Home / Alle-Regiobode / Het heeft Zijne Majesteit Behaagd – lintjesregen 2020

Het heeft Zijne Majesteit Behaagd – lintjesregen 2020

Net als alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt, ziet ook de jaarlijkse lintjesregen er anders uit dan anders. Normaal gesproken worden mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving overvallen door de burgemeester van hun gemeente, die hen dan in het zonnetje zet en een lintje opspeldt.
Dit jaar is besloten dat de burgemeesters telefonisch contact opnemen met te decoreren inwoners om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.
De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen, het opspelden van het lintje, kon vrijdag 24 april dus niet plaatsvinden. Daarom wordt er landelijk gezocht naar één moment waarop dag alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is ook afhankelijk van het verloop van het coronavirus

Gemeente Apeldoorn

De heer H.J. Bos
De heer Bos (80) uit Beekbergen spant zich al heel veel jaren in voor het dorp Beekbergen en voor het kerkelijke en verenigingsleven daar. Onder meer als voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen. Hij is ook al dertig jaar voorzitter van Ponyclub De Bosruiters. Ook de Nederlandse Hervormde Kerk in Beekbergen heeft veel aan hem te danken. De heer Bos is er ouderling en lid en adviseur van de Kerkenraad. Verder heeft hij vele jaren de rol van Sinterklaas gespeeld in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.

De heer M.G. Buitenhuis
De heer Buitenhuis (70) uit Klarenbeek is gedurende een lange periode leider, grensrechter en consul geweest bij sportvereniging Pacelli en na de fusie bij Sportclub Klarenbeek. Hij is al gedurende ruim vijftien jaar als koster actief bij kerkelijke vieringen binnen de gemeenschap in Klarenbeek. Verder is de heer Buitenhuis vanaf de ingebruikname 2006 beheerder van de begraafplaats Het Heidepark in Klarenbeek. Hij is ook beheerder van Stichting Het Boshuis.

De heer W.J. Dikker Hupkes
De heer Dikker Hupkes (66) uit Loenen heeft zich in de afgelopen decennia op veel manieren ingezet voor de gemeenschap van Loenen en omgeving. Hij is altijd zeer betrokken bij het bedrijfsleven, onder meer als bestuurslid van Industriekern Eerbeek-Loenen. Verder is het mede aan hem te danken dat Loenen een voortrekkersrol heeft op het gebied van verduurzaming. De heer Dikker Hupkes is zeer betrokken bij mensen met een beperking. Hij is onder meer voorzitter van de Stichting Vrienden van Groot Schuylenburg die zorgt voor extra’s die het leven van de cliënten wat leuker en zinvoller maken.

De heer M.M. Slief
De heer Slief (47) uit Loenen zet zich al jaren in voor de Loenense jeugd. Hij zat in het bestuur van jongerenvereniging Spritshz. Momenteel in het bestuur van dorpscentrum De Brink en is hierbij contactpersoon voor Spritshz. De relatie tussen beide besturen is lange tijd niet goed geweest. Dankzij de heer Slief staan de twee verenigingen weer naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. De heer Slief organiseert diverse evenementen voor het hele dorp. Hij is een persoon die klaar staat voor anderen en vaak een stapje extra doet.

Mevrouw W.E. Solleveld-van Bruggen
Mevrouw Solleveld-van Bruggen (54) uit Hoenderloo zet zich al jarenlang in voor het dorp Hoenderloo als actieve vrijwilliger bij diverse verenigingen en instellingen. Ze is onder andere voorzitter van korengroep Eensgezind en het Dorpshuus. Ze is ook vrijwilliger bij Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Mede door haar inzet, passie en doorzettingsvermogen is Hoenderloo een actief en levendig dorp.

De heer A.M.G. Tijhof
De heer Tijhof (75) uit Beekbergen is zeer betrokken bij het reilen en zeilen in Beekbergen en de dorpen eromheen. Hij is bijna veertig jaar penningmeester geweest van stichting Eredag, die oudere inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden elk jaar een dagje uit aanbiedt. Hij is ook vrijwilliger bij de Stamtafel en de biljartochtend in dorpshuis De Hoge Weye in Beekbergen en chauffeur van de buurtbus. Verder is hij penningmeester van het Oosterhuuzens Dialectkoor, dat het behoud van de streektaal op de Oost-Veluwe promoot.

