Provinciale Staten vergaderen over landschapsbeleid en recreatiezonering

0218809_Vergaderen1.jpg
.

REGIO – Op woensdag 19 januari zijn er van 9.30 uur tot 18.00 uur oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder meer het landschapsbeleid, een agendaverzoek over de recreatiezonering op de Veluwe, het Actieplan Wonen en het Woonfonds Gelderland. Alle bijeenkomsten zijn digitaal.

De provinciale omgevingsvisie Gaaf Gelderland benoemt als één van de unieke kwaliteiten en waarden die de provincie koestert onder andere de ‘variatie aan Gelderse streken met unieke landschappelijke kwaliteiten: het coulissenlandschap in de Achterhoek.…’. De landschapselementen verliezen hun oorspronkelijke functie of moeten wijken in verband met stedelijke uitbreidingen. Daar komen nieuwe opgaven bij, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. De Staten spreken over de vraag hoe de provincie ambities ten aanzien van de genoemde opgaven kan realiseren met behoud van landschappelijke kwaliteiten en of het huidige landschapsbeleid daar nog bij aansluit.

Actieplan Wonen, voortgang en vervolg

Met het Actieplan Wonen wil de provincie bijdragen aan de bouwopgave en het tekort aan (betaalbare) woningen terugdringen. Aan de Staten liggen de vraag voor of zijn instemmen met die gewijzigde acties. Ook wordt het vervolg van een aangenomen motie besproken en de Gelderse starterslening geëvalueerd.

Vervolgvoorstel Gelders Woonfonds

Naar aanleiding van de bespreking van de Statenbrief Woonfonds Gelderland in oktober komt het college met een vervolg-Statenbrief. Het oorspronkelijke voorstel dat stond geagendeerd is op verzoek van GS door een meerderheid van PS van de agenda gehaald.
Het college vraagt nu in te stemmen met twee pilots om woningbouwprojecten die vastlopen op betaalbaarheid vlot te trekken. Met dit voorstel krijgt de provincie een andere rol: zij koopt niet zelf direct grond in erfpacht aan, maar laat dit doen door een stichting. De provincie en de betrokken gemeente stellen zich slechts garant en zijn dus geen investeerder.

Gelders Warmte Infrabedrijf

De Staten bespreken in deze bijeenkomst de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar het Gelders Warmte Infrabedrijf. Ook de rol van de provincie bij warmtenetten en de vervolgstappen word besproken. Uit het onderzoek blijkt dat het Warmte Infrabedrijf haalbaar en wenselijk is.

Agendaverzoek recreatiezonering Veluwe

Naar aanleiding van de discussie over recreatiezonering in het voorjaar is een tussenpauze ingelast. Deze tijd is gebruikt om op een zorgvuldige manier in gesprek te kunnen gaan met alle belanghebbenden.
Op dinsdag 13 oktober 2021 hebben GS een conceptbesluit genomen en is het zoneringsplan en bijbehorende kaarten gepubliceerd. Ook werden bijeenkomsten georganiseerd om reacties op te halen die gebundeld zijn. GS hebben aangegeven eind januari een ontwerpbesluit te nemen dat ter inzage wordt gelegd. Hoewel dit besluit dus een GS-aangelegenheid is, willen de Staten vóór GS het besluit neemt met elkaar in gesprek te gaan over of voldaan is aan het gevraagde zorgvuldige gesprek met belanghebbenden.

Een compleet overzicht van alle onderwerpen op 19 januari is te vinden op gelderland.nl/sis.