Home / Regio / Het heeft Hare Majesteit behaagd…

Het heeft Hare Majesteit behaagd…

REGIO – Ieder jaar reikt Hare Majesteit Koningin Beatrix aan de vooravond van Koninginnedag de zogenaamde lintjes uit. Dit keer omdat de dag voor Koninginnedag een zondag is, dus al op vrijdag. Op deze 27ste april werd weer landelijk een groot aantal mensen geëerd met een ‘lintje’, hen uitgereikt door de burgemeesters. Het betreft steevast mensen die zich gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Ze worden onderscheiden als Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook in onze regio zijn de nodige onderscheidingen namens de Majesteit uitgereikt door de verschillende burgemeesters.

 

Felix Hermanns

DOESBURG – Wie in Doesburg kent Felix Hermans niet? Hij was volkomen verrast toen hij vrijdagochtend naar voren werd gevraagd door burgemeester Kees Luesink.
Naast zijn werk bij Silgan White Cap, was de heer Hermanns ook actief als BHV’er. Vanaf 1982, sinds zijn komst naar Doesburg, is hij betrokken geweest bij de Avondvierdaagse, als verkeersregelaar, als secretaris en in 2005 werd hij voorzitter. Hij werd klusvader toen de kinderen nog op de basisschool zaten en was ook enige tijd lid van de ouderraad. De heer Hermanns organiseerde veel soorten activiteiten binnen Doesburg, zoals bij de organisatie van Koninginnedag, waar hij zorgde hij voor de muziekkorpsen, de singelloop vanuit de Gymnastiekvereniging Unitas en het Muziekkorps der Voormalige Schutterij. Ook is hij betrokken bij de organisatie als het 4/5 mei Comité Doesburg, die iedere 5 jaar lopers het Bevrijdingsvuur uit Wageningen laat ophalen. Vervolgens trad hij toe tot het bestuur van de Gymnastiekvereniging Unitas en in 2002 werd hij daar voorzitter.
Toen hij vanwege zijn drukke werk in 2005 de functie moest neerleggen, werd er toch steeds weer een beroep op hem gedaan. Opnieuw nam hij het voorzitterschap in 2006 op zich, ook vanwege het jubileumjaar dat er aan kwam. Hij werd toen benoemd tot interim-voorzitter.
Op 14 november 2012 bestaat de Gymnastiekvereniging 45 jaar en zal de heer Hermanns wederom de spil zijn bij het uitvoeren van het decor en al het overige dat de leiding weer heeft verzonnen om er een groot spektakel van te maken tijdens deze uitvoering.Kortom, de heer Hermanns is een persoon die altijd klaar staat voor anderen en helpt waar hij kan. 

 

Mevrouw E.G. Scharten-de Groot

DOESBURG – Mevrouw Scharten heeft zich op velerlei terreinen van het maatschappelijk leven actief betrokken betoond. Zij was daarbij onder andere actief in verschillende bestuurlijke functies, waaronder voorzitter bij Carion en haar rechtsvoorgangers. Vanaf 1995 zette zij zich in voor de belangenbehartiging en ontwikkeling van voorzieningen en activiteiten voor ouderen. Vanuit haar functie van voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Doesburg maakte zij deel uit van de initiatiefgroep voor het opzetten van een huisbezoekproject voor het terugdringen van het niet-gebruik van gemeentelijke financiële regelingen en voorzieningen. Een project dat in zijn uitwerking zeer gewaardeerd is in de Doesburgse samenleving. Ook was zij van 1995 tot 2004 bestuurslid van de Stichting Aangepast Vervoer. Het vrijwillig ouderenadviseurschap, een functie die voor haar heeft geleid tot docent bij het SBOG (Samenwerkende bonden van ouderen in Gelderland) voor de opleiding van vrijwillige ouderen adviseurs. Zij heeft zich enthousiast ingezet voor de Protestantse gemeente in Angerlo/Doesburg op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking en het werk van het Oecumenisch Diaconaal Overleg, waarbij zij adviseerde vanuit haar ervaring met de sociale kaart van Doesburg. Ook vervulde zij een belangrijke rol binnen de Klantenparticipatie Algemene bijstandswet en de Klantenraad, Wet Werk en Bijstand in onze gemeente.