Gemeente Brummen

Ria Jager
Ria Jager -Zeijseink uit Brummen was van 1983 tot 1993 vrijwilliger bij de Oecumenische School. Ze ondersteunde leerkrachten, bijvoorbeeld bij het voorlezen, het schoolkamp en de Sinterklaas- en kerstviering. Daarnaast maakte zij deel uit van de redactie van de schoolkrant .
Vanaf 1983 is zij al vrijwilliger voor de Kerken- en Wintermark in Brummen. Ze zet zich in voor de financiering en de verbouwing en verzorgt het onderhoud van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Vanaf 1993 is mevrouw Jager bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Floralia. Ze organiseert de bloemenstentoonstelling en verzorgt workshops.
Sinds 2000 is Ria Jager penningmeester van de Evenementen Commissie Brummen. Zo is ze betrokken bij het uitvoeren en opzetten van de Pinkstermarkt, het eieren zoeken in park ’t Goor, de Avondvierdaagse en de fietstocht.
Sinds 2005 is ze vrijwilliger bij Tolzicht. Ze maakt onder andere bloemstukken voor de aankleding van het gebouw en verzorgt activiteiten, zoals de bingo en inloopmiddag.
Sinds 2013 ondersteunt mevrouw Jager een Poos gezin. Ze verzorgde tijdelijke opvang en zette zich in voor het vinden van woonruimte, zocht een school voor de kinderen en ondersteunt de gezondheidsproblematiek van de moeder. Ook vangt ze de kinderen op in vakanties.

Ans Elshof
Ans Elshof – Schoot Uiterkamp uit Brummen is sinds 1996 vrijwilliger en bestuurslid van de Brummense Vrijwillige Brandweer. Ze fungeert als lid van de evenementencommissie, coördineert maandelijks een avond voor oud-leden en bezoekt de zieke leden.
Sinds 2006 is zij bestuurslid van de Stichting Sint Andreas Brummen. Mevrouw Elshof is coördinator voor het ophalen van goederen voor de jaarlijkse rommelmarkt en koopt de prijzen in voor het rad van avontuur en de verloting. Daarnaast sorteert zij de goederen en verpakt zij deze. Ook organiseert ze de jaarlijkse barbecue.
Vanaf 2010 is mevrouw Elshof vrijwilliger bij De Zonnebloem, Brummen Leuvenheim, waar ze als verzorgende helpt bij verschillende activiteiten en zorgvakanties. Vanaf 2014 is ze bovendien mantelzorger en ondersteunen voor haar schoonmoeder. Ze verzorgt de administratie, doet de wekelijkse boodschappen en houdt haar dagelijks gezelschap.

Mia van der Westen
Mia van der Westen-van den Ende uit Brummen. Was van 1975 tot 1982 secretaris van Ponyclub de IJsselruiters in Brummen. Ze organiseerde mede de spring- en dressuurwedstrijden voor de pony’s en de Gelderse Kampioenschappen.
Van 1984 tot 1999 was Van der Westen vrijwilliger bij het Vormings Centrum Eerbeek, waar zij destijds werkte als administratief medewerker. In haar vrije tijd organiseerde zij mede de vormende activiteiten voor volwassenen, zoals taal-, computer-, schilder-, EHBO- en reanimatie-, kook- en tuincursussen.
Tussen 1985 en 2012 was ze vrijwilliger bij de Culturele Stichting Brummen, waar ze meewerkte aan de organisatie van drie jaarlijkse evenementen, zoals een literaire avond, een dictee en jeugdmiddag. Ook was ze medeverantwoordelijk voor de administratie en de coördinatie van de projecten.
In 2005 richtte mevrouw Van der Westen de lees- en boekenclub op in Brummen, waarvan ze nog steeds de bijeenkomsten begeleidt.
In 2011 en 2012 was ze initiator en organisator van het muzikale project Carmina Burana. De twee concerten werden uitgevoerd door een projectkoor, kinderkoor en een orkest, honderd deelnemers in totaal.
Tussen 2013 en 2017 was mevrouw Van der Westen organisator van diverse culturele evenementen in de Andreaskerk te Brummen, zoals een balletvoorstelling, concerten en een modeshow. Ze zette zich daarmee in voor het behoud van de kerk als lokaal cultuurhuis, tot deze uiteindelijk werd verkocht.
Van 2014 tot 2019 was ze organisator van het Project Jeugd en Cultuur te Brummen. Betrokkene organiseerde de toneelvoorstellingen voor en door kinderen ter inspiratie en verbinding op het gebied van cultuur en muziek.
In 2019 en 2020 was mevrouw van der Westen initiator en organisator van het Projectkoor The Armed Man t.g.v. 75 jaar vrijheid. Ze fungeert als coördinator, onderhoudt het contact met alle betrokkenen en organiseert tevens de concerten en de oorlogsmaaltijd voor de schoolkinderen.

