Eindbalans Gedeputeerde Staten Gelderland

REGIO – Nu deze bestuursperiode bijna ten einde loopt, heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland haar eindbalans gepresenteerd. Hiermee zal zij op 2 februari in een bijzondere Statenvergadering verantwoording afleggen over de uitvoering van het beleid en de resultaten uit het coalitieakkoord. Gedeputeerde Staten is tevreden over de geboekte resultaten; ruim 90 procent van de ambities is waargemaakt.

Het college van GS is tevreden over de bereikte resultaten, zeker gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Zo is de recessie van invloed geweest en ook de rijkskortingen hebben hun weerslag op de provincie Gelderland. Ondanks deze ontwikkelingen heeft het provinciaal bestuur extra kunnen investeren in deze periode.

Het college heeft de afgelopen vier jaar het partnerschap met gemeenten en andere partners verstevigd en daarmee veel bereikt voor Gelderland. Er is geïnvesteerd in sociale samenhang (integrale wijkaanpak, jeugdzorg) en in verduurzaming van onze samenleving (klimaat en energie, herstructurering en milieuvriendelijke mobiliteit). Ook de target van gemiddeld 9.000 nieuwe woningen per jaar is zo goed als behaald.
Met de dividenden op de Nuonaandelen kon geïnvesteerd worden in de leefomgeving (luchtkwaliteit, terugdringen geluidoverlast), revitalisering van bedrijventerreinen, fietsinfraprojecten, natuur, glastuinbouw en projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier.

De provincie trof in 2009 extra maatregelen om uit de recessie te komen. Een maatregelenpakket van bijna 150 miljoen euro richtte zich met name op het versterken van de ruimtelijke en economische structuur en het versneld uitvoeren van werken (bijv. infrastructuur, landelijk gebied, monumenten) om werkgelegenheid te scheppen.

Medio 2009 is besloten om de aandelen Nuon te verkopen. Daarmee is een bedrag gegenereerd van 4,4 miljard euro. Het jaarlijkse rendement van dit vermogen gaat geïnvesteerd worden in de toekomst van Gelderland, in vitale steden en regio’s, mobiliteit, klimaat, water en energie en economische innovaties.

De meeste zaken uit het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda zijn uitgevoerd of liggen op schema. Natuurlijk is niet alles behaald, sommige onderwerpen hebben vertraging opgelopen of zijn te ambitieus gebleken.  Theo Peters, gedeputeerde: “Ondanks dat niet alles gehaald is, is het een mooie prestatie vind ik. De afgelopen jaren hebben we veel bereikt, Gelderland heeft het echt het verschil kunnen maken. Kijk maar naar de regionale samenwerkingsprogramma’s, de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, het aantal Kulturhusen en noem maar op. En ondertussen hebben we ook nog een nieuw profiel opgesteld, waarin de taken van de provincie opnieuw benoemd zijn. Daarmee voldoen we aan de taakstelling van het Rijk.”

Op 2 februari debatteren Provinciale Staten over de bereikte resultaten. Op 2 maart vinden de provinciale statenverkiezingen plaats.