 

A.R. Hendriksen

BRUMMEN – De heer Hendriksen (61) is 30 jaar een zeer betrokken lid geweest van de Brummense Vrijwillige Brandweer Vereniging. Zijn meest recente rang was Hoofdbrandwacht. Hij heeft de functie als brandweerchauffeur bekleed. Vele jaren was hij voorzitter van de Vereniging en tot op heden is hij ere-voorzitter. Hendriksen onderhoudt met andere mensen oud brandweermateriaal. Met een oude brandweerwagen verricht hij hand- en spandiensten voor de Brummense Vrijwillige Brandweer Vereniging.
Daarnaast is de heer Hendriksen een zeer gewaardeerd lid van de buurtbusvereniging Hall-Tonden-Oeken-Voorstonden (HTOV). Hij is wekelijks actief als vrijwillige chauffeur en daarnaast instructeur voor nieuwe chauffeurs. Per april 2010 is hij benoemd tot secretaris.
Naast de buurtbusvereniging HTOV is in 2007 een buurtbusvereniging Brummen-Leuvenheim opgericht. De heer Hendriksen werd aan het bestuur toegevoegd als adviseur. Ook deze keer stelde hij zich weer beschikbaar voor het testen van aspirant chauffeurs van de buurtbusvereniging Brummen-Leuvenheim en was hij reserve chauffeur.
Zes jaar is de heer Hendriksen actief lid geweest van het Brummens Mannenkoor, waarvan hij 4 jaar de pr verzorgde. Iedere dinsdag zorgde hij ervoor dat de aangeboden tweedehands boeken werden gesorteerd en verkocht op de plaatselijke markt. Maar om medische redenen, stemproblemen, heeft hij zijn lidmaatschap moeten beëindigen. Toch mag het Mannenkoor nog steeds een beroep op hem doen als dat nodig is.

 

J.W. van Zadelhoff

EERBEEK – Johan van Zadelhoff (59) heeft naast zijn café-restaurant De Korenmolen een historisch erfgoed in de vorm van een oliemolen staan. Hij heeft zich gedurende lange tijd belangeloos ingezet voor het opknappen van de sprengen en de beek, zodat in 2007 de Oliemolen in werking gesteld kon worden. Hij heeft het toezicht en het beheer op de oliemolen en vertelt met vuur over de geschiedenis en de werking van de molen.
Veel verenigingen hebben in het café-restaurant van de heer Van Zadelhoff hun vaste onderkomen. Zijn betrokkenheid bij de verenigingen is groot en er kan altijd een beroep op hem worden gedaan. Uiteraard moet hij zijn commerciële belangen in het oog houden, maar in diverse vormen van overleg ziet hij altijd weer kans zijn gesprekspartner te bevestigen dat het verenigingsbelang minstens zo belangrijk is. Als een vereniging het moeilijk heeft, zal hij kijken waar hij het financieel tegemoet kan komen. Met zijn adviezen en grote betrokkenheid draagt de heer Van Zadelhoff ook veel bij aan het welslagen aan evenementen, die jaarlijks worden georganiseerd door de Ondernemersvereniging Eerbeek.
De heer Van Zadelhoff is 15 jaar actief bestuurslid van de biljartvereniging en mede door zijn inzet en bereidwilligheid kan de vereniging grote toernooien organiseren.

 

W.H. Smeenk

EERBEEK – De heer Smeenk (83) is vanaf 1959 tot heden zeer actief in de samenleving voor de politiek, de kerk en het bedrijfsleven. Hij heeft zowel de rol van secretaris als voorzitter vervuld. Vanaf 1988 tot 2001 was hij algemeen bestuurslid van het CDA in Brummen. Hij heeft in dit bestuur geen specifieke functie vervuld maar deed veel ‘handwerk’, zoals het werk voor diverse verkiezingscampagnes. 25 Jaar was hij voorzitter van het Onderlinge Paardenverzekeringsfonds. Op 70-jarige leeftijd moest hij volgens de statuten het voorzitterschap beëindigen, hij is toen benoemd tot ere-voorzitter.
Tien jaar was Smeenk bestuurslid van de Gelderse Maatschappij van Landbouw (momenteel LTO Noord). Eerst als bestuurslid en daarna en lange tijd als secretaris. Vier jaar was de heer Smeenk actief bestuurslid van de Stichting Bedrijfsverzorging Voorst en Omstreken. In 1967 is de heer Smeenk betrokken geweest bij de oprichting van bedrijfsverzorgingsdienst Veluwezoom. De heer Smeenk heeft een jaar in de OR bij de Zeeuw Golfkarton Eerbeek gezeten. De periode was kort omdat hij naar een andere werkgever overging.
In de Protestante Gemeente Eerbeek (voorheen Hervormde Gemeente van Eerbeek) is de heer Smeenk nog steeds actief. Vanaf 1959 was hij elf jaar diaken. Als bijzondere verdienste heeft de heer Smeenk zich bezig gehouden met het opzetten van bedrijfsverzorging in de landbouw.
Vanaf 1972 was de heer Smeenk veertien jaar ouderling. Vanaf 1985 tot op heden wordt het drukwerk onder zijn supervisie verzorgd zoals het beheer van de drukmachine, de liturgieën, kerkbladen en dergelijke.