Marius Heutink
Marius Heutink uit Leuvenheim is al sinds 1992 vrijwilliger bij Volleybalvereniging WSV. Hij is hier scheidsrechter en werkt mee aan het ophalen van oud papier. Daarnaast zet hij zich in voor de materialen.
Van 1998tot- 2018 was meneer Heutink bestuurslid van de Stichting Kerkenmarkt. Hij organiseert de jaarlijkse kerkenmarkt en zet zich daarbij in voor het geluid en de logistiek. Hij haalt spullen op bij mensen thuis en scheidt afval bij de afvalverwerking.
Sinds 2010 is hij vrijwilliger bij Uitspanning Vroolijke Frans te Oeken. Hier zet hij zich in voor het tuinonderhoud, sloopwerkzaamheden, het schilderen en verbouwingsklussen.
Vanaf 2013 is meneer Heutink vrijwilliger bij de Stichting Gelderveste. Hij helpt bij de school met het tuinonderhoud en het restaureren van materiaal. Daarnaast verzorgt hij het podium voor de musical.
Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Brummen, waar hij fungeert als hulpkoster en hulpdiaken. Daarnaast zet hij zich in om de zalen in gereedheid te brengen. Voorts verricht hij onderhoudswerkzaamheden.

Antoon Menkveld
Antoon Menkveld uit Hall was van 1975 tot 1985 penningmeester van de Stichting De Krooshof te Zijderveld. De stichting beheert een dorpshuis. Van 1978 tot 1984 was hij secretaris, penningmeester van en vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Austerlitz. Hij fungeerde als ouderling-kerkvoogd.
Vanaf 1995 is meneer Menkveld secretaris van de Stichting Gemeenschapsbelang Hall. De stichting beheert een dorpshuis. Vanaf 1996 is meneer actief bij het CDA, afdeling Brummen. Tot 2008 als bestuurslid en sindsdien als secretaris. Hij was bovendien fractieondersteuner en fungeert als contactpersoon voor landbouworganisaties.
Sinds 1999 is meneer Menkveld vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden. Hij fungeert als ouderling-kerkrentmeester, koster, kerkbladbezorger en als lid van de activiteitencommissie. Voorts was of is hij afgevaardigde naar regionale en lokale synodes en classes. Daarnaast verricht hij onderhoudswerkzaamheden en bereidt hij de zang- en gemeenteavonden voor.
Daarnaast is meneer Menkveld sinds 1995 mantelzorger voor zijn chronisch zieke echtgenote.

Klaas Wensink
Klaas Wensink uit Hall was van 1963 tot 1978 vrijwilliger bij en voorzitter van het Jong Gelre afdeling Eerbeek-Hall-Loenen, waar hij vele activiteiten organiseerde.
Van 1977 tot 1982 was hij voorzitter van LTO Noord, voorheen de Gelderse Maatschappij van Landbouw afd. Eerbeek-Hall. Van 1980 tot 2012 was hij voorzitter van de Studieclub Veehouderij in Klarenbeek.
Tussen 1986 en 1994 was meneer Wensink vrijwilliger bij de protestantse gemeente Hall en Voorstonden, waar hij onder andere jeugdouderling was en de vlag uithangt bij vieringen.
Sinds 1993 is hij vrijwilliger bij en vicevoorzitter van de Dorpsraad Eerbeek-Hall.

