Home / Bronkhorst

Bronkhorst

Inschrijving woningbouw jongeren van start

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst start met een pilot Jongerenhuisvesting. De inschrijving hiervoor is inmiddels van start gegaan.

 

Bronckhorster jongeren tussen de achttien en dertig jaar, die op zoek zijn naar een betaalbare koopwoning, kunnen zich melden bij de gemeente Bronckhorst. Vanaf 28 februari ging de inschrijving voor de pilot Jongerenhuisvesting van start. Op vijf locaties maakt de gemeente speciaal voor jongeren ruimte om te kunnen bouwen. Wethouder Spekschoor van wonen: "Wij zijn er klaar voor, de inschrijving kan starten. Deze aanpak is het resultaat van meerdere gesprekken die wij met jongeren hebben gehad. Actie was nodig, de jongeren konden geen betaalbare starterswoningen vinden. We hebben alles op alles gezet om bouwmogelijkheden te creëren voor deze belangrijke doelgroep. Het is een prachtige kans voor hen om een eerste stap te zetten op de woningmarkt en het ouderlijk huis te verlaten."

 

De gemeente Bronckhorst biedt jongeren de kans hun eigen woning te realiseren via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit is een manier waarbij een groep mensen in een gezamenlijk bouwproject aan de slag gaat. De jongeren nemen dus samen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de locatie. Ze geven samen opdracht, waardoor de kosten lager zijn, maar realiseren elk afzonderlijk een woning die helemaal aan de individuele smaak voldoet.

 

Er zijn diverse locaties bestemd voor bouw voor jongeren in Steenderen, Hengelo, Vorden en Zelhem. De inschrijving sluit op woensdag 14 maart om 17.00 uur. Jongeren met serieuze plannen kunnen zich digitaal aanmelden via www.bronckhorst.nl/wonen. Hier staan ook het lotingsreglement en de verdere voorwaarden.

Beleid op voor uitbreiding bedrijven buitengebied

BRONCKHORST – Gemeenten krijgen sinds 2017 van de provincie meer beleidsvrijheid voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Als een uitbreidingsplan van een bedrijf voldoet aan de eisen van de provincie, dan kan de gemeente de voorwaarden zelf lokaal invullen. De gemeente Bronckhorst heeft hiervoor nieuw beleid opgesteld.

 

Onder de huidige provinciale wetgeving geldt bijvoorbeeld dat, ongeacht de ligging in het buitengebied, uitbreiding die leidt tot bedrijfsbebouwing groter dan 1.000 vierkante meter, alleen onder voorwaarden is toegestaan als verplaatsing naar een bedrijventerrein niet mogelijk is. Eén van de voorwaarden voor medewerking is een goede landschappelijke inrichting.

Met het nieuwe beleid kan de gemeente verzoeken om bedrijfsuitbreiding uniform beoordelen op haalbaarheid. Wethouder Spekschoor van ruimtelijke ordening: "Bedrijfsuitbreiding kan soms leiden tot aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. We stemmen er daarom alleen mee in als de initiatiefnemer dit verlies in kwaliteit op een andere manier compenseert, bijvoorbeeld door sloop van een agrarische gebouw op een andere locatie. Dit nieuwe beleid geeft handvatten voor die compensatie."

Uit gesprekken met eigenaars van niet-agrarische bedrijven blijkt dat er behoefte is aan meer bedrijfsbebouwing en buitenopslag. Loonwerkers willen daarnaast graag hun dienstenpakket verbreden. Zij richten zich tegenwoordig, naast de agrarische sector, ook op bosbouw, slootonderhoud, machinebouw, bestrating en sloopwerk. Daardoor, maar ook door grotere machines en voertuigen, hebben zij behoefte aan meer ruimte voor stalling van voertuigen en buitenopslag. Het beleid geldt niet voor alle niet-agrarische bedrijven in het buitengebied, het is bedoeld voor zogenaamde ‘gebiedsgebonden’ of ‘gebiedspassende’ bedrijven met de bestemming Bedrijf.

Bronckhorst in 2030 energieneutraal

BRONCKHORST – Bronckhorst heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken, zijn diverse maatregelen genomen. Inmiddels zijn alle gemeentelijke panden bijvoorbeeld voorzien van zonnepanelen en de gemeente biedt inwoners onder meer de duurzaamheidslening aan om hun huizen energiezuiniger te maken.

