Bestemmingsplan Klarenbeek ligt ter inzage

KLARENBEEK – Van 28 januari tot en met 10 maart ligt voor iedereen ter inzage het ontwerp van het bestemmingsplan Klarenbeek. Wat betreft de begrenzing wordt aangesloten bij de Dorpsvisie Klarenbeek 2015. Het plangebied wordt grofweg gevormd door de bebouwde kom van Klarenbeek, inclusief de agrarische gronden, die in de dorpsvisie als beoogde ontwikkelingslocatie zijn aangewezen. Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad van Apeldoorn en Voorst.

Bezwaren en opmerkingen voor Apeldoorn kan men sturen naar de gemeenteraad van Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn,onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Klarenbeek’.
Reacties voor Voorst kunnen gestuurd worden naar de gemeenteraad van Voorst, Postbus 9000, 7390 HA, Twello onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Klarenbeek’.
Per email is dit mogelijk via raad@voorst.nl. Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer H. Groeneveld, telefoonnummer (055) 580 25 69 (Apeldoorn) of Anouk ter Avest, telefoonnummer (0571) 279389 (Voorst.) In het stadhuis en in het ´Stadhuis op Wielen´ ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. In het stadhuis kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken.
Medewerkers van de informatiebalie kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan in elektronische vorm kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt tevens in het gemeentehuis van Voorst ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kan men op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur inzien bij de balie VROM in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 te Twello. Ook bestaat de mogelijkheid om op andere tijdens de stukken in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw A. ter Avest, telefoonnummer (0571) 279 389.