Freek Toevank
Freek Toevank uit Eerbeek is sinds 1996 penningmeester en vrijwilliger bij de werkgroep Culturele Vorming Basisonderwijs te Brummen. Hij realiseerde mede het convenant Cultuur & Onderwijs Brummense Basisscholen, waarin onder andere een minimum aantal uren cultuuronderwijs werd afgesproken. Daarnaast vroeg hij de subsidies aan en gaf hij mede vorm aan de cultuurlessen.
Van 2007 tot 2019 was meneer Toevank penningmeester, secretaris van en vrijwilliger bij de Stichting Cultuur en Sport Brummense Basisscholen. Hij vroeg de subsidies aan en onderhield het contact met de scholen, sportverenigingen en culturele organisaties. Daarnaast droeg hij bij aan de organisatie van sportdagen en wierf hij fondsen. Door de totstandkoming van de Brummense sportkoepel en de aanstelling van een cultuurfunctionaris is de stichting opgeheven.
Tussen 2011 en 2019 was Toevank medeoprichter, penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Kinderen in Eerbeek Maken Muziek. De stichting faciliteert professioneel muziekonderwijs op basisscholen. Hij onderhield de contacten met de scholen, organiseerde bijeenkomsten voor leerkrachten en fungeerde als onderwijskundig adviseur.
Sinds 2012 is Freek Toevank vrijwilliger bij het 4 en 5 mei comité Eerbeek. Hij verzorgt het draaiboek en realiseerde een gedenkteken ter ere van een neergestorte Britse bommenwerper. Daarnaast initieerde en beheert hij een website voor kinderen en realiseerde hij een systeem van QR-codes bij oorlogsmonumenten. De codes zijn gelinkt aan contextuele verhalen over het oorlogsverleden. Daarnaast was meneer Toevank secretaris van het Eerbeeks directeurencollectief.

Willem van der Vliet
Willem van der Vliet uit Eerbeek was van 1975 tot 2002 eerste trompettist en solotrompettist bij het Radio Filharmonisch Orkest en van 1978 tot 2002 docent Trompet Klassiek bij het Conservatorium Utrecht en het Conservatorium Amsterdam. Van 1980 tot 2006 was hij klassiek trompettist bij De Amsterdamse Bachsolisten, het Combatimentconsort, het Amsterdams Kamerorkest, het Nederlands Kamerorkest en het Nederlands Blazersensemble.
Als trompetdocent ontwikkelde hij een revolutionaire visie op het musiceren in het algemeen. Zo combineerde hij een speciale ademtechniek uit het soefisme en articulatie met het musiceren, waardoor de stress bij de muzikant vermindert tot verdwijnt.
Tegenwoordig begeleidt meneer Van der Vliet nationale en internationale musici op persoonlijke titel, waarvoor hij een financiële bijdrage vraagt naar draagkracht. Tevens geeft hij regelmatig masterclasses in zowel binnen- als buitenland.
Van 1988 tot 2000 was meneer Van der Vliet bovendien leider van het Soeficentrum te Utrecht-Bilthoven en vanaf 2000 in Deventer. Onder zijn leiding groeide het aantal leden. Hij geeft les, begeleidt de volgelingen binnen het universele soefisme en leert ademhalingstechnieken aan. Daarnaast speelt hij trompet tijdens de diensten.

Gemeente Doesburg

Mevrouw A.F.E. de Meij-Gaspersz
Mevrouw De Meij-Gaspersz zet zich al dertig jaar op onopvallende, bescheiden wijze in als vrijwilligster voor de Doesburgse samenleving. Zij kreeg haar onderscheiding onder andere voor haar bijzondere rol in de integratie en begeleiding van mensen in de Molukse gemeenschap in Doesburg. Ook is zij de stille kracht in de zorg voor de Molukse ouderen. Daarnaast is ze al jaren vrijwilligster en bestuurslid bij het Nederlandse Rode Kruis Doesburg. Ook is lid van de Sinterklaasgroep Doesburg.

Mevrouw E. Pastoor-Schrader
Mevrouw Pastoor-Schrader zet zich al ruim 44 jaar in als vrijwilligster voor de Doesburgse samenleving. Zij kreeg haar onderscheiding onder andere voor haar rol bij personeelsvereniging De Posthoorn. Ook was zij actief lid van De Zonnebloem afdeling Doesburg en zette zij zich in voor de ANBO afdeling Doesburg, later overgegaan in Seniorenvereniging Doesburg.