 

Maar er is meer nodig.  Zo het college van B en W onlangs de Wabo-beleidsregels aan te vullen om het plaatsen van zonnepanelen buiten het bouwperceel tot maximaal 50m2 in het landelijk gebied mogelijk te maken.

In het bestemmingsplan is al geregeld dat buiten de bebouwde kom binnen het bouwperceel zonnepanelen (project Zon op het erf), miniwindturbines op daken en kleine windturbines gerealiseerd kunnen worden. Wethouder Arno Spekschoor van ruimtelijke ordening: “We krijgen echter steeds vaker verzoeken om in het landelijk gebied grondgebonden (veldopstelling) zonnepanelen buiten het bouwperceel te mogen plaatsen. Dit is nu nog in strijd met het bestemmingsplan, maar willen we door beleidsregels aan te passen mogelijk maken, tot een max. oppervlakte van 50m2 en een hoogte van max. 2m. Hierdoor kan het straks met een omgevingsvergunning eenvoudiger geregeld worden, dan nu.”

Dit voorstel gaat in januari/februari in de inspraak zodat inwoners erop kunnen reageren.

Regionaal wordt gewerkt aan een voorstel om in de Achterhoek grotere duurzame energieprojecten mogelijk te maken door heldere ruimtelijke randvoorwaarden af te spreken voor deze nieuwe functie in het Achterhoekse landschap.
 

Bronckhorst stort € 27.075,- in Streekfonds Achterhoek

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst wil graag de kwaliteit van het landschap binnen haar grenzen versterken. B en W besloten hiervoor een prestatieovereenkomst met het Streekfonds Achterhoek te sluiten en € 27.075,- in dat fonds te storten.

Dit bedrag is het compensatiebedrag dat Rijkswaterstaat aan de gemeente verstrekte voor de gevelde bomen langs de IJssel, in het kader van het programma Stroomlijn.

De stichting Streekfonds Achterhoek verwerft en beheert gelden waarmee duurzame projecten en activiteiten ondersteund worden in de Achterhoek. Eén van haar thema’s is de versterking van natuur en landschap door de aanleg van landschapselementen. Het geld wordt via het Streekfonds ingezet voor het landschap langs de IJssel.
 

Bronckhorst scoort goed op digitale volwassenheid

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst scoort een mooie vijfde plaats in een onderzoek naar de digitale dienstverlening van overheden. Uit de resultaten blijkt dat de gemeente voor 90 procent digitaal volwassen is.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) willen de staat van de digitale dienstverlening van gemeenten in beeld brengen. Daarom onderzochten zij voor het vierde jaar op rij de digitale volwassenheid van de gemeentelijke websites in Nederland.
Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of bij een aanvraag de gegevens van de aanvrager voor-ingevuld worden (met gebruik van DigiD of e-Herkenning) en of het voor een inwoner mogelijk is een formulier digitaal in te sturen. Wethouder Antoon Peppelman: “Er werd ook gekeken of wij als gemeente een eenvoudige melding of vraag via een contactformulier laagdrempelig maken, juist door géén DigiD te vragen. Omdat de inwoner bij ons centraal staat, letten wij hier goed op. Wij zijn dan ook blij met deze mooie score.”

Het onderzoek toetst gemeenten op 56 producten, 33 voor inwoners en 23 voor ondernemers. Een product is de mogelijkheid die een gemeente biedt om een aanvraag of melding te doen, bijvoorbeeld een aanvraag bijstandsuitkering of melding gevonden voorwerp. Is dit product digitaal aan te vragen en zo ja, in hoeverre is dan sprake van een geavanceerde digitale toepassing? Daar waar het gaat om het aantal producten dat de gemeente digitaal aanbiedt scoort Bronckhorst 92 procent, tegenover het landelijk gemiddelde van 83 procent. Kijkt men naar de digitale volwassenheid van de producten, dan neemt Bronckhorst landelijk de vijfde plaats in met een 90 procentscore Het landelijk gemiddelde voor digitale volwassenheid ligt op 75 procent.

Digitale dienstverlening neemt een grote vlucht. In het overheidsprogramma Digitaal 2017 werken de ministeries van BZK en EZ nauw samen met overheidsorganisaties om zoveel mogelijk diensten aan burgers en ondernemers via een digitaal kanaal aan te bieden. Om de staat van de digitale dienstverlening in beeld te brengen, is voor het vierde jaar op rij de digitale volwassenheid onderzocht van de meest gebruikte producten voor inwoners en ondernemers van de 388 gemeenten in Nederland.
 

