor het toewijzen van woningen aanpassen. In andere gemeenten zijn er regelingen waardoor jongeren meer kans maken op een huurhuis, in Brummen is dat nog niet het geval. “Daar komt gelukkig verandering in. Veluwonen heeft het probleem onderkend en gaat actie ondernemen”, meldt ZEG! trots.
Veluwonen laat weten, op basis van gesprekken met ZEG! en andere partijen, inderdaad bezig te zijn met maatregelen om jongeren te ondersteunen, maar wil hier nog niet te veel over uitweiden. “We wachten eerst het advies van onze huurdersorganisatie Samen Eén af. Maar we verwachten in januari met concreet nieuws te komen”, aldus een woordvoerder.

Dit zijn mooie stappen, maar dat betekent niet dat ZEG! op haar lauweren gaat rusten. Hoewel voor Elena, Kathy en Steffi de druk van de ketel is, blijven ze vechten. Kathy: “We blijven dit doen voor mensen die nog in deze situatie zitten. Ik wil ook graag dat mijn vrienden hier blijven wonen en Brummen een leuk dorp blijft. Het is funest voor de leefbaarheid als alle jongeren vertrekken. We blijven ons overal tegenaan bemoeien. We hebben de laatste tijd zo hard geroepen dat ze ons gelukkig serieus zijn gaan nemen.”

Foto: Steffi, Kathy en Elena zetten zich, samen met Karin (niet op de foto), in voor betere woningkansen voor jongeren in Brummen