B.D.B. Korte

BRUMMEN – De heer Korte (72) is meer dan dertig jaar actief in de samenleving. Dit begon in 1978 met het mede oprichten van de tennisvereniging ‘De Stoven’ in Zutphen. Aan de oprichting is een lange periode van discussie met de gemeente en de exploitant vooraf gegaan. De heer Korte heeft zijn taak als voorzitter uitstekend vervuld. Daarna is hij drie jaar actief geweest in de sportraad van de gemeente Zutphen.
Als vestigingsmanager van de ABN/Amro Bank is hij bekend met financiën. Daarnaast heeft hij vele bestuurlijke functies met grote inzet vervuld van zeer uiteenlopende aard: de Imkersvereniging De Biejenschoer in Brummen, de ondernemingsvereniging Winkelcentrum Kronenburg te Arnhem, de Ondernemersvereniging Brummen en het joods Cultureel Centrum Synagoge te Zutphen. Ook het Brummens Mannenkoor kan op de heer Korte rekenen.
Als penningmeester van de VVV Brummen organiseerde hij ook andere activiteiten, waaronder de fietsvierdaagse en andere evenementen. Onder voorzitterschap van de heer Korte werd besloten tot de oprichting van de Evenementen Commissie Brummen.
Voor de voetbalvereniging Oeken is Korte één van de stevige peilers, zo niet de stevigste, binnen het dagelijks bestuur. Als penningmeester van de voetbalclub geeft hij naast de verantwoordelijkheid over de begroting ook sturing aan de sponsorcommissie en zorgt hij voor de exploitatie en bezetting van het Jeugdhonk. Als het nodig is staat hij zelf achter de bar. Bij activiteiten en weekendevenementen is de heer Korte altijd actief betrokken in zowel de voorbereiding als ten tijde van de activiteiten zelf.
De echtgenote van de heer Korte ligt het merendeel van de dag wegens ziekte op bed. Er is wel huishoudelijke hulp maar de verdere verzorging komt voor zijn rekening.

 

A. van Hensbergen – Jurriëns

BRUMMEN – Mevrouw Annie van Hensbergen (64) is al sinds 1980 (hoofd)kosteres van de Pancratiuskerk in Brummen. Zij werkt zo’n 15 tot 20 uur per week (inclusief vakanties) – het overgrote deel op vrijwillige basis – om ervoor te zorgen dat alles hier op rolletjes loopt. Ze pakt alle benodigde werkzaamheden aan en schakelt hierbij de andere vrijwilligers in, die ze op een rustige plezierige wijze aanstuurt. Met veel empathie voor familie en andere bezoekers leidt ze begrafenissen en huwelijken in goede banen. Ook bij gewone erediensten fungeert ze als gastvrouw waar iedereen van op aan kan. Er gaat vrijwel geen evenement voorbij of mevrouw Van Hensbergen is nauw betrokken bij de organisatie en uitvoering. Ze heeft een luisterend oor en een open hart voor een ieder, zonder onderscheid te maken.
Haar hulpvaardige inslag blijkt ook uit haar ondersteuning in het verleden aan Russische gelovigen, die het ten tijde van de Sovjet Republiek was verboden om de Bijbel te lezen. Om met hen te kunnen corresponderen en te bemiddelen bij het verspreiden van Bijbels aan de ondergrondse kerk heeft zij destijds speciaal Russisch geleerd.
Ook buiten de kerk heeft mevrouw Van Hensbergen vrijwilligerswerk verricht. Zo heeft zij zich van 2005 tot en met 2009 ingezet als lid van het 4 mei comité van Brummen. In 2006 werd zij lid van het Shantykoor De IJsselboei te Brummen. Al na een jaar werd ze vanwege haar positieve grondhouding gevraagd om secretaris van het koor te worden en sindsdien vervult zij er meerdere taken. Als bestuurslid is zij verantwoordelijk voor ‘lief en leed’ van de leden en de drijvende onmisbare kracht achter de nodige ledenactiviteiten.
Tijdens haar (betaalde) werk bij de gemeente Brummen heeft zij zich vooral onderscheiden en bovenmatig ingezet door haar werkzaamheden voor de gasten van de raad en heeft zij de toegankelijkheid van de gemeente vergroot. Tevens heeft zij met veel liefde en aandacht invulling gegeven aan haar werk als kabinetsmedewerker en er aan bijgedragen dat de Koninklijke Onderscheidingen volledig tot hun recht kwamen en hun volle betekenis kregen.
Haar pensioen was voor Van Hensbergen geen reden is om rustiger aan te gaan doen. Naast de voortzetting van haar werk voor de kerk en het koor, is zij nu ook als vrijwilligster in dienst getreden bij het Hospice te Zutphen.

