Doesburgse coalitie presenteert Vol Energie!

DOESBURG – Zo’n twee maanden na de verkiezingen voor een nieuwe Doesburgse gemeenteraad, werd het coalitieakkoord gepresenteerd. Het stuk draagt de titel ‘Vol Energie!’ en zal worden uitgevoerd door de wethouders Birgit van Veldhuizen namens de Stadspartij, Peter Bollen van PvdA/GL en Ellen Mulder namens de VVD. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waaronder de fractieleiders woensdag hun handtekening zette.

De nieuwe coalitie steunt op negen van de vijftien raadszetels en bezit derhalve een stevige meerderheid. “Maar we vragen de andere partijen in de raad, je mag het zo je wilt de oppositie noemen, mee te denken bij het besturen van deze stad”, zegt David van Sommeren, wiens Stadspartij Doesburg de verkiezingen won en dus het voortouw in de onderhandelingen nam.

De partijen hebben een akkoord gesloten waarin zorg voor inwoners en de energietransitie de belangrijkste thema’s zijn. Namens de coalitiepartners gaan Birgit van Veldhuizen, Peter Bollen en Ellen Mulder-Metselaar aan de slag. En natuurlijk burgemeester Loes van der Meijs, die zelfs wat meer taken in haar portefeuille kreeg dan tijdens de vorige periode. Ze gaat zich naast de taken die een burgemeester als vanouds heeft, de komende jaren ook bezig houden met Personeel en Organisatie en Informatisering en Automatisering.

‘Vol energie!’ is zoals gezegd een coalitieakkoord op hoofdlijnen dat op korte termijn omgezet dient te worden in een collegeprogramma en financiële vertaling. Het is de wens van de drie partijen dat de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, rioolheffingen en OZB niet meer stijgt dan de reguliere inflatiecorrectie en waar mogelijk moeten de gemeentelijke lasten omlaag. Opvallend is overigens dat in het akkoord geen standpunt wordt ingenomen over het hete hangijzer de uitbreiding van Ubbink en Rotra. Dat is een vrij onderwerp, waarin de coalitiepartijen niet gebonden zijn aan vooraf gemaakte afspraken.

Een grote opgave voor Doesburg is het verduurzamen van de woningvoorraad en de bedrijfsvoering van ondernemers en instellingen. Bestaande huur- en particuliere woningen dienen – bijvoorbeeld met hulp van duurzaamheidsleningen – beter geïsoleerd te worden en waar mogelijk ook voorzien van duurzame energiebronnen. Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting meer, tenzij dat in de praktijk technisch en of financieel niet haalbaar blijkt. “Het is een onderwerp waar we al mee bezig zijn geweest, maar daar mag nog wel een tandje bij”, aldus Kees van Immerzeel van PvdA/GroenLinks.

Na de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeentes beslaat de zorg voor inwoners in Doesburg inmiddels bijna 60% van de gemeentelijke begroting. Het verder verfijnen en verbeteren van deze zorg staat hoog op de agenda.

Verder komen in het akkoord voor: de zelfstandigheid van Doesburg, waarnaar gestreefd blijft worden. De inzet en betrokkenheid van burgers is daarbij volgens de coalitie onontbeerlijk. Om die reden zoekt het nieuwe stadsbestuur nadrukkelijk contact met de wijken en andere belangenorganisaties. Ook dient de kwaliteit van de digitale dienstverlening verder te verbeteren. Ten behoeve van mensen die overdag werken wordt overwogen om de openingstijden van de gemeentelijke balies meer te verleggen naar de avonduren. Het onderhoudsniveau en de uitstraling van wegen, trottoirs, fietspaden, speelvoorzieningen, openbaar groen en natuur in en rond Doesburg moeten beter. Het gaat hierbij vooral om de wijken buiten de binnenstad, in het bijzonder de wijk Beinum. Een andere wens is het verbeteren van de verbindingen tussen de wijken en de binnenstad, bijvoorbeeld door beter openbaar vervoer. Goed toegankelijke, toekomstbestendige sportvoorzieningen die geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik blijven een speerpunt.

In overleg met de ondernemers moet de binnenstad nog meer gepromoot worden en gaan bruisen. Daarom wordt onder andere gekeken naar de haalbaarheid van een (gedeeltelijke) seizoen afsluiting van het kernwinkelgebied voor auto’s, en blijft de aanpak van leegstand van belang.
Op het gebied van woningbouw verwacht de coalitie in de nabije toekomst een uitbreiding van het contingent te bouwen woningen. Starters worden tegemoet gekomen met startersleningen, en wellicht ook de bouw van tiny houses (woningen met een beperkt woonoppervlak). Ook komt er meer aandacht voor groeps- en meergeneratiewoningen.

In tegenstelling tot het vorige college, waarin de wethouders vooral actief waren op hun eigen taakgebied, zoeken de bestuurders de komende voorjaren voor onderlinge samenwerking. Dat heeft ook geleid tot een herverdeling van portefeuilles. Mulder en Bollen zijn wat dat betreft bekende gezichten. Nieuw is wat dat betreft Birgit van Veldhuizen (48). Ze heeft op zich geringe bestuurlijk politieke ervaring, maar kent de stad goed genoeg om succesvol aan de slag te kunnen. Ze kreeg onder meer de zware portefeuilles Financiën, Wmo, Volksgezondheid en Verkeer en vervoer.

Foto:
Het nieuwe college Doesburg met v.l.n.r. Birgit van Veldhuizen, Peter Bollen, Loes van der Meijs, Ellen Mulder en gemeentesecretaris Peter Werkman – foto: Wencel Maresch

======kader? ======

Portefeuilleverdeling

Ten behoeve van de samenwerking zijn de verschillende domeinen verdeeld over meerdere portefeuillehouders. De portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester Loes van der Meijs: Bestuurlijke aangelegenheden, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Coördinatie handhaving, Communicatie, Bedrijfsvoering, Informatisering en automatisering, Monumentenzorg, Personeel en organisatie, Bibliotheek.

Wethouder Birgit van Veldhuizen: Volksgezondheid, Verkeer en vervoer, Beheer openbare ruimte en openbaar groen, Wmo, Financiën, Subsidies, Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties.

Wethouder Peter Bollen: Onderwijs, Doelgroepenvervoer, Wijkgericht werken, Jeugd, Welzijn, Duurzaamheid en Milieu, Natuurbeheer, Water en riolering.

Wethouder Ellen Mulder: Economie en werk & inkomen, Ruimtelijke ordening, Gemeentelijk vastgoed (exclusief sportaccommodaties), Bouw- en woningtoezicht, Nutsbedrijven, Toerisme, Kunst en cultuur.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.