Home / Zevenaar / Bezuinigingen Zevenaar fors maar voorzieningen blijven op peil

Bezuinigingen Zevenaar fors maar voorzieningen blijven op peil

ZEVENAAR – Net als veel andere gemeenten, moet ook Zevenaar in de komende jaren bezuinigen. De belangrijkste aanleiding hiervoor is, dat de in het verleden gekozen ambities voor woningbouw moeten worden bijgesteld. Dit is een direct gevolg van de huidige economische situatie. En iedereen moet bijdragen aan het oplossen van het probleem. De ozb stijgt de komende vier jaar telkens met 2,5%.

Een pakket van bezuinigingsmaatregelen moet een uiteindelijk tekort van jaarlijks € 1,7 miljoen wegwerken. Dat voorstel doet het college van B en W aan de gemeenteraad. Algemeen uitgangspunt van het college is dat het hoge voorzieningenniveau van Zevenaar kan worden gehandhaafd, maar dat van inwoners en gebruikers wél een bijdrage wordt gevraagd. De bezuinigingsmaatregelen maken onderdeel uit van de meerjarenbegroting 2012-2015, waarover de raad zich op 2 november buigt.

Die meerjarenbegroting is een stuk dat het college ieder jaar produceert en die een begroting is vier jaar daarna, de zogenaamde Meerjaren-programmabegroting. Daarin is opgenomen wat de gemeente in de komende vier jaren wil bereiken, wat daarvoor zal worden gedaan en wat dat mag kosten.
Door de effecten van de economische situatie moet Zevenaar wederom een flinke inspanning doen om de begroting sluitend te krijgen. Ook deze keer is de verdere stagnatie in de woningbouw een belangrijke oorzaak. Deze stagnatie zorgt er bovendien voor dat de gemeente behoorlijk moet interen op haar reserves. Daar hebben overigens veel gemeenten last van en is dus geen specifiek Zevenaars probleem, een schrale troost. Ook de uitkering die de gemeente ontvangt van het Rijk valt in de komende jaren tegen.
Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen, stelt het college ook nieuw beleid voor aan de gemeenteraad. Deels betreft dit wettelijke of noodzakelijke onderwerpen, maar in een enkel geval ook een nadrukkelijke wens van het college.
In het coalitieakkoord is opgenomen dat B en W streven naar continuering van het gezonde financiële beleid van afgelopen jaren. Dit betekent een structureel sluitend financieel meerjaren-perspectief en voldoende weerstandsvermogen (reserves) om de risico’s in deze onzekere tijd het hoofd te kunnen bieden. Het is het college gelukt om de meerjarenbegroting 2012-2015 sluitend te krijgen, maar daarvoor zijn dus wel bezuinigingsmaatregelen nodig. Als de gemeenteraad alle bezuinigingsvoorstellen van het college overneemt, dan ontstaat een voordelig resultaat in alle begrotingsjaren.

Bij de keuze uit bezuinigingsmaatregelen heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd: Streven naar een aantrekkelijke en leefbare gemeente. Om de culturele en sportvoorzieningen op hoog niveau te kunnen houden is daarvoor een beroep nodig op de draagkracht van inwoners en gebruikers. Daarbij is aandacht voor het uitgangspunt dat voorzieningen zo breed mogelijk toegankelijk blijven voor de inwoners. Een grotere eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor het maatschappelijk kunnen meedoen wordt gevraagd. De gemeente voert meer en meer regie. “Tegelijkertijd borgen we dat inwoners die het echt nodig hebben een beroep kunnen doen op gemeenschapsvoorzieningen”, aldus het college. Bereikbaarheid vinden B en W ook belangrijk, zowel fysiek (infrastructuur) als materieel (beprijzing, tarieven en dienstverlening). Zevenaar streeft ook naar een minstens gemiddeld onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Zevenaar wenst daarbij een compacte overheid. “We doen alleen het wettelijk noodzakelijke, tenzij dit een bijdrage levert aan bovenstaande punten”, heet dat.

Het college lost het jaarlijkse tekort van uiteindelijk ruim € 1,7 miljoen op met concrete bezuinigingsmaatregelen. De belangrijkste zijn: Vermindering van subsidies met 10%. Dit geldt voor een breed spectrum, zoals sport, kinderboerderij, volksuniversiteit, welzijnsprogramma en Liemers Museum. De subsidie aan het Musiater wordt bevroren op het niveau van 2011. De logopedische voorziening en onderwijsbegeleiding voor het basisonderwijs worden geschrapt. Combinatiefunctionarissen worden vanaf 2012 geschrapt. De tarieven voor sporthallen, gymzalen en de atletiekbaan worden geleidelijk verhoogd met 10%. De formatie voor wijkcoördinatie wordt verminderd met 0,89 fte. De formulierenbrigade wordt opgeheven. De bijdrageregeling sport en sociaal culturele activiteiten voor minima wordt verlaagd van € 150.- naar € 75.-. De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt verhoogd met jaarlijks 2,5% van 2012 t/m 2015. Het budget Wmo wordt bevroren op niveau 2011. Door verwachte stijgingen op de uitgaven voor de Wmo, moet in 2013 € 200.000, in 2014 € 300.000 en in 2015 € 400.000 worden bespaard. Hoe dat moet gebeuren, wordt in het komende jaar onderzocht.

Er is zoals gezegd bij al die bezuinigingen toch ook ruimte voor nieuw beleid. Het meest in het oog springende voorstel op dat gebied is de kwaliteitsimpuls voor sportpark Hengelder. Dit heeft een relatie met het hoge voorzieningenniveau dat de gemeente nastreeft. Realisatie van de kwaliteitsimpuls wordt wel gefaseerd voorgesteld; infra en groen in 2012 en vervolgens de kunstgrasvelden in 2013.

De meerjarenbegroting 2012-2015 en alle bezuinigingsvoorstellen worden in de vergadering van de gemeenteraad op 2 november behandeld. Vóór deze datum komt dit onderwerp aan de orde in drie raadscommissies. De commissie Samenleving komt bijeen op 18 oktober. De commissies Ruimte en Middelen komen bijeen op 20 oktober. Belanghebbenden kunnen gebruik maken van het zogenoemde inspreekrecht in een raadscommissie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Zevenaar.
 

Lees ook

Feestelijke inzegening van de nieuwe parochie Sint Willibrordus

REGIO – Op zondag 7 januari vindt er om 10.30 uur in de Heilige Andreaskerk …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.