Apeldoorn snijdt noodgedwongen in steun aan minima

GEM. APELDOORN – Bijna 10.000 huishoudens in de gemeente Apeldoorn die aangewezen zijn op een minimuminkomen, ontvangen per gezinslid ook in maart 2011 weer een RegelRecht-strippenkaart. De waarde van de grote strippenkaart met 24 strippen gaat per 1 maart 2011 naar 45 euro. Dit is één van de besluiten, die de gemeenteraad in de vergadering van december nam.

De gemeenteraad boog zich over een aantal voorgestelde bezuinigingen op het minimabeleid voor komend jaar. Door een toename van het gebruik van de regelingen, zoals bijzondere bijstand en RegelRecht, is het budget dit jaar overschreden met 1,5 miljoen. Het college stelde daarom aan de gemeenteraad diverse bezuinigingen voor op de verschillende minima-regelingen. “Om ons minimabeleid betaalbaar te houden voor een groeiende groep inwoners, zijn we als college helaas genoodzaakt om deze maatregelen voor te stellen aan de raad”, aldus wethouder Fokko Spoelstra.
Een meerderheid van de gemeenteraad was het niet op alle punten eens met de voorstellen van het college. De gemeenteraad wil in 2011 niet besparen op de langdurigheidstoeslag. Dit is een regeling voor inwoners die drie jaar of langer van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Ongeveer 2000 huishoudens in Apeldoorn komen in aanmerking voor deze toeslag. De hoogte van de langdurigheidstoeslag voor gehuwden, alleenstaanden en ouderen blijft in 2011 dan ook ongewijzigd.

Een meerderheid van de gemeenteraad volgde wel het collegevoorstel om alle RegelRecht-regelingen met 25 procent te verlagen, met uitzondering van de bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten. De hoogte van deze bijdrage blijft in 2011 gelijk voor chronisch zieken en gehandicapten. De overige inkomensondersteunende regelingen in het RegelRecht-pakket, zoals het kinderextraatje, de indirecte studiekostenvergoeding en de bijdrage voor ouderen gaan 25 procent omlaag. Net als de waarde van de RegelRecht-strippenkaart.

De gemeenteraad stemde ook in met een verlaging van de inkomensgrens voor bijzondere bijstand. In 2011 komen alle huishoudens met een netto maandinkomen tot 125 procent van het sociaal minimum in aanmerking voor bijzondere bijstand. De inkomensgrens lag dit jaar nog op 150 procent. Met deze maatregel wordt naar verwachting 250.000 bespaard.

“Het gevolg van deze voorgestelde besparingen is dat bijna 10.000 huishoudens volgend jaar minder inkomensondersteuning krijgen dan dit jaar. Ik ben me ervan bewust dat dat juist voor deze groep Apeldoorners een onprettige boodschap is. Als we nu geen maatregelen nemen, loopt het tekort volgend jaar alleen maar verder op, met alle gevolgen van dien. Met deze aanpassingen houden we ons sociale minimabeleid ook in 2011 betaalbaar”, aldus Fokko Spoelstra, wethouder voor werk en inkomen.
Het kabinet Rutte-Verhagen heeft in het regeerakkoord het voornemen geuit om de inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid te normeren op 110%. In Apeldoorn zijn de inkomensgrenzen in 2011 voor bijzondere bijstand op 125% van het sociaal minimum gesteld en de inkomensgrenzen voor RegelRecht op 125%. “Het is nog onduidelijk wanneer het kabinet dit voornemen gaat invoeren. Ik maak me grote zorgen over deze ontwikkeling, omdat dit tot gevolg zou hebben dat we in Apeldoorn enige duizenden mensen helemaal geen inkomensondersteuning meer mogen geven”, aldus Fokko Spoelstra.