Lening om duurzame maatregelen aan accommodatie te realiseren

BRONCKHORST – De gemeenteraad van Bronckhorst beslist in september over nieuwe stimuleringsregeling. B en W besloten de gemeenteraad voor te stellen een nieuwe stimuleringsregeling in te voeren, waarmee non-profit organisaties een gunstige lening kunnen afsluiten voor het energiezuiniger maken van hun accommodaties.

Met de regeling kunnen zij tegen een lage rente bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen aanschaffen of isolerende maatregelen uitvoeren. Ook kunnen ze overgaan op energiezuinige verlichting op hun sportvelden etc. De regeling past bij het doel van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn in Bronckhorst. Oftewel dat we dan in de gemeente alle energie die we verbruiken, zelf opwekken. Verenigingen en stichtingen leveren hier zo een bijdrage aan.

Bij verenigingen en stichtingen in Bronckhorst is de behoefte onderzocht. Een aantal verenigingen is op dit moment bezig met plannen om hun accommodatie duurzaam te maken. Zij willen graag gebruik maken van de lening. Wethouder Jan Engels van duurzaamheid: “Deze organisaties hebben meestal niet veel financiële armslag. De lening kan dan een mooie steun in de rug zijn om de maatregelen daadwerkelijk te nemen. Duurzame en betaalbare voorzieningen in dorpen dragen wij een warm hart toe. Voor veel inwoners zijn ze belangrijk voor de leefbaarheid.”

Sportstichtingen/-verenigingen kunnen de lening combineren met de landelijke subsidieregeling voor het duurzamer maken van sportaccommodaties. Zo wordt het nog aantrekkelijker om een gebouw energiezuiniger te maken. Daarnaast biedt de Stichting Waarborgfonds Sport de mogelijkheid dat zij 100% garant staan voor leningen van sportstichtingen/-verenigingen.

Voor de nieuwe regeling van de gemeente geldt een maximaal leenbedrag van € 50.000,- per organisatie. B en W stellen de raad voor een budget van in totaal € 450.000,- beschikbaar te stellen voor dit plan. De bedoeling is dat het VerduurSaam Energieloket de regeling voor ons uitvoert. De gemeenteraad beslist in september over het plan en het gevraagde budget.
Voor inwoners heeft de gemeente al langere tijd een soortgelijke lening. Met de Duurzaamheidslening kunnen eigenaren van woningen een gunstige lening krijgen voor energiebesparende maatregelen aan hun huis.
 

Planning uitrol glasvezel Achterhoek onder druk

DOESBURG / BRONCKHORST – Glasvezelbedrijf CIF informeerde alle Achterhoekse gemeenten onlangs dat de aanleg van glasvezel in de Achterhoek niet onder het afgesproken aanbod gerealiseerd gaat worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de aanleg van de glasvezel in alle Achterhoekse gemeenten Zutphen, Lochem en het buitengebied van Doesburg van start gaat.

CIF, de marktpartij die de glasvezel aanlegt, kan nog geen planning afgeven. De reden is dat CIF bij de aanleg wordt geconfronteerd met hogere kosten dan vooraf verwacht. Het bedrijf heeft in een gesprek met de Achterhoekse gemeenten uitgelegd wat hiervan de oorzaken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de lange afstanden tussen woningen en de natuurlijke barrières als waterwegen, bodemsoorten en bomen.

De wethouders die bij het overleg met CIF aanwezig waren, hebben duidelijk hun teleurstelling uitgesproken over deze tegenvaller. Wethouder Paul Seesing van de gemeente Bronckhorst: “De nood is hoog, inwoners zitten letterlijk te springen om een snelle internetverbinding. Ook de dorpsbelangenorganisaties en ambassadeurs staan in de startblokken om de inwoners van het buitengebied enthousiast te maken voor de aanleg van de glasvezel. We hebben er bij CIF op aangedrongen om zo snel mogelijk met een bindend voorstel te komen. Alle partijen zijn vastberaden om het buitengebied van de Achterhoek van glasvezel te voorzien. Ook in dit overleg is nogmaals het commitment naar elkaar uitgesproken om de glasvezel te realiseren.”