 

Geert Hoes

DEN HAAG – De heer Hoes (57) uit De Steeg werd vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd niet door de burgemeester van Rheden, maar door de minister van defensie drs. J.S.J. Hillen in Den Haag uitgereikt De heer Hoes is sinds 1988 aalmoezenier in de rang van kolonel bij het ministerie van defensie. Als aalmoezenier heeft hij op meer dan voortreffelijke wijze zijn werk verricht. Hij besteedde erg veel tijd aan hulpverlening, huisbezoeken en begeleiding van het personeel. Vanaf 1993 heeft hij zich als luchtmachtaalmoezenier en als Hoofd krijgsmachtaalmoezenier bezig gehouden met de jaarlijkse Militaire Lourdes Bedevaart voor (oud) militairen, veteranen, dienstslachtoffers en hun thuisfront. Tijdens de bedevaart vervulde hij aalmoezenierstaken en begeleidde hij de deelnemers.
De heer Hoes heeft in een periode van hervormingen binnen de Geestelijke Verzorging bij Defensie een doorslaggevende rol gespeeld.
Daarnaast is hij ruim 16 jaar actief als voorzitter van de Stichting Levensbeschouwelijke Vorming De Steeg. Ook heeft hij zich intensief ingezet als bestuurslid Vereniging Algemeen Christelijk Onderwijs in De Steeg, als bestuurder van de RK Parochie Dieren en van de RK Parochie De Steeg en als lid van de Stuurgroep fusie Openbaar en Bijzonder Onderwijs De Steeg. Vanaf 2009 zet de heer Hoes zich in voor de Stichting SARI (Support Achtergestelde kinderen Regio India). Deze stichting maakt onderwijs mogelijk voor kinderen in India, die zonder hulp van buiten geen onderwijs zouden krijgen. Sinds 2010 is hij Lid van de Cliëntenraad van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.
 

Jan Burgers

SPANKEREN – Jan Burgers (67) uit Spankeren werd vrijdag blij verrast toen de burgemeester van Rheden, Petra van Wingerden, hem namens de Koningin benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de Kerkhorst.De heer Burgers zet zich vanaf 1993 intensief in voor de Belangenvereniging Spankeren en geeft met zijn lidmaatschap en zijn bestuursfunctie blijk van grote maatschappelijke betrokkenheid. Mede door zijn inzet heeft de belangenvereniging haar bestaansrecht bewezen. Van 1990 tot 2004 was de heer Burgers bestuurder van de land- en tuinbouworganisatie LTO Noord. Hij heeft het agrarisch belang hoog in het vaandel staan en kijkt ook verder dan alleen zijn eigen bedrijf. En nog steeds promoot hij de landbouw door elk jaar mee te helpen een agrarisch bedrijf open te stellen voor de Rhedense Fietsvierdaagse. Verder heeft hij zich in de periode 2000-2002 intensief bezig gehouden met de ruilverkaveling Brummen-Voorst. Sinds 2006 is de heer Burgers kerkrentmeester. Hij beheert de financiën van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord Oost.
 

Martin van Gessel

SPANKEREN – Martin van Gessel (64) uit Spankeren werd vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester van Rheden, Petra van Wingerden reikte ‘het lintje’ bij hem thuis uit. De heer Van Gessel is vanaf 1978 lid van CNV Publieke Zaak en heeft zich vanaf die tijd intensief hiervoor ingezet (zowel binnen als buiten werktijd). Ook is hij zeer betrokken bij de vakbondsactiviteiten zowel lokaal als landelijk. Vanaf 1978 is hij ook actief geweest in het plaatselijk bestuur van de afdeling Eindhoven. Hij heeft daarbinnen diverse kaderfuncties vervuld. Sinds 1980 is hij voorzitter van de ledengroep CNV Publieke Zaak bij de Technische Universiteit Eindhoven voor individuele belangenbehartiging in de breedste zin van het woord. De heer Van Gessel was en is een vertrouwenspersoon voor diverse medewerkers van de Universiteit. Ruim 23 jaar is hij voorzitter van de landelijke groep CNV Universiteiten. Vanaf 1996 is de heer Van Gessel onderhandelaar voor de CAO-NU (Nederlandse Universiteiten) namens CNV Publieke Zaak met de VSNU. Vanaf 2002 tot op heden is hij een zeer betrokken onderhandelaar voor de CAO Nuffic vanuit CNV Publieke Zaak, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs.