De heer G. Albers
Meneer G. Albers zet zich al ruim 47 jaar in als vrijwilliger voor de Doesburgse samenleving. Hij kreeg zijn onderscheiding onder andere voor zijn werk voor korfbalvereniging KV Rivalen. Ook was hij meer dan 10 jaar actief voor CDA Doesburg. Eerst als bestuurslid en later als fractievoorzitter. Ook is hij bestuurslid van de stichting Doesburgs Carillon en hij zorgt voor het Scholenproject van deze stichting.

De heer A.H.M. Van den Brink
De heer Van den Brink zet zich al bijna 30 jaar in als vrijwilliger voor de Doesburgse samenleving. Hij kreeg zijn onderscheiding onder andere, omdat hij initiatiefnemer was van de Culturele Route, wat uitgroeide tot de Culturele Zondag Doesburg. Daarnaast was hij mede-initiatiefnemer van de Rotaryclub Doesburg en is Erelid van de Rotarians Rotary Doesburg.
Hij was bestuurslid, waarvan vijf jaar als vicevoorzitter, van stichting Doesburgs Goed en hij was bestuurslid van stichting Doesburgs Carillon. Tot slot was hij medeoprichter en bijna 20 jaar voorzitter van bridgeclub Doesburg.

De heer J.P. Teunissen
De heer Teunissen zet zich al 53 jaar in als vrijwilliger zowel binnen als buiten Doesburg. Hij kreeg zijn onderscheiding onder andere voor zijn werk als dirigent bij het Velps kinderkoor, het Regio Mannenkoor Doesburg en het Shantikoor the Ruumsingers. Ook was hij actief bij Rotaryclub Doesburg en Job Rotary. Hij was initiatiefnemer en voorzitter van de midzomerconcerten van Stichting Doesburgs Carillon. Ook is meneer Teunissen actief bestuurslid van Watersportvereniging Giesbeek. Voor deze vereniging maakte hij met anderen de gehandicaptenlift en loopbrug mogelijk. Ook is hij zeilinstructeur van Sailability, een zeiltocht voor mensen met een beperking.

Gemeente Rheden

Raymond Aleven: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Raymond Aleven uit Dieren is van 1 februari 2000 tot heden in dienst van de vrijwillige brandweer, post Dieren in de functie van bevelvoerder. De heer Aleven zet zich, naast zijn hoofdberoep, actief in bij verschillende activiteiten die mede door de brandweer in een hechte gemeenschap als Dieren worden georganiseerd. Dit betekent voor hem, net zoals voor veel andere brandweermensen, een aanslag op de schaarse vrije tijd. Door de regionalisering, de toename van het aantal taken en de kwaliteitseisen, zoals verplichte opleidingen, oefeningen en maatregelen in het kader van de Arbo, is de werkdruk bij zowel de beroepsbrandweer als bij de vrijwillige brandweer bijzonder hoog.

Gerrie Lubbers
Gerrie Lubbers-Vreeman uit Dieren zet zich al vanaf 1989 in voor de Dierense Oranjestichting. Deze stichting verzorgt rond Koningsdag allerlei activiteiten, zoals het Oranjeconcert in Theothorne, de vijfdaagse kermis, feestavonden, bezoek aan verzorgingstehuizen en eens per vijf jaar een activiteit met 5 mei. De stichting ligt mevrouw Lubbers dicht aan het hart en zij vindt het belangrijk dat er in Dieren dit soort activiteiten plaatsvinden. Ook is zij al vanaf 1989 bestuurslid en penningmeester van de stichting.
Mevrouw Lubbers-Vreeman voelt zich erg betrokken bij mensen met een beperking. Een inwoner van Dieren met een verstandelijke beperking komt al ruim 25 jaar elke donderdagavond bij haar op bezoek. Ook neemt zij hem regelmatig mee naar activiteiten. Op feestdagen wordt hij uitgenodigd en is hij deel van de familie.