Wie informatie wil of vragen heeft over de aanleg van glasvezel kan terecht op de website www.glasvezelbuitenaf.nl. Het kan ook telefonisch via (088) 758 58 00 of stuur een mail naar info@glasvezelbuitenaf.nl.
 

Nieuwe gemeentegids Bronckhorst alleen af te halen

BRONCKHORST – De spiksplinternieuwe gemeentegids Bronckhorst 2016/2018 is uit. Een kleurrijke en handige wegwijzer voor alle inwoners van de gemeente. Deze keer wordt de gids niet huis aan huis verspreid, maar kunnen inwoners deze afhalen op verschillende punten in Bronckhorst.

Tijdens de openingstijden van deze locaties kunnen zij hier terecht en de gids gratis afhalen. Ook is de gids via www.bronckhorst.nl altijd online (als speciaal e-book) te raadplegen.
De gids is onder meer af te halen in: Dorpshuis Drempt, de Hessenhal in Hoog-Keppel en Dorpshuis De Ruimte in Hummelo.
 

Expositie Kapel Bronkhorst

BRONKHORST – Schilderijen van Yvonne van Beusekom, sjaals en wandweefsels van Jefke van Iterson en foto’s en beelden van Jim van Iterson zijn te zien tijdens een expositie in de Kapel in Bronkhorst, van 24 tot 30 september. De exposanten zijn afkomstig uit de gemeente Brummen.
Yvonne van Beusekom schildert sinds 2005, volgde schildercursussen en cursussen gemengde technieken in Zutphen en omgeving. Zij kiest haar onderwerp naar aanleiding van een foto of een krantenknipsel, en geeft een eigen interpretatie daar aan. Jefke van Iterson weeft sinds 1981, volgde veel cursussen in de Randstad en in deze omgeving, vooral bij Marijke Dekkers.
Weven betekent vooral spelen met draden, met kleur en met structuren. Die bepalen karakter en sfeer in haar werk. Zo maakt zij iets waar ook anderen van kunnen genieten. Jim van Iterson kocht van zijn eerste verdiensten een camera en is sindsdien blijven fotograferen. Zijn favoriete onderwerpen zijn natuur-, architectuur- en straatfotografie.
De kunstenaars zijn zoveel mogelijk aanwezig. De Kapel in Bronkhorst is elke dag open van 11.00 tot 17.30 uur.
 

Bronckhorst verbetert kwaliteit van de zandwegen

BRONCKHORST – B en W van Bronckhorst hebben besloten om bij het onderhoud van de zandwegen grofzand toe te passen en losliggende fietspaden naast de aan te pakken zandwegen te integreren bij de zandweg. De gemeente heeft nog vele kilometers onverharde wegen.

Door grofzand te gebruiken rekent de gemeente af met een aantal klachten, zoals stofoverlast, slechte waterafvoer en kuilen. Een bijkomend voordeel is dat door gebruik van grofzand minder onderhoud aan de zandwegen nodig is. De huidige fietspaden naast de zandpaden zijn (te) smal. Nu de zandwegen egaler worden, zijn deze ook begaanbaar voor fietsers. De recreatieve routes blijven hierdoor volgens het college in stand.

Grofzand is een natuurlijke zandsoort met goede waterdoorlatende eigenschappen en een vrij grove structuur. Door deze structuur geeft grofzand een ander beeld en beleving. De gemeente weegt zorgvuldig af welke zandwegen in aanmerking komen voor de grofzand-laag en bepaalt eerst de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden van de wegen. Deze waarden verschillen per (deeltraject van de) zandweg en daarom past de gemeente maatwerk toe. Wegen met grote landschappelijke, cultuurhistorische of recreatieve waarde behouden hun oorspronkelijke zandlaag. Het rapport Kroel’n in ’t Zand is het uitgangspunt voor de selectie van de wegen. Dit jaar egaliseert de gemeente 12,5 km zandwegen.

Het risico bestaat dat door het verbeterde wegdek, het sluipverkeer toeneemt op deze wegen. De gemeente zoekt nog naar mogelijkheden om sluipverkeer te ontmoedigen. Gebruikers van zandwegen moeten er rekening mee houden dat alle soorten verkeer op de weg voorkomen: van ruiters en wandelaars tot landbouwvoertuigen en vrachtverkeer.
Het aanbrengen van grofzand moet in het voorjaar gebeuren. Het zand mag niet te nat of te droog zijn. Afhankelijk van het weer starten de onderhoudswerkzaamheden medio maart/april.