Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor aanleveren foto’s

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft u Regiobode en RegiobodeOnline.nl voor altijd toestemming om de door u ingestuurde foto of een gedeelte daarvan openbaar te maken en te verveelvoudigen. Deze toestemming omvat onder meer, maar niet alleen, het recht om de foto of een gedeelte daarvan op te slaan in een databank en/of te publiceren op de website regiobodeonline.nl of een andere site van Regiobode Beheer BV. Het aanvaarden hiervan verplicht Regiobode en RegiobodeOnline.nl tot niets. Hoewel RegiobodeOnline.nl op haar site uw naam – mits bekend – zal vermelden wanneer daar de foto wordt afgebeeld, staat RegiobodeOnline.nl er niet voor in dat derden de foto van deze site halen en gebruiken, dat ook zullen doen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, garandeert u dat u de foto zelf hebt gemaakt, dat de foto een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (de foto is niet gemanipuleerd, bewerkt of getruckt), dat u door of bij het maken van de foto geen strafbaar feit hebt gepleegd of inbreuk hebt gepleegd op rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrecht), dat u dat evenmin doet door de foto aan Regiobode RegiobodeOnline.nl af te staan en dat het Regiobode en RegiobodeOnline.nl vrij staat de foto te publiceren, ook in de gedrukte media van Regiobode Beheer BV, zonder daarbij rechten van derden te schenden (bijvoorbeeld auteursrecht of portretrecht). U vrijwaart RegiobodeOnline.nl voor alle aanspraken van derden in verband met de publicatie en levering van de foto.

Voorwaarden voor aanleveren kopij

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft u RegiobodeOnline.nl voor altijd toestemming om de door u ingestuurde tekst/kopij of een gedeelte daarvan openbaar te maken en te verveelvoudigen. Deze toestemming omvat onder meer, maar niet alleen, het recht om de tekst of een gedeelte daarvan op te slaan in een databank en/of te publiceren op de website regiobodeonline.nl of een andere site van Regiobode Beheer BV. Het aanvaarden hiervan verplicht Regiobode en RegiobodeOnline.nl tot niets. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, garandeert u dat u de kopij zelf heeft vervaardigd, dat de tekst als zodanig uw intellectuele eigendom is volgens de auteurswet, dat door het vervaardigen van deze tekst geen inbreuk is gemaakt op het copyright van derden.

Door deze tekst/de kopij aan te bieden aan RegiobodeOnline.nl, geeft u die de vrijheid de tekst, de kopij, het artikel of een deel daar uit, te publiceren, ook in de gedrukte media van Regiobode Beheer BV, zonder daarbij rechten van derden te schenden (bijvoorbeeld auteursrecht of portretrecht). U vrijwaart Regiobode en RegiobodeOnline.nl voor alle aanspraken van derden in verband met de publicatie en levering van de tekst.