Jannetje Vreugdenhil
Mevrouw Jannetje Vreugdenhil-Cats uit Dieren verrichtte vanaf de jaren ’70 tot en met heden diverse functies en werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Dieren: van lid van de commissie Vorming en Toerusting tot het verzorgen van koffie, thee en lunches bij rouwdiensten in de Ontmoetingskerk. Vanaf 1985 tot heden bemenst zij de handtekeningentafel van Amnesty International en maakt zij post klaar voor verzending.
Ook voor de sportvereniging Gelregym verrichte mevrouw Vreugdenhil in de periode van 1979 tot 2018 vrijwilligerswerk. Van 1979 tot 1991 verzorgde zij mede de organisatie van de Avondvierdaagse als hoofd organisatie, hoofd startbureau en contactpersoon voor de landelijke wandelsportbond. Vanaf medio 2007 tot 2018 zette mevrouw Vreugdenhil zich ook nog onafgebroken wekelijks in bij het verdelen van voedselpakketten op het uitgiftepunt in Dieren. Zij heeft altijd een hartelijk woord voor alle klanten en laat nooit verstek gaan.

Gerritje Dorland
Mevrouw Gerritje Dorland-Aartsen uit Velp is al 60 jaar actief lid van de Velpsche Accordeon Vereniging, waarvan 32 jaar als secretaris. Zij verricht veel hand- en spandiensten voor de vereniging, haalt een groot deel van het donateursgeld op en het is nooit teveel voor haar om iets extra’s te doen. Daarnaast werkt zij ruim 16 jaar in het verzorgingstehuis Oosterwolde in Velp; brengt daar koffie en thee rond en maakt een gezellig praatje of biedt een luisterend oor. Ze helpt ook af en toe bij grote activiteiten in het huis, zoals een kerstmarkt of een optreden. Sinds 2005 is mevrouw Dorland-Aartsen mantelzorger voor een oudere buurvrouw. Ze gaat mee naar afspraken in het ziekenhuis en zorgt voor de boodschappen bij ziekte.

Kitty Vollenberg
Mevrouw Kitty Vollenberg-De Ruijter uit Velp heeft zich in 1983 aangemeld als pleegouder bij de toenmalige organisatie Jeugd Onder Dak, de pleeggezincentrale. Naast de zorg voor hun eigen zoon en dochter, kon er meer zorg bij. Als snel groeiden zij door naar een pleeggezin met veel expertise en mogelijkheden voor het opvoeden van pleegpubers met een problematische achtergrond. Mevrouw Vollenberg was de drijvende kracht in dit grote pleeggezin, met altijd de wetenschap dat haar (inmiddels overleden) echtgenoot haar volledig steunde.
Van 1985 tot 1998 leverde zij op vrijwillige basis een bijdrage aan scholings- en ontmoetingsavonden voor pleegouders. Vanaf 1999 heeft zij meegewerkt aan het STAP-programma, een landelijk programma voor aspirant pleegouders. Mevrouw Vollenberg bleef altijd beschikbaar voor pleegkinderen, die op hun weg naar volwassenheid regelmatig haar steun nog nodig hadden.

Bart van Meer (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Bart Van Meer uit Velp is naast advocaat-vennoot een graag geziene persoonlijkheid in Arnhem en de regio. Ondanks zijn drukke praktijk bruist hij van de energie, zit boordevol kennis en zet zich al vele jaren ten volle in voor tal van maatschappelijke instellingen, zaken en kwesties, veelal zonder honorering of winstoogmerk. Zo neemt hij initiatieven voor de jaarlijkse herdenkingsceremonie Bridge to Liberation en trekt hij financiële middelen hier voor aan. Ook is onder zijn bewind Ondernemers Kontakt Arnhem verder uitgegroeid tot een ondernemersvereniging die er werkelijk toe doet en op de meest uiteenlopende gebieden een serieuze, gewaardeerde gesprekspartner geworden voor diverse ondernemingen in de regio.
De heer Van Meer is altijd op zoek naar verbinding. Dat blijkt onder meer uit de nauwe contacten die Ondernemers Kontakt Arnhem tegenwoordig onderhoudt met de regio-gemeenten en toonaangevende onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Artez Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Van Hall Larenstein en het Rijn IJssel.

Lees ook

Regio met deze slimme besparingstips nóg duurzamer

(Dit is een gesponsord artikel) REGIO – Het is te zien aan de vele berichten: …

One comment

  1. Allemaal van harte gefeliciteerd, ere wie ere toekomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.