 

Roeland Poulussen

VELP – De heer Poulussen (37) uit Velp werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. In Brasserie Hugo’s liet hij zich compleet verrassen met het bezoek van de Rhedense burgemeester Petra van Wingerden.De heer Poulussen is vanaf 1992 actief als leider en als teamleider bij de welpen en bij de scouts van Markesteen Scouting Groep Velp. Hij begon in 1992 als welpen hulpleiding, van 1997 tot 2008 was hij teamleider van de welpen en daarna ook van de scouts. De heer Poulussen organiseert de kampen, waaronder het jaarlijkse zomerkamp. Hij zorgt voor het distribueren en innen van de loten voor de Scouting lotenactie, hij zet zich in voor het financieren van een nieuw dak voor de blokhut. Hij organiseert de jaarlijkse ouder-klussendag waarbij de blokhutten opgeknapt worden. Hij is elk jaar op Koninginnedag, samen met Stichting Velp Voor Oranje, de spil rondom de viering in Velp.
Saamhorigheid en respect voor elkaar heeft hij zeer hoog in het vaandel staan. Naast zijn fulltime baan besteedt hij al zijn vrije tijd en vakanties aan de Scouting. Scouting is zijn lust en zijn leven.
 

Nel Schoppers Navis

DIEREN – Mevrouw Schoppers (84) werd vrijdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Petra van Wingerden, burgemeester van Rheden, speldde haar ‘het lintje’ op in verzorgingshuis Gelders Hof in Dieren.
Mevrouw Schoppers verricht al sinds 1962 onafgebroken vrijwilligerswerk. Zij was actief als naaister, oproepkracht, lid van de zanggroep en lid van de kerkelijke werkgroep voor Gelders Hof. Mevrouw Schoppers heeft tot 2006 iedere dinsdagmorgen kleding gemaakt en gerepareerd voor de bewoners. Daarnaast verzorgde zij de bewoners, zorgde zij voor koffie en een gezellig praatje. Bovendien was zij contactdame voor de kerk in Dieren en vrijwilligerster bij het Inloophuis, ook in Dieren. Haar vrijwilligerswerk was bijna een fulltime baan, maar zonder daar ooit een vergoeding voor te hebben ontvangen. Nog steeds is mevrouw Schoppers actief: zij brengt ’s zondags bewoners van Gelders Hof naar de kerk en is vrijwilliger bij de Protestant Christelijke ouderen Bond. Hiervoor bezoekt ze een aantal keren per week bewoners van 80 jaar en ouder voor een praatje of brengt ze hen een bloemetje. 

 

Riet Kamphuis-van der Aa

ZEVENAAR – Riet Kamphuis-van der Aa (70) zet zich al ruim 35 jaar in voor de ouderen, zieken en gehandicapten in Doesburg en omgeving. In 1975, kort nadat zij zich met haar gezin in Giesbeek had gevestigd, begon mevrouw Kamphuis haar carrière in het vrijwilligerswerk. Ze werd lid van het plaatselijke Rode Kruis en zette zich in voor de afdeling ‘Welfare’. Mevrouw Kamphuis werd collectant en later ook organisator voor de Reumafonds collecte in Giesbeek. Ook was zij collectant voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Halverwege de jaren ‘80 raakte zij betrokken bij ‘De Zonnebloem’. Het motto van deze nationale organisatie: “Het leven van mensen met een lichamelijke beperking door ziekte, handicap of leeftijd te veraangenamen”, sprak haar enorm aan. Zij was nauw betrokken bij de oprichting van de regionale afdeling Doesburg en omstreken en was bestuurslid van het eerste uur. Naast het bestuurswerk, werd zij ook ‘Zonnebloem-vrijwilliger’. Zij bezoekt cliënten thuis, organiseert activiteiten en coördineert de 42 vrijwilligers. Begin 2011 heeft mevrouw Kamphuis het voorzitterschap van de regionale afdeling Doesburg en omstreken neergelegd, na het verstrijken van de maximale bestuurstermijn. Haar werk als vrijwilliger voor ‘De Zonnebloem’ vervult ze nog steeds met veel plezier.
Mevrouw M.W.E. Kamphuis-van der Aa uit Giesbeek werd door burgemeester Jan de Ruiter onderscheiden met de versierselen behorend bij de Orde van Oranje Nassau. 

Lees ook

Kanaalweek laat het Apeldoorns Kanaal leven

REGIO – Van 23 tot en met 30 juni vindt onder het motto ’